Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 603/QĐ-TTg năm 2006 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 603/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 603/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 17/TT-BQLCKBY ngày 07 tháng 02 năm 2006 và của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 07/TTr-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2006 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi nghiên cứu: Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum bao gồm: thị trấn Plei Kần, khu đô thị biên giới và 6 xã: Sa Loong, Đăk Kan, Bờ Y, Đăk Sú, Đăk Nông, Đăk Dục, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 68.570 ha.

2. Tính chất: Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là một trung tâm liên kết trên hành lang kinh tế Đông - Tây trong tam giác phát triển ba nước     Việt Nam - Lào - Campuchia; có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

3. Quy mô:

a) Quy mô dân số:

- Đến năm 2015 khoảng 150.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 100.000 người.

- Đến năm 2025 khoảng 290.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 220.000 người.

b) Quy mô đất đai:

Đất xây dựng đô thị đến năm 2015 khoảng 9.000 ha; đến năm 2025 khoảng 15.000 ha.

4. Định hướng phát triển không gian và kiến trúc cảnh quan:

a) Hướng phát triển không gian:

- Hướng Bắc: phát triển theo đường Hồ Chí Minh.

- Hướng Nam: phát triển theo quốc lộ 14C.

- Hướng Đông: phát triển theo hướng thị trấn Pleikần.

- Hướng Tây: phát triển theo quốc lộ 40, đường A1, A2, A3, A4, A5 tới khu vực giáp biên giới với Lào và Cămpuchia.

b) Phân khu chức năng:

- Khu thương mại và công nghiệp: bố trí tại khu vực xã Đăk Sú theo quốc lộ 40; đường A1 và đường A2 giáp xã Bờ Y.

- Khu quản lý và kiểm soát cửa khẩu quốc tế: bố trí tại xã Bờ Y, nằm trong Quy hoạch khu trung tâm (khu I) tại đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

- Khu đô thị: bao gồm 04 khu chính sau đây:

+ Khu phía Đông: gồm thị trấn Plei Kần được mở rộng dọc theo đường Hồ Chí Minh tới khu vực giáp ranh với huyện Đăk Tô.

+ Khu phía Tây: dọc theo quốc lộ 40 từ xã Đăk Sú và xã Bờ Y đến giáp khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

+ Khu phía Nam: dọc theo quốc lộ 14C, xã Sa Loong và Nông trường 732 (thuộc Binh đoàn 15).

+ Khu phía Bắc: cách trung tâm thị trấn Plei Kần khoảng 5km trên đường Hồ Chí Minh tới khu vực giáp ranh với huyện Đăk Glei.

- Khu du lịch và dịch vụ: xen kẽ giữa các khu đô thị và các khu chức năng khác.

- Khu vực phát triển nông lâm nghiệp: xen kẽ trên toàn bộ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Sân bay: nghiên cứu, xác định vị trí và quỹ đất xây dựng sân bay tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để có thể tiến hành đầu tư vào giai đoạn thích hợp.

5. Định hướng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

Quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện theo tiêu chuẩn quy phạm đã được ban hành và theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại và cấp quản lý đô thị.

6. Sản phẩm quy hoạch:

Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

7. Tiến độ lập, thẩm định, trình duyệt quy hoạch:

- Nghiên cứu lập đồ án : tháng 04 năm 2006 đến tháng 9 năm 2006.

- Báo cáo lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên quan: tháng 10 năm 2006.

- Thẩm định : tháng 11 năm 2006.

- Hoàn thiện hồ sơ và trình duyệt: tháng 12 năm 2006.

8. Tổ chức lập, thẩm định, trình và phê duyệt quy hoạch:

­- Cơ quan phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan chủ quản và trình duyệt: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Cơ quan chủ đầu tư dự án Quy hoạch: Ban Quản lý các dự án đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y:

- Tổ chức lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

- Ban hành Quy chế quản lý xây dựng sau khi đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được phê duyệt.

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư trong khu vực theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
 Tài chính, Thương mại, Quốc phòng,
 Công an, Giao thông vận tải,
 Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: KTTH, NC, NN, ĐP, TH,
 Công báo;
- Website CP, BĐH 112;
- Lưu: VT, CN (3b). Minh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 603/QD-TTg

Hanoi, April 14, 2006

 

DECISION

APPROVING THE TASKS OF ADJUSTING THE GENERAL PLANNING ON CONSTRUCTION OF BO Y INTERNATIONAL BORDER-GATE ECONOMIC ZONE, KON TUM PROVINCE, UP TO 2025

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 08/2005/ ND-CP of January 24, 2005, on construction plannings;
At the proposal of the Management Board of Bo Y International Border-Gate Economic Zone, Kon Turn province, in Report No. 17/TT-BQLCKBYof February 7, 2006, and of the Construction Ministry in Report No. 07/TTr-BXD of April 6, 2006, regarding the tasks of adjusting the general planning on construction of Bo Y International Border-Gate Economic Zone, Kon Turn province,

DECIDES:

Article 1.- To approve the tasks of adjusting the general planning on construction of Bo Y International Border-Gate Economic Zone, Kon Turn province, up to 2025, with the following principal contents:

1. Scope of research: Bo Y International Border-Gate Economic Zone, Kon Turn province, covering Plei Kan district township, the border urban zone and 6 communes of Sa Loong, Dak Kan, Bo Y, Dak Su, Dak Nong and Dak Due, with a total land area of around 68,570 ha.

2. Characteristics: Bo Y International Border-Gate Economic Zone is a combined center situated in the East-West economic corridor in the Vietnam-Laos-Cambodia development triangle, holding an important economic, social, security and defense position.

3. Size:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 603/QĐ-TTg năm 2006 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.157
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250