Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 602/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU TÂY BẮC HỒ SUỐI CAM, THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam;

Căn cứ Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Công văn số 403/UBND-KTTH ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí thực hiện công tác lập đồ án quy hoạch cho Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 285/BCTĐ-SKHĐT ngày 06/3/2017, theo Tờ trình số 249/TTr-SXD ngày 20/02/2017 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài (Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTTH, KTN;
- Lưu: VT, (22Bình-13/3).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam
(Kèm theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thc lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Dịch vụ tư vấn

2.329.946.000

Nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quy hoạch) ngân sách tỉnh năm 2017

 

 

 

 

 

1

Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam (KS-ĐĐ)

861.334.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý I năm 2017

Trọn gói

45 ngày

2

Lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam (QH1/2000)

1.459.693.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II năm 2017

Trọn gói

180 ngày

3

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu KS-ĐĐ và QH 1/2000

4.919.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý I năm 2017

Trọn gói

45 ngày/ một nội dung công việc

4

Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu KS-ĐĐ và QH 1/2000

4.000.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý I năm 2017

Trọn gói

45 ngày/ một nội dung công việc

 

Tổng cộng

2.329.946.000

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


425
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235