Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 595/QĐ-UB năm 2000 quy định giá bán bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 595/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 03/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-UB

Huế, ngày 03 tháng 03 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN BỘ ĐƠN GIÁ XDCB CỦA TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996, Nghị định số 51/1998/NĐ/CP ngày 17/08/1998 của chính phủ qui định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tại công văn số 212/CV-TCVG ngày 17 tháng 02 năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU l: Nay qui định giá bán một bộ đơn giá Xây dựng cơ bản của tỉnh là 180.000đ (Một trăm tám mươi nghìn đồng).

ĐIẾU 2: Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý và có kế hoạch bán hợp lý để thu hồi kinh phí cho ngân sách địa phương, toàn bộ số thu bán được nộp ngân sách nhà nước 100%.

Giám đốc Sở Tài chính Vật giá lập thủ tục chuyển số kinh phí Sở Xây dựng đã tạm ứng năm 1999 để lập bộ đơn giá XDCB chuyển sang cấp phát ngân sách địa phương năm 2000 theo qui định tài chính hiện hành.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký.

ĐIỀU 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- TV Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- CT và các PCT UBND tỉnh
- VP.UBND tỉnh: Lãnh đạo & CV: TC, TM, XD, NĐ, CN, NN, VX, NC, TH
- Lưu: VT

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 595/QĐ-UB năm 2000 quy định giá bán bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.595
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7