Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 56/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 25/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 25 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng giá ca máy;

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 05/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng;

Căn cứ quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 05/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây lắp;

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước về tiền lương nhân công trong xây dựng cơ bản;

Xét đề nghị của sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 17/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu gồm: Đơn giá phần Xây dựng; Đơn giá phần Lắp đặt và Đơn giá Khảo sát xây dựng.

Điều 2. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lấi Châu là căn cứ để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình và dự toán thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ công tác lập kế hoạch vốn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 58/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu, Quyết định số 32/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 về việc ban hành đơn giá khảo sát các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Lai Châu (cũ).

Các công trình đã phê duyệt dự toán trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này không được lập, điều chỉnh dự toán theo bộ Đơn giá này.

Giao cho Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Lai Châu hướng dẫn cụ thể việc áp dụng và thực hiện quản lý Đơn giá xây dựng cơ bản trên toàn Tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh vãn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (để b.c);
- Bộ Xây dựng (để b.c);
- TT. HĐND Tỉnh;
- Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CN, TM, TH, VX, NN.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236