Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2000/QĐ-UB điều chuyển nguồn vốn XDCB của một số dự án, chương trình đã giao tại quyết định 45/2000/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 55/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 31/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NGUỒN VỐN XDCB CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2000/QĐ-UB NGÀY 5-5-2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ.

-------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước và Nghị định số 87/CP ngày 19-12-1996, Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18-7-1998;
Căn cứ quyết định số 44/2000/QĐ-BTC ngày 22-3-2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 1999;
Căn cứ công văn số 46/TC/NSNN ngày 29-3-2000 của Bộ Tài chính về tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước;
Căn cứ quyết định số 45/2000/QĐ-UB , ngày 5-5-2000 của UBND Thành phố về việc giao bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2000 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trọng điểm và phục vụ 990 năm Thăng Long;
Xét đề nghị của liên Sở Kế hoạch& Đầu tư - Tài chính Vật giá tại tờ trình số: 1329/TT-LS ngày 29 -5-2000 về việc xin điều chuyển nguồn vốn của một số dự án, chương trình đã giao tại quyết định số 45/2000/QĐ-UB ngày 5-5-2000 của UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chuyển nguồn vốn XDCB của một số dự án, chương trình đã giao tại quyết định số 45/2000/QĐ-UB ngày 5-5-2000 của UBND Thành phố sang nguồn vốn sự nghiệp (chi tiết theo biểu đính kèm ).

Điều 2: Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm quản lý, cấp phát nguồn kinh phí của các dự án, chương trình đã ghi tại điều 1 quyết định này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được bổ sung đúng mục đích và thanh quyết toán theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước, Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện và Chủ đầu tư các dự án, chương trình trong danh mục điều chỉnh ghi tại Quyết định này phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và điều hành theo quy định tại Chỉ thị số 07/2000/CT-UB ngày 5/5/2000 và Quyết định số 20/2000/QĐ-UB ngày 28/02/2000 của UBND Thành phố.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung không ghi trong quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết đinh số 45/2000/ QĐ-UB ngày 05/5/2000 của UBND Thành phố.

Điều 5: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Vật giá, Kho bạc nhà nước Hà nội; Tổ trưởng tổ công tác Liên ngành Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện được bổ sung dự toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận :  
- TTHĐNDTP Phó chủ tịch
- Đ/c Chủ tịch UBND TP
- Các đ/c PCTUBND TP
- Các thành viên UBND TP
- Như điều 5
- V1, V3, TC, VX, CN, XD, TH  
- Lưu

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Vượng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2000/QĐ-UB điều chuyển nguồn vốn XDCB của một số dự án, chương trình đã giao tại quyết định 45/2000/QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29