Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4897/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long) do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4897/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 07/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4897/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG 70 TỶ LỆ 1/500 (ĐOẠN TỪ HÀ ĐÔNG ĐẾN ĐẠI LỘ THĂNG LONG)

Địa điểm: phường Tây Mỗ, Đại Mỗ - quận Nam Từ Liêm và phường Vạn Phúc - quận Hà Đông, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Th đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quảnkhông gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư s 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô th S3 tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định s 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S4 tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định s 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GS tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 4976/TTr-QHKT ngày 31 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long), với các nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long).

2. Vị trí, giới hạn, quy mô nghiên cu:

2.1. Vị trí:

Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính phường Tây Mỗ, Đại Mỗ - quận Nam Từ Liêm và phường Vạn Phúc - quận Hà Đông, Hà Nội.

2.2. Giới hạn:

- Điểm đầu: giao với tuyến đường Tố Hữu (thuộc địa phận quận Hà Đông);

- Điểm cuối: giao vi đại lộ Thăng Long (thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm).

2.3. Quy mô nghiên cứu:

- Chiu dài tuyến khoảng: 4,26 km;

- Quy mô diện tích đất nghiên cứu quy hoạch: khoảng 138,5 ha.

- Quy mô dân số dự báo: khoảng 11,000 người.

(Quy mô diện tích, phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch, chức năng sử dụng đất, ch tiêu đất đai, quy hoạch kiến trúc, quy mô dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị S3, S4, GS tỷ lệ 1/5000 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, các dự án đã và đang triển khai dọc 02 bên tuyến đường, Tiêu chun thiết kế, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam đảm bảo đng bộ tổ chức không gian cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật.)

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án:

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu đô thị S3, S4, GS tỷ lệ 1/5000 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 02 bên tuyến đường tạo bộ mặt kiến trúc cho trục đường đô thị đáp ng nhu cu phát triển chung của khu vực, hài hòa vi các công trình hiện có ở lân cận.

- Xác định chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (mật độ xây dựng, chiều cao công trình) hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho từng khu đất phù hợp vi Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt. Khớp nối các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực và giữa khu vực xây dựng mới và khu vực hiện hữu đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đng bộ, bền vững, đảm bảo yêu cầu an toàn, hoạt động bình thường của các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực.

- Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án m cơ sở pháp lý để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng và để các cấp chính quyền, cơ quan, quản lý quy hoạch - kiến trúc, xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo xây dựng 2 bên tuyến đường văn minh, hiện đại.

4. Nội dung thành phần hồ sơ:

Thành phần và nội dung hồ sơ đồ án thực hiện theo quy định tại Nghị định s 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng và Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long) được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận kèm theo Tờ trình số 4976/TTr-QHKT ngày 31/8/2016 (có ranh giới nghiên cứu quy hoạch kèm theo).

5. Thời gian hoàn thành đồ án:

- Thực hiện sau khi có Nhiệm vụ quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành hồ sơ: 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được cấp thẩm phê duyệt (không kể thời gian xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan và thời gian trình cấp thẩm quyền phê duyệt).

Điu 2. Tchức thc hiện:

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội).

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia.

- Cơ quan thẩm định, trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) có trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long) theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt; Quá trình lập quy hoạch phi hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các chủ đu tư dự án trong khu vực nghiên cứu, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp, tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị, các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành ph.

UBND các quận: Nam Từ Liêm, Hà Đông và UBND các phường Tây Mỗ, Đại M, Vạn Phúc có trách nhiệm tạo điều kiện cho Ban quản dự án quy hoạch xây dựng và Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia trong quá trình triển khai lập quy hoạch chi tiết và lấy ý kiến theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian lập đán theo đúng quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận: Nam Từ Liêm, Hà Đông; Chủ tịch UBND các phường: Tây Mỗ, Đại M, Vạn Phúc; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND T
P;
- VPUBTP: Các PVP: các phòng: TH, TKBT, KT, ĐT
(Chiến, Năng);
- Lưu: VT (35 bản), ĐTA1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4897/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long) do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.188
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177