Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 451/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 451/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 18/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2017 – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Nhà ở;

Căn cứ nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1763/TTr-SXD ngày 05/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2021. với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; B/c
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thi hành):
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT. (VH)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2017 – 2021

 (Kèm theo Quyết định số: 451/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

1. UBND huyện Sơn Dương.

1.1. Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thể thao Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Địa điểm: Tại thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh; thôn Tân Thái, Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

- Diện tích: Tổng diện tích đất khu B 49,9 ha.

- Các chỉ tiêu về nhà ở biệt thự mật độ thấp dự kiến:

+ Diện tích đất ở đô thị: 32,04 ha.

+ Diện tích sàn xây dựng: 576.720 m2.

+ Số căn dự kiến: 1.282 căn.

+ Dân số: 4.005 người.

+ Mật độ xây dựng: 60%.

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 1.8.

1.2. Khu đô thị mới tổ dân phố Cơ Quan, Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương.

- Địa điểm: Tại tổ dân phố Cơ Quan, Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương.

- Diện tích: Tổng diện tích 9,7962 ha.

- Các chỉ tiêu về nhà chia lô liền kề dự kiến:

+ Diện tích đất ở đô thị: 2,8806 ha.

+ Diện tích sàn xây dựng: 28.806 m2.

+ Số căn dự kiến: 300 căn.

+ Dân số: 900 người.

+ Mật độ xây dựng: 29,4%.

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng.

- Các chỉ tiêu về nhà chia lô song lập dự kiến:

+ Diện tích đất ở đô thị: 0,288 ha.

+ Diện tích sàn xây dựng: 2.880 m2.

+ Số căn dự kiến: 24 căn.

+ Dân số: 96 người.

+ Mật độ xây dựng: 2,93%.

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng.

- Các chỉ tiêu về nhà biệt thự đơn lập:

+ Diện tích đất ở đô thị: 0,3566 ha.

+ Diện tích sàn xây dựng: 3.566 m2.

+ Số căn dự kiến: 12 căn.

+ Dân số: 60 người.

+ Mật độ xây dựng: 3,64%.

+ Tầng cao tối đa: 03 tầng.

2. UBND huyện Hàm Yên

Khu dân cư mới xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.

Địa điểm: Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.

- Diện tích: Tổng diện tích khoảng 3 ha.

- Các chỉ tiêu về nhà chia lô liền kề dự kiến:

+ Diện tích đất ở: 2,0 ha.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 30.000 m2.

+ Số căn dự kiến: 150 căn.

+ Dân số: 600 người.

+ Mật độ xây dựng: 60,0%.

+ Tầng cao tối đa: 02 tầng.

3. UBND thành phố Tuyên Quang

3.1. Khu phát triển nhà ở đô thị tại Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

Địa điểm: Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

Tổng diện tích khoảng: 4,2 ha.

- Các chỉ tiêu về nhà ở chia lô liền kề:

+ Diện tích đất ở: 2 ha.

+ Diện tích sàn xây dựng khoảng: 35.000 m2.

+ Số căn dự kiến: 150 căn.

+ Dân số: 600 người.

+ Mật độ xây dựng: 60%.

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng.

- Các chỉ tiêu về nhà ở chung cư:

+ Diện tích đất ở: 0,39 ha.

+ Diện tích sàn xây dựng khoảng: 32.400 m2.

+ Số căn dự kiến: 245 căn.

+ Dân số toàn khu: 980 người.

+ Mật độ xây dựng: 60%.

+ Tầng cao tối đa: 9 tầng.

3.2. Khu Đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang

Tổng diện tích khoảng: 21,59 ha.

Diện tích đất ở: 9.378,9 ha.

- Các chỉ tiêu về nhà chia lô liền kề dự kiến:

+ Diện tích đất ở: 1.806,2 ha.

+ Số căn dự kiến: 240 căn.

+ Dân số: 900 người.

+ Mật độ xây dựng: 45%.

- Các chỉ tiêu về nhà ở thương mại dự kiến:

+ Diện tích đất ở: 4.391,7 ha.

+ Số căn dự kiến: 365 căn.

+ Dân số: 1400 người.

+ Mật độ xây dựng: 45%.

- Các chỉ tiêu về nhà ở biệt thự dự kiến:

+ Diện tích đất ở: 1.162,5 ha.

+ Số căn dự kiến: 38 căn.

+ Dân số: 155 người.

+ Mật độ xây dựng: 45%.

- Các chỉ tiêu về nhà ở xã hội dự kiến:

+ Diện tích đất ở: 2.018,5 ha.

+ Số căn dự kiến: 336 căn.

+ Dân số: 1.345 người.

+ Mật độ xây dựng: 45%.

+ Tầng cao tối đa: 7 tầng.

4. UBND huyện Yên Sơn

4.1. Khu đô thị mới Trung Môn

Diện tích quy hoạch chi tiết: 71,5ha.

- Loại hình nhà ở: Nhà ở Thấp tầng

+ Diện tích đất ở: 25,40 ha

+ Diện tích sàn xây dựng: 1.134.314 m2

+ Số căn dự kiến: 3.652 căn (trường hợp 01 căn 250m2)

+ Dân số: 13.696 người

+ Mật độ xây dựng 60%

+ Tầng cao tối đa: 05 tầng

4.2. Khu đô thị mới Kim Phú.

Diện tích toàn khu đô thị: 42,5ha, trong đó:

- Diện tích Khu đô thị: 39,2 ha

- Các dạng nhà ở trong khu đô thị: Nhà chia lô liền kề, nhà phố shophouse, nhà biệt thự đơn lập, nhà biệt thự song lập, nhà ở xã hội.

Các chỉ tiêu về nhà chia lô liền kề (6mx18m / 6m x20m / 8mx15m):

+ Diện tích đất: 63.768 m2

+ Diện tích sàn xây dựng: 255.072m2

+ Số căn dự kiến: 499 căn

+ Dân số: 2.495 người

+ Mật độ xây dựng: 60-80%

+ Tầng cao tối đa: 5 tầng

Các chỉ tiêu về nhà phố shophouse (6m x18m):

+ Diện tích đất: 26.778 m2

+ Diện tích sàn xây dựng: 120.501 m2

+ Số căn dự kiến: 251 căn

+ Dân số: 1.004 người

+ Mật độ xây dựng: 60-80%

+ Tầng cao tối đa: 5 tầng

Các chỉ tiêu về nhà biệt thự đơn lập (15m x 20m):

+ Diện tích đất: 20.712 m2

+ Diện tích sàn xây dựng: 37.281 m2

+ Số căn dự kiến: 66 căn

+ Dân số: 264 người

+ Mật độ xây dựng: 60%

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng

Các chỉ tiêu về nhà biệt thự song lập (10m x 20m):

+ Diện tích đất: 21.090 m2

+ Diện tích sàn xây dựng: 44.289 m2

+ Số căn dự kiến: 96 căn

+ Dân số: 384 người

+ Mật độ xây dựng: 70%

+ Tầng cao tối đa: 3 tầng

Các chỉ tiêu về nhà ở xã hội (dạng chia lô hoặc chung cư thấp tầng):

+ Diện tích đất: 31.917 m2

+ Diện tích sàn xây dựng: 143.626 m2

+ Số căn dự kiến: 140 căn

+ Dân số: 1.246 người

+ Mật độ xây dựng: 60-80%

+ Tầng cao tối đa: 9 tầng

4.3. Khu đô thị mới An Mỹ Hưng (Đội Bình).

+ Diện tích quy hoạch chi tiết: 15,9 ha.

+ Diện tích đất đô thị: 6,658 ha

+ Diện tích sàn xây dựng: 256.543 m2

+ Số căn dự kiến: 293 căn (trường hợp dự kiến căn 250m2)

+ Dân số: 1.025 người

+ Mật độ xây dựng 60%

+ Tầng cao tối đa: 03- 05 tầng

4.4. Khu đô thị - dịch vụ Phú Lâm City.

+ Diện tích quy hoạch chi tiết: 63ha.

+ Diện tích quy hoạch nhà ở: 19,5 ha.

+ Diện tích sàn xây dựng: 256.543 m2

+ Số căn dự kiến: 780 căn (trường hợp 01 căn 250m2)

+ Dân số: 2.730 người

+ Mật độ xây dựng 60%

+ Tầng cao tối đa: 03- 05 tầng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 451/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017–2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


986

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130