Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4267/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định tạm thời khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015

Số hiệu: 4267/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 23/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4267/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Căn cứ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 857/TTr-SNV ngày 04/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời về khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 như sau:

1. Khen thưởng hàng năm:

a) Xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia (19 tiêu chí) về xây dựng nông thôn mới được tặng Cờ của UBND tỉnh và Bằng Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kèm theo tiền thưởng 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) chi từ quỹ thi đua, khen thưởng hằng năm của tỉnh. Mười xã đầu tiên (Từ xã thứ 1 đến xã thứ 10) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã được thưởng 01 công trình hoặc hạng mục công trình phúc lợi trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng); Mười xã tiếp theo (Từ xã thứ 11 đến xã thứ 20), mỗi xã được thưởng 01 công trình hoặc hạng mục công trình phúc lợi trị giá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng); nguồn kinh phí trên được trích chi từ nguồn vốn xây dựng cơ bản hằng năm của tỉnh. Trường hợp có nhiều xã cùng được thẩm tra quyết định công nhận trong một đợt thì ưu tiên tính theo ngày Hội đồng thẩm tra xét duyệt nhận được Tờ trình đề nghị của xã;

b) Xã dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm về xây dựng nông thôn mới trong số các xã thuộc vùng đồng bằng và trong số các xã được công nhận xã miền núi của tỉnh (Có số điểm thi đua cao nhất) được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng quy định và 20 tấn (Hai mươi tấn) xi măng chi từ quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh;

c) Xã có thành tích tiêu biểu nhất (có số điểm thi đua cao nhất theo nhóm tiêu chí) về xây dựng hạ tầng nông thôn; tiêu biểu nhất về phát triển kinh tế nông thôn; tiêu biểu nhất về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới trong các xã thuộc vùng đồng bằng và trong các xã được công nhận xã miền núi của tỉnh được tặng Bằng khen của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng quy định và 10 tấn (Mười tấn) xi măng chi từ quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh.

2. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2011-2015:

a) Xã đạt thành tích tiêu biểu trong số các xã đạt chuẩn nông thôn mới được xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo quy định.

b) Huyện, thành phố có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cụm các huyện, thành phố đồng bằng và cụm các huyện miền núi được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng quy định và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng); trường hợp đã được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua, thì huyện, thành phố xếp thứ nhì của cụm thi đua đó được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

c) Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh xét tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm xem xét trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm bố trí nguồn vốn đầu tư và hướng dẫn các xã được tặng thưởng công trình, hạng mục công trình chọn công trình và lập hồ sơ thủ tục, thực hiện việc cấp phát, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp các cơ quan có liên quan thẩm tra hồ sơ trình khen thưởng và chi thưởng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐ-KT (3 bản);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4267/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định tạm thời khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58