Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4202/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 18/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4202/2004/QĐ-UBND

Tân An, ngày 18 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về Quy chế quản lý đầu tư xây dụng cơ bản;
Căn cứ Thông tư số 05/2002/TT-BXD ngày 30/12/2002 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị;
Xét Tờ trình số 667/TT-SXD ngày 29/9/2004 của Sở Xây dựng về việc đề nghị ban hành bộ đơn giá các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bộ đơn giá các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Long An, gồm 3 tập như sau:

Tập 1 : Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (gồm 7 chương),

Tập 2: Sản xuất và duy trì cây xanh đô thị (gồm 4 chương),

Tập 3: Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị (gồm 10 chương).

Đơn giá các dịch vụ công ích đô thị này là cơ sở lập kế.hoạch, lập dự toán và thanh quyết toán các công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Căn cứ bộ đơn giá các dịch vụ công ích đô thí tại điều 1, Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Khi giá cả thị trường vật tư có liên quan đến bộ đơn giá các dịch vụ công ích đô thị nói trên có biến động, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành chức năng liên quan tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh quyết định ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá cho phù họp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004.

Những quy định về đơn giá các dịch vụ công ích đô thị trước đây trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc sở Kế hoạch Và Đầu tư, Chủ tịch UBND Các huyện, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCUB ;
- Lưu.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4202/2004/QĐ-UBND ngày 18/10/2004 về bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!