Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 402/QĐ-TTg năm 1999 về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (giai đoạn I) Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quãng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 402/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 17/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 402/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG (GIAI ĐOẠN I) KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG PHÚ, TỈNH QUÃNG NGÃI.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căm cứ Quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Tờ trình số 836/TT-UB ngày 22 tháng 5 năm 1998, Công văn số 1985/UB ngày 17/11/1998 và Tờ trình bổ sung số 673/TT-UB ngày 03/4/1999), ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 9045-BKH/VPTĐ ngày 26 tháng 12 năm 1998).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu công nghiệp Quảng Phú được tổ chức và hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Khu công nghiệp Quảng Phú chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (giai đoạn I) Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung sau:

1. Tên dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quãng Ngãi.

2. Chủ đầu tư : Công ty Đường Quảng Ngãi (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trụ sở chính tại Quảng Phú, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Mục tiêu dự án: Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải…nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng: xã Quảng Phú (thị xã Quảng Ngãi) và xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa), tỉnh Quảng Ngãi.

5. Diện tích đất sử dụng : Tổng diện tích quy hoạch 138,6 ha, chia ra làm 3 giai đoạn đầu tư. Trong đó, đầu tư xây dựng giai đoạn I là 56,6 ha.

Diện tích này sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn I: 43,8 tỷ đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Tiến độ đầu tư giai đoạn I: Được thực hiện trong 4 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

9. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

Điều 3. Công ty Đường Quảng Ngãi (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được vay một phần vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Phú và được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các Bộ trưởng :Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dưng, Công nghiệp, Quốc phòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi, Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Ngô Xuân Lộc

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 402/QD-TTg

Hanoi, April 17, 1999

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF QUANG PHU INDUSTRIAL PARK, QUANG NGAI PROVINCE, AND RATIFICATION OF THE INVESTMENT PROJECT FOR INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND BUSINESS (STAGE I) THERE IN

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on Industrial Parks, Export-Processing Zones and Hi-Tech Parks issued together with Decree No. 36/CP of April 24, 1997 of the Government;
Pursuant to the Regulation on the Management of Investment and Construction issued together with Decree No. 42/CP of July 16, 1996 and Decree No. 92/CP of August 23, 1997 of the Government;
At the proposal of the President of the People
s Committee of Quang Ngai province (in Report No. 836/TT-UB of May 22, 1998, Official Dispatch No. 1985/UB of November 17, 1998 and the Additional Report No. 673/TT-UB of April 3, 1999), as well as the evaluation comments of the Minister of Planning and Investment (in Report No. 9045/ BKH/VPTD of December 26, 1998),

DECIDES:

Article 1.- To set up Quang Phu Industrial Park in Quang Ngai province.

Quang Phu Industrial Park shall be organized and operate in accordance with the Regulation on Industrial Parks, Export-Processing Zones, Hi-Tech Parks issued together with Decree No. 36/CP of April 24, 1997 of the Government.

Quang Phu Industrial Park shall be placed under direct State management by the Board for Management of Industrial Parks in Quang Ngai.

Article 2.- To ratify the investment project on infrastructure construction and business (stage I) in Quang Phu Industrial Park, Quang Ngai province, with the following contents:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 402/QĐ-TTg năm 1999 về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (giai đoạn I) Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quãng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230