Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 40/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày ban hành: 19/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2019/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định s 129/20177NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư s 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn quy định chi tiết một s điều của Luật Thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 828/TTr-STC ngày 11 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ T
ư pháp;
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh
;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- S
Tư pháp;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐN
D, UBND MTTQ các huyện, Thành phố;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT, TH, H
à 100 bn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 40/2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La, đối với Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (công trình thủy lợi) trên địa bàn tỉnh Sơn La được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đã được đưa vào khai thác, sử dụng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

b) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định của pháp luật.

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy li

1. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc UBND tỉnh quản lý các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi sau:

a) Công trình đập, hồ chứa có dung tích chứa lớn hơn hoặc bằng 200.000 m3 hoặc có chiều cao đập (Hđ) ≥ 10 m;

b) Các hệ thống công trình thủy lợi có diện tích tưới phục vụ lớn hơn 20 ha;

c) Các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi nằm trên địa giới hành chính của 02 huyện trở lên.

2. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Quy trình giao, tiếp nhận, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thực hiện theo Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

4. Quy định chuyển tiếp

Các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La do Nhà nước làm chủ sở hữu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật. Các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi còn lại thực hiện theo quy định của Quy định này, pháp luật chuyên ngành về thủy lợi và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và kim tra thực hiện quy định này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tiếp nhận, quản lý và phối hp với Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh giao khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo thm quyền, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kim tra quy định này.

c) Định kỳ hàng năm rà soát, báo cáo UBND tỉnh về danh mục các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý.

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La thực hiện quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quyết định của UBND tỉnh và quy định về phân cấp.

4. UBND cấp huyện tiếp nhận quản lý và giao khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng theo thẩm quyền. Thực hiện công tác quản lý, hạch toán, chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, tchức, đơn vị, cá nhân đề xuất, kiến nghị về Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177