Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đông Dư-Dương Xá, tỷ lệ 1/500, địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội

Số hiệu: 3807/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 23/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3807/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔNG DƯ - DƯƠNG XÁ, TỶ LỆ 1/500

Địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011;

Căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chức năng đô thị phía Tây Nam huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 23/8/2011;

Căn cứ Công văn số 750/UBND-GT ngày 27/01/2011 của UBND Thành phố về việc hướng tuyến đường Đông Dư-Dương Xá, Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Đông Dư-Dương Xá, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Công văn số 4902/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 21/7/2010 về việc thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2095/TTr-QHKT-P7, ngày 20/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đông Dư-Dương Xá tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 4/2012 (gồm 09 tờ), được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Tuyến đường Đông Dư-Dương Xá có chiều dài khoảng 4,3 km, đi qua địa bàn các xã Đa Tốn, Đông Dư, Dương Xá và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

+ Điểm đầu tuyến (điểm A): tại nút giao với đê sông Hồng hiện có.

+ Điểm cuối tuyến (điểm K): tại nút giao với Quốc lộ 5 hiện có.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp đô thị.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: Mặt cắt ngang đường điển hình đoạn từ điểm A đến điểm F rộng B=40 m, bao gồm: 02 lòng đường xe chạy rộng 2x11,25m=22,5m; dải phân cách trung tâm rộng 5,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x6,0m=12,0m. Đoạn từ điểm G đến điểm K (có chiều dài khoảng 450m) có mặt cắt ngang điển hình rộng B=45,0m để dự trữ bố trí thành phần cầu vượt Quốc lộ 5 đấu nối với tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 vào khu công nghiệp Hapro, huyện Gia Lâm. Đoạn tuyến từ điểm F đến điểm G (có chiều dài khoảng 50m) là đoạn vuốt nối từ mặt cắt ngang rộng 40,0m lên mặt cắt ngang rộng 45,0m. Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang cụ thể của tuyến đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm A, B, C, D, E, F, G, H, K được xác định bằng tọa độ và các điểm khống chế, bán kính đường cong bằng và thông số kỹ thuật ghi trực tiếp trên bản vẽ. Các điểm B*, C*, D*, E*,H* là các điểm chuyển hướng tim đường.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy trực tiếp theo bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

- Toàn tuyến có 02 nút giao thông khác mức gồm: Nút giao với Quốc lộ 5 hiện và nút giao với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Phương án tổ chức giao thông và chỉ giới đường đỏ của các nút giao này sẽ được xác định cụ thể khi lập dự án đầu tư xây dựng các nút giao được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các tuyến đường ngang khác được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ các nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ranh giới phạm vi xây dựng tuyến cống bản thoát nước (theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chức năng đô thị phía Tây Nam huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 được duyệt nằm ngoài phạm vi chỉ giới đường đỏ tuyến đường) sẽ được xác định chính xác theo dự án riêng hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị phía Tây Nam huyện Gia Lâm được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 2. Giao UBND huyện Gia Lâm công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa, quản lý mốc giới theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường (đối với đoạn tuyến không thuộc phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Khu chức năng đô thị phía Tây Nam huyện Gia Lâm đã giao cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam -VIDIFI thực hiện).

- Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Chủ tịch UBND các xã: Đa Tốn, Đông Dư, Dương Xá và Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, quản lý việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Chủ tịch UBND các xã: Đa Tốn, Đông Dư, Dương Xá; Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Đ/c Phó CT UBND TP;
- Báo Hà Nội mới, Báo KT&ĐT, Đài PT&THHN;
- Đ/c PVP Phạm Chí Công;
- Đ/c PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- TH, TD, XD, GT, GTn (05b)
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đông Dư-Dương Xá, tỷ lệ 1/500, địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142