Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3778/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 3778/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Quang Hưng
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3778/2006/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 04/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp”;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1292/XD-KT ngày 22/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở xác định chi phí xây dựng công trình trong tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng Quyết định này để xác định và quản lý chi phí xây dựng công trình.

Điều 2.

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt thực hiện theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Đối với công trình xây dựng có điều kiện đặc biệt, khác với qui định trong tập đơn giá này, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể.

Điều 3. Giao giám đốc Sở Xây dựng căn cứ các qui định pháp luật hiện hành tổ chức kiểm tra, quản lý thống nhất quá trình thực hiện tập đơn giá này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho đơn giá xây dựng cơ bản tập I, tập II - Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UB ngày 03/4/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để báo cáo),
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 5;
- V0, V2, V3,
- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ (để đăng công báo)
- Lưu: VT, XD.
 XD100-QĐ510

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3778/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

A. THUYẾT MINH

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, v.v..., từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc lắp đặt (Kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công lắp đặt liên tục, đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật).

1. Các căn cứ xây dựng đơn giá: Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt được lập theo các căn cứ sau:

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/09/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

- Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh “Về việc qui định giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

- Bảng giá vật liệu ban hành kèm theo Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh;

- Các văn bản pháp qui khác theo qui định hiện hành của Nhà nước;

2. Nội dung đơn giá xây dựng

2.1. Chi phí vật liệu:

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Chi phí vật liệu qui định trong tập đơn giá này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

Một số loại công tác trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu chính như: công tác lắp đặt quạt ly tâm, lắp đặt đường ống dẫn gas, xăng dầu... khi lập dự toán căn cứ vào loại vật liệu cụ thể theo thiết kế để đưa trực tiếp vào dự toán.

2.2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây dựng mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công được xác định như sau:

- Chi phí nhân công trong đơn giá đã tính với mức lương tối thiểu là 450.000đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10% lương cấp bậc, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép..) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.

- Chi phí nhân công trong đơn giá phần lắp đặt được tính theo bảng lương A.1.8 nhóm II.

2.3. Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

3. Kết cấu tập đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất bao gồm 4 chương:

Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình

Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Chương III: Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị

Chương VI: Khoan khai thác nước ngầm

Mỗi loại đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.

B. QUI ĐỊNH ÁP DỤNG:

1. Tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước phải căn cứ vào đơn giá này để lập, thẩm định, xét duyệt dự toán và làm căn cứ để xác định giá đấu thầu, chỉ định thầu.

2. Ngoài thuyết minh và qui định nói trên, trong mỗi chương công tác của đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt đều có phần thuyết minh và qui định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.

3. Giá vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm VAT khi lập tổng dự toán, dự toán căn cứ vào thông báo giá liên ngành Tài chính - Xây dựng tại thời điểm lập dự toán và giá vật liệu đã tính trong đơn giá để tính chênh lệch giá vật liệu trong dự toán.

4. Những công tác lắp đặt trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

5. Trong quá trình áp dụng nếu có sự biến động về giá cả và tiền lương thì Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở có liên quan căn cứ vào chế độ, qui định hiện hành báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn việc lập và điều chỉnh dự toán theo sự thay đổi giá cả và tiền lương mới.

6. Những công tác lắp đặt không có trong đơn giá này, Chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán theo Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2005/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng định mức cho những công tác nói trên gửi về Sở Xây dựng để báo cáo với Bộ Xây dựng ban hành làm căn cứ xây dựng đơn giá trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành áp dụng.

7. Những công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20%, công trình ở những vùng được hưởng phụ cấp khu vực và các chế độ chính sách khác chưa tính trong đơn giá xây dựng thì được bổ sung các khoản này vào chi phí theo dẫn tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

8. Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m, nếu thi công ở độ cao >4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như qui định trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng để nghiên cứu trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3778/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168