Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 377/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 377/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI GIỚI HẠN HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều trong Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 801/TTr-SGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm 3 Chương, 11 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 170/2002/QĐ ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hành lang bảo vệ đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY ĐỊNH

PHẠM VI GIỚI HẠN HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ (sau đây viết tắt là hành lang ATĐB) theo Quy định này được áp dụng đối với các tuyến đường; điều chỉnh các hoạt động có liên quan đến đường bộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Việc quy định hành lang ATĐB đối với đường bộ căn cứ vào cấp kỹ thuật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong quy hoạch phát triển từng thời kỳ và được tính từ mép chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, mép ngoài của rãnh dọc hoặc mép ngoài của rãnh đỉnh của đường trở ra mỗi bên.

Điều 3. Nghiêm cấm xây dựng nhà ở, lều quán hoặc các công trình khác trong phạm vi hành lang ATĐB. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiến hành các hoạt động ảnh hưởng tới hành lang ATĐB phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Những nội dung có liên quan đến đường bộ không quy định trong Quy định này thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chương II

PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ

Điều 5. Phạm vi giới hạn hành lang ATĐB đối với các tuyến đường được quy định như sau:

1. Đối với đường ngoài đô thị:

a) Đường cao tốc, đường cấp I, cấp II: 20m (hai mươi mét);

b) Đường cấp III: 15m (mười lăm mét);

c) Đường cấp IV, cấp V: 10m (mười mét);

d) Đường dưới cấp V: 05m (năm mét).

(Có bảng quy định chi tiết hành lang ATĐB từng tuyến đường kèm theo)

2. Đối với đường đô thị phạm vi giới hạn hành lang an toàn của đường là bề rộng tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Đối với đường bộ song song với sông ngòi, kênh rạch mà hành lang an toàn bị chồng lấn thì phạm vi hành lang an toàn đường bộ được tính từ mép bờ cao trở về phía đường bộ.

4. Đối với đường bộ song song liền kề với đường sắt mà hành lang an toàn bị chồng lấn thì ranh giới hành lang an toàn giữa đường bộ và đường sắt được xác định theo Thông tư số 13/2005/TT- BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 6. Giới hạn hành lang ATĐB đối với cầu, cống thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 7. Giới hạn khoảng cách ATĐB đối với phần ở trên không tính từ tim mặt đường trở lên theo phương thẳng đứng là 4,75 mét; đối với dây thông tin là 5,5 mét; đối với dây tải điện là khoảng cách ATĐB cộng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Điều 8. Giới hạn khoảng cách ATĐB phần dưới mặt đất, dưới mặt nước, theo chiều ngang đường dây thông tin, đường dây tải điện, giao Sở Giao thông vận tải căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với từng công trình cụ thể khi cấp phép thi công, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quản lý, cắm mốc lộ giới; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang ATĐB.

Điều 10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý việc sử dụng đất hành lang ATĐB (kể cả trong và ngoài hành lang ATĐB) trên địa bàn do mình quản lý; tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý theo thẩm quyền các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang ATĐB.

Điều 11. Các Sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì phản ánh (bằng văn bản) gửi về Sở Giao thông vận tải (đối với đường ngoài đô thị) hoặc Sở Xây dựng (đối với đường trong đô thị) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GIỚI HẠN HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TỪNG TUYẾN ĐƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

TÊN ĐƯỜNG

Chiều dài
(Km)

Cấp đường quy hoạch

Hàng lang ATĐB (mét)

I

ĐƯỜNG QUỐC LỘ (QL) do trung ương quản lý

 

 

 

1

QL 1A (Km 1525 đến Km 1589,5)

64,5

cấp II ĐB

20,0

2

QL 27 (Km 206,5 đến Km 272,5)

66,0

cấp II ĐB

20,0

II

ĐƯỜNG QUỐC LỘ (QL) do tỉnh quản lý

 

 

 

1

QL 27B (từ ngã ba Ninh Bình đến địa phận tỉnh Khánh Hoà)

44,0

 

theo quy hoạch thị trấn được phê duyệt 10,0

- Km 0+000 - Km 1+120

1,1

đường đô thị

- Km 1+120 - Km 44+000

42,9

cấp IV MN

III

ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)

 

 

 

1

ĐT. 701 (Phú Thọ - Cà Ná)

42,0

 

theo quy hoạch được phê duyệt 10,0

- đoạn Phú Thọ - Mũi Dinh

20,0

đường đô thị

- đoạn Mũi Dinh - Cà Ná (đường quy hoạch)

22,0

cấp IV MN

2

ĐT. 702 (Phan Rang - Bình Tiên)

58,0

 

theo quy hoạch đô thị được phê duyệt

- đoạn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm – phía Nam cầu Tri Thủy

6,70

đường đô thị

- đoạn Phía Nam cầu Tri Thủy - Vĩnh Hy

31,30

cấp IV ĐB

10,0

- đoạn Vĩnh Hy - Bình Tiên (đường quy hoạch)

20,00

cấp IV MN

10,0

3

ĐT. 703

8,94

 

 

- đoạn đường Tự Đức

0,56

đường đô thị

theo quy hoạch đô thị được phê duyệt

- đoạn cầu Móng - Phước Dân

7,72

cấp IV ĐB

10,0

 - đoạn thị trấn Phước Dân

0,66

đường đô thị

theo quy hoạch đô thị được phê duyệt

4

ĐT. 704 (ngã ba Cà Đú - Bưu điện Ninh Hải)

5,65

cấp III ĐB

15,0

5

ĐT. 705 (Lương Cách - Đồng Mé)

22,0

cấp IV ĐB

10,0

6

ĐT. 706 (Du Long - Phước Thành)

17,0

 

10,0

- đoạn Du Long - Phước Chiến

10,0

cấp IV MN

10,0

- đoạn Phước Chiến - Phước Thành (quy hoạch)

 

cấp IV MN

 

7

ĐT.707 (Ninh Bình - Phước Bình)

39,6

 

 

- đoạn 1: Km0+00 đến Km 19+00

19,0

cấp IV MN

10,0

- đoạn 2: Km19+00 đến Km 39+600

20,6

cấp VI MN

5,0

8

ĐT. 708 (Phước Khánh - Hoà Sơn)

32,0

 

 

- đoạn QL1A (Phước Khánh) - Liên Sơn

18,0

cấp IV MN

10,0

- đoạn Liên Sơn - Hoà Sơn (đường quy hoạch)

14,0

cấp VI MN

5,0

9

ĐT. 709 (Quán Thẻ - Quảng Sơn)

65,0

 

 

- đoạn Quán Thẻ - Phước Hà

16,0

cấp IV MN

10,0

- đoạn Phước Hà - Ma Nới

33,0

cấp VI MN

5,0

- đoạn Ma Nới - QL 27

16,0

cấp III MN

15,0

10

ĐT. 710 (An Long - Thành Tín - Bầu Ngứ - Từ Thiện)

13,0

cấp IV ĐB

10,0

IV

ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH)

 

 

 

A

Huyện Ninh Hải

 

 

 

1

Tri Thủy - Bỉnh Nghĩa

7,0

cấp IV MN

10,0

2

Bỉnh Nghĩa- Mỹ Tân

12,0

cấp V

10,0

3

QL1A - Phước Nhơn

3,5

cấp V

10,0

4

Ven Đầm Nại

10,0

cấp V

10,0

B

Huyện Thuận Bắc

 

 

 

1

Lợi Hải - Phước Kháng

6,0

 

theo quy hoạch thị trấn được phê duyệt 10,0

- đoạn QL1A - Bà Râu

1,5

đường đô thị

- đoạn Bà Râu - Phước Kháng

4,5

cấp V

2

QL 1A (Kiền Kiền) - Bỉnh Nghĩa

7,0

cấp IV MN

10,0

3

Bỉnh Nghĩa - Xóm Bằng

3,5

cấp V

10,0

C

Huyện Ninh Phước

 

 

 

1

Phú Quý - Phước Thái - Phước Hậu

17,3

cấp IV MN

10,0

2

Mỹ Nghiệp - Từ Tâm - Thành Tín - Nam Cương

9

cấp V

10,0

3

An Long - Tuấn Tú - Nam Cương

5,2

cấp V

10,0

4

Văn Lâm - Sơn Hải

15

cấp III ĐB

15,0

5

Mông Đức - Phước Hà

17,0

cấp IV MN

10,0

Đ

Huyện Ninh Sơn

 

 

 

1

QL 27 - Lương Tri

4,3

cấp IV ĐB

10,0

2

Đèo Cậu - An Hoà

11,0

cấp V

10,0

3

Tân Mỹ - Phước Tiến

15,0

cấp V

10,0

4

Triệu Phong - Vườn Trầu

8,0

cấp V

10,0

5

Tân Sơn - Tân Hiệp

3,0

câp VI

5,0

6

Tân Lập - Tân Hiệp

5,0

cấp VI

5,0

7

Lâm Sơn - Phước Hoà

11,0

cấp VI

5,0

Đ

Huyện Bác Ái

 

 

 

1

Phước Đại - Phước Trung

18,2

cấp V

10,0

2

Km 17 QL27 - Phước Chính

3,0

cấp VI

5,0

3

Phước Tiến - Phước Tân

5,4

cấp VI

5,0

4

Phước Tiến - Phước Hoà

12,0

cấp VI

5,0

V

Đường Xã, đường thôn xóm và đường nội khu dân cư: là các đường còn lại, không có trong danh mục Đường tỉnh, Đường huyện, Đường đô thị

 

dưới cấp V

5,0

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 377/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 về phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.669

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!