Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3399/2005/QĐ-UBND ủy quyền, phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án trong phạm vi ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý và dự án thuộc nguồn vốn do ngân sách cấp trên hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 3399/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 28/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3399/2005/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 28 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN TRONG PHẠM VI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN DO NGÂN SÁCH CẤP TRÊN HỖ TRỢ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 1067/TT.KHĐT-TTTĐ ngày 20 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Nay phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình của các dự án trong phạm vi ngân sách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp, bao gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã;

2- Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư xây dựng công trình của các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh và trung ương;

Trừ các nguồn vốn do trung ương đầu tư như: chương trình 135, chương trình 134; chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ, chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nguồn vốn đóng góp của dân, vốn huy động các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở hạ tầng thì thực hiện theo cơ chế riêng.

Việc thực hiện phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình kể từ ngày 01/01/2006.

3- Mức phân cấp và ủy quyền cụ thể như sau:

a. UBND thành phố Long Xuyên, UBND thị xã Châu Đốc có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không lớn hơn 05 tỷ đồng;

b. UBND huyện còn lại có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không lớn hơn 03 tỷ đồng;

4- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩm định dự án. Riêng đối với dự án sử dụng vốn tín dụng, tổ chức cho vay vốn thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ để chấp thuận cho vay hoặc không cho vay trước khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

5- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư thì có thẩm quyền thực hiện: phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu (hoặc chỉ định thầu) và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Trường hợp việc điều chỉnh dự án mà tổng mức đầu tư của dự án vượt quá mức vốn được phân cấp thì phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự án đó

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp:

1- Đối với các dự án trước đây thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh hoặc Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, nay đối chiếu với quy định của điều 1, quyết định này là thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND huyện, thị xã, thành phố: việc triển khai các bước tiếp theo của dự án hoặc hạng mục công trình của dự án thì chuyển giao cho UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện: phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu (hoặc chỉ định thầu) và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

2- Tuy nhiên, đối với các hồ sơ như: kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã nộp và đang được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định, thẩm tra, thì cho phép tiếp tục thực hiện dứt điểm đến hết ngày 31/01/2006; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại các quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực pháp lý của quyết định số 1177/2004/QĐ-UB ngày 01/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc sở Công nghiệp, Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Thủ trưởng các sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
Bộ KHĐT, Bộ XD, BộTC;.
Cục kiểm tra văn bản - Bộ TP;
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
UBND huyện, thị xã, thành phố (thực hiện)
LĐVP và các phòng VP.UBND tỉnh;
Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3399/2005/QĐ-UBND ủy quyền, phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án trong phạm vi ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý và dự án thuộc nguồn vốn do ngân sách cấp trên hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184