Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 334/QĐ-SXD công bố lại hệ thống quản lý chất lượng Hải Phòng 2016

Số hiệu: 334/QĐ-SXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Đỗ Trọng Đạt
Ngày ban hành: 16/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/QĐ-SXD

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LẠI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 2081/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hi Phòng về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại SXây dựng Hải Phòng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Mọi cá nhân, phòng ban thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm nắm bắt và thực hiện công việc của mình theo đúng các quy trình của hệ thống tài liệu này. Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các phòng ban có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức của phòng mình thi hành nghiêm chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 107/QĐ-SXD ngày 15/10/2012 của Sở Xây dựng Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Ban ISO của Sở, Bộ phận “Một cửa”, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND thành phố (để b/c);
- Lãnh đạo S;
- Ban chỉ đạo ISO;
- N Điều 4;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Trọng Đạt

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐƯỢC CÔNG BỐ LẠI PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 334/QĐ-SXD ngày
16 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây dựng thành ph Hải Phòng)

STT

TÊN TÀI LIỆU

MÃ SỐ

I

CÁC TÀI LIỆU HỆ THNG

 

1

Sổ tay chất lượng

STCL

2

Chính sách chất lượng

PL02-STCL

3

Mục tiêu chất lượng

PL03-STCL

4

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-SXD-01

5

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-SXD-02

6

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-SXD-03

7

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

QT-SXD-04

II

CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

1

Quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa

QT-SXD-05

2

Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến

QT-SXD-06

3

Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

QT-SXD-07

4

Quy trình lập, lưu trữ và bảo quản sử dụng

QT-SXD-08

5

Quy trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật

QT-SXD-09

6

Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

QT-SXD-10

III

CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC

 

1

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng

QT-SXD-11

2

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lĩnh vực xây dựng.

QT-SXD-12

3

Quy trình thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

QT-SXD-13

4

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

QT-SXD-14

5

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

QT-SXD-15

6

Quy trình thực hiện thủ tục Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển xây xanh đô thị

QT-SXD-16

7

Quy trình thực hiện thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

QT-SXD-17

8

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Chứng chmôi giới bất động sản

QT-SXD-18

9

Quy trình thực hiện thủ tục tiếp nhận bản công bhợp quy đi với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QT-SXD-19

10

Quy trình thực hiện thủ tục thẩm định về thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nguyên liệu sản xuất xi măng nhóm B, C đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác

QT-SXD-20

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 334/QĐ-SXD ngày 16/11/2015 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Xây dựng Hải Phòng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!