Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 33/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 11/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
--------

Số: 33/2006/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỰ TOÁN CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật xây dựng;
Căn cứ Nghị định số: 16/2005NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số: 209/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng;
Căn cứ vào Thông tư số: 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005  về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công;
Căn cứ công văn số: 512/BXD-KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số: 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Căn cứ quyết định số: 103/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét Tờ trình số: 60/TT-XD ngày 06/03/2006 và tờ trình số: 125/TTr-SXD ngày 25/4/2006 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này " Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La".

" Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La" này thay thế các bảng dự toán ca máy và thiết bị xây dựng đã ban hành mà trái với các nội dung tại " Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La" của quyết định này.

Điều 2. 

1. " Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La" để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương, làm cơ sở xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và để lập giá dự thầu, đánh giá về giá dự thầu và ký kết hợp động giao nhận thầu xây dựng.

2. Giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định pháp luật hiện hành hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức kiểm tra, quản lý thống nhất quá trình thực hiện " Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La".

Điều 3. " Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La" có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

(Quyết định này thay thế quyết định số: 714/QĐ-UBND ngày 14/3/2006 của UBND tỉnh Sơn La).

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La; Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Công nghiệp; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thị xã; Các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế; Các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng, Tài chính (để B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT: HĐND - UBND tỉnh (B/c);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, Châu 02, 30b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.828

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227