Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3287/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 3287/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3287/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG THÁI NGUYÊN - CHỢ MỚI (BẮC KẠN) VÀ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QL3 ĐOẠN KM75 - KM100 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Văn bản số 5136/VPCP-KTN ngày 09/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO và BT;

Căn cứ Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTGT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Quyết định số 3136/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTGT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT;

Xét đề nghị của Ban QLDA 2 tại Tờ trình số 247/TTr-BQLDA2-PID2 ngày 27/8/2014 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT kèm theo Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 711/ĐTCT ngày 28/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT.

2. Phạm vi dự án và địa điểm xây dựng

a) Phạm vi dự án

- Đường Thái Nguyên - Chợ Mới: Điểm đầu giao với QL3 tại Km75+750, thuộc địa phận xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Điểm cuối giao với đường trục khu công nghiệp Thanh Bình, thuộc địa phận xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Chiều dài tuyến khoảng L=41,3km.

- Quốc lộ 3 đoạn Km75 - Km100: Điểm đầu (Km75) tại nút giao Tân Long, thuộc địa phận xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Điểm cuối (Km100) tại nút giao với ĐT268 thuộc địa phận xã Yên Đỗ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Chiều dài tuyến khoảng L=25km.

b) Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) và huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn).

3. Quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 3002/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GTGT.

4. Tổng vốn đầu tư dự án đề nghị chỉ định Nhà đầu tư: 2.746.398 triệu đồng (Hai nghìn, bảy trăm bốn mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng). Giá chỉ định thầu là giá ước tính trên cơ sở tổng mức đầu tư; giá trị chính thức sẽ được xác định trên cơ sở kết quả đàm phán, thương thảo Hợp đồng dự án.

5. Nhà đầu tư được chỉ định: Liên danh Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc Việt Nam.

6. Thời gian thi công xây dựng: Khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2016.

7. Thời hạn kinh doanh, chuyển giao công trình: Khoảng 17 năm 05 tháng tính từ ngày bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án (dự kiến từ 01/01/2017 sau khi hoàn thành công trình đưa vào khai thác). Thời gian chính thức sẽ được xác định trên cơ sở đàm phán, thương thảo Hợp đồng dự án. Nhà đầu tư thực hiện công tác bảo trì, quản lý khai thác ngay sau khi hoàn thành Công trình dự án và chuyển giao không bồi hoàn Công trình dự án cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hết thời hạn thu phí hoàn vốn cho dự án. Phạm vi thực hiện công tác bảo trì, quản lý khai thác thực hiện theo Quyết định số 3002/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTGT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA 2 có trách nhiệm

- Trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định số 711/ĐTCT ngày 28/8/2014 của Ban Quản lý đầu tư dự án đối tác công - tư, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định.

- Chỉ đạo, phối hợp Nhà đầu tư được chỉ định khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến Hợp đồng dự án; trình Bộ GTVT kế hoạch và nội dung đàm phán; chuẩn bị các nội dung, tài liệu theo kiến nghị của Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 711/ĐTCT nói trên; dự thảo Hợp đồng dự án để có cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 2 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư, đáp ứng các yêu cầu của dự án theo quy định.

3. Chỉ được khởi công công trình sau khi đã đảm bảo các thủ tục và điều kiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Vụ trưởng - Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & chất lượng công trình giao thông, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- UBND các tỉnh Thái Nguyên & Bắc Kạn;
- Lưu: VT, ĐTCT (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3287/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84