Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3160/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 07/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3160/QĐ-UBND

Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ, BÀN GIAO TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 285/2004/QĐ-NLDK và số 286/2004/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành bộ đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện;

Theo đề nghị tại Tờ trình số : 2105TT/TC-VG.CS ngày 05/8/2005 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành đơn giá xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn phục vụ cho việc định giá, bàn giao tài sản lưới điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Đơn giá xây dựng lưới điện áp nông thôn phục vụ cho việc định giá, bàn giao tài sản lưới điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” ( phụ lục kèm theo )

Điều 2. Mức giá quy định này bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để hoàn thành 01km đường dây hạ thế tương ứng với các loại cột và dây dẫn điện khác nhau.

Căn cứ vào tình hình thực tế về quản lý tài sản cố định ( TSCĐ) của Bên giao, giá trị của tài sản lưới điện hạ áp bàn giao được xác định theo một trong hai cách sau :

a) Đối với các tài sản lưới điện hạ áp mà tronh quá trình đầu tư xây dựng thực hiện theo đúng thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản và đến thời điểm bàn giao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình thì vịêc xác định giá trị của TSCĐ để giao nhận vẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

b) Đối với các tài sản lưới điện hạ áp mà đến thời điểm bàn giao chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình thì được phép áp dụng đơn giá này làm cơ sở để xác định nguyên giá của TSCĐ phục vụ cho công tác giao nhận quản lý lưới điện hạ áp nông thôn trong phạm vi địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó:

Chất lượng còn lại của từng TSCĐ được tính bằng tỷ lệ ( %) .

Giá trị còn lại của từng TSCĐ bàn giao = Đơn giá x Tỷ lệ chất lượng còn lại ( % ) của TSCĐ khi bàn giao .

Các công trình có quy mô kết cấu khác với quy định ở phụ lục này thì được phép nội suy để xác định đơn giá; nếu có vướng mắc thì trên cơ sở hai bên giao và nhận thoả thuận, trường hợp không thống nhất được thì báo cáo với UBND tỉnh xem xét giải quyết .

c) Bảng giá này chỉ áp dụng cho các xã, hợp tác xã, các tổ chức quản lý điện nông thôn có văn bản thoả thuận thống nhất với ngành điện bàn giao hệ thống điện hạ thế nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Công nghiệp, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Điện lực Thừa Thiên Huế , Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, các Tổ chức quản lý điện nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Công nghiệp ( thay b/cáo);
- Bộ Tài chính ( thay b/cáo);
- TVTU, TT HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- VP: LĐ và CV:TC,CN,NN,TH;
- Lưu : VT,LT.

TM/ UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3160/QĐ-UB ngày 07/09/2004 về đơn giá xây dựng mạng lưới điện hạ áp nông thôn phục vụ cho việc đánh giá, bàn giao tài sản lưới điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198