Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3014/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU CỤM TRƯỜNG DỤC TÚ - MAI LÂM
ĐỊA ĐIỂM: CÁC XÃ: DỤC TÚ, MAI LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2012 của UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1611/TTr-QHKT ngày 11/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm, tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí, giới hạn, quy mô nghiên cứu:

a. Vị trí:

Khu đất nghiên cứu thuộc ranh giới hành chính các xã Dục Tú, Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

b. Giới hạn khu đất nghiên cứu lập quy hoạch:

Ranh giới nghiên cứu độc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm, được giới hạn:

- Phía Đông Bắc giáp thôn Đồng Dầu.

- Phía Đông Nam giáp đất canh tác xã Dục Tú, xã Mai Lâm.

- Phía Tây Bắc giáp đất canh tác xã Dục Tú, xã Mai Lâm.

- Phía Tây Nam giáp quốc lộ 3 hiện có.

c. Quy mô nghiên cứu:

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng: 37,35 ha

- Quy mô đào tạo đến năm 2020 khoảng: 9.500 học sinh, sinh viên.

(Diện tích đất nghiên cứu quy hoạch, quy mô đào tạo được xác định chính xác trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N9 được phê duyệt, quỹ đất hiện có tại khu vực và đề án thành lập các trường hợp được cấp thẩm quyền phê duyệt).

3. Mục tiêu, nhiệm vụ:

a. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.

- Quy hoạch chi tiết tổng thể Khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội đảm bảo hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu đào tạo trước mắt cũng như lâu dài của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Đồng thời góp phần tạo động lực phát triển đô thị cũng như đóng góp cho bộ mặt cảnh quan kiến trúc cho khu vực huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.

- Làm cơ sở pháp lý triển khai lập các dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành và các cấp chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

b. Nhiệm vụ:

- Phân tích đánh giá hiện trạng và quỹ đất hiện có trong khu vực lập quy hoạch.

- Đề xuất giải pháp quy hoạch sử dụng đất hợp lý, đảm bảo công năng sử dụng, hiện đại, tiết kiệm đất, có tính hiệu quả và kinh tế.

- Quy hoạch chi tiết sử dụng đất và tổng mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan toàn bộ Cụm trường, đảm bảo hài hòa, tiện nghi, hiện đại.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, san nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện) và vệ sinh môi trường đồng bộ, phù hợp với tổng mặt bằng kiến trúc.

- Xác định những hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

4. Tính chất, chức năng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch:

Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011, và Quy hoạch phân khu đô thị N9, khu đất lập Quy hoạch chi tiết cụm trường có chức năng là đất cơ sở giáo dục, đào tạo.

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản.

Tuân thủ các chỉ tiêu đã được phê duyệt tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị N9, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành hiện hành. Các chỉ tiêu sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn nghiên cứu quy hoạch chi tiết.

6. Nội dung, thành phần hồ sơ:

Thực hiện theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

7. Thời gian hoàn thành đồ án: Tối đa 06 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan trình, thẩm định: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ hợp lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND các xã: Dục Tú, Mai Lâm; Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng (Sở Quy hoạch Kiến trúc); Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- VPUBND: PVP Nguyễn Văn Thịnh; Các phòng: TH, QHXDGTĐ,H1;
- Lưu VT (28 bản), QHL(02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3014/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168