Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2984/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2984/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ THAY ĐỔI MỘT SỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU LINH CẢM QL15A, TỈNH HÀ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP , ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc s
ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về ban hành Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông;
Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BGTVT, ngày 17/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng thiết kế cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm, QL15A, tỉnh Hà Tĩnh;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đường bộ 4 tại văn bản số 384/BQLDA4, ngày 01/10/2008 về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh (có Danh mục tiêu chuẩn kèm theo).

Khi áp dụng các tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, không pha trộn tiêu chuẩn có cùng phạm vi áp dụng nhưng khác biệt về phương pháp công nghệ và triết lý tính toán cho cùng một công trình hoặc bộ phận kết cấu công trình.

Điều 2: Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường bộ 4 căn cứ vào Danh mục tiêu chuẩn đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước để yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu áp dụng trong quá trình thực hiện Dự án.

Điều 3: Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ KHCN, Vụ trưởng Vụ KHĐT, Cục trưởng Quản lý xây dựng và CLCTGT, Cục trưởng Đường bộ Việt Nam, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường bộ 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN

Ban hành kèm theo Quyết định số 2984/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh.

I. DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN THAY THẾ

TT

Tên tiêu chuẩn mới

Tên tiêu chuẩu cũ

1

Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06

Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-93

2

Thiết kế công trình chịu động đất TCXDVN 375: 2006

Công trình giao thông trong vùng có động đất - Tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 211-95

 

II. DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN BỔ SUNG

1. Tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu

TT

Tên tiêu chuẩn

Mã hiệu

1

Công tác đất, Quy phạm thi công nghiệm thu

TCVN 4447-87

2

Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT

22TCN 02-71 & QĐ 4313/2001/QĐ-BGTVT

3

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công nghiệm thu

TCVN 4252:1988

4

Quy trình thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đ­ường trên đất yếu.

22 TCN 248-98

5

Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng đư­ờng trên đất yếu.

22 TCN 236-97

6

Quy trình thi công & nghiệm thu mặt đ­ường bê tông nhựa

22TCN 249-98

7

Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đ­ường láng nhựa

22 TCN 271-2001

8

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đ­ường thấm nhập nhựa

22 TCN 270-2001

9

Sản phẩm BT DƯL – yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

TCXDVN389:2007

10

Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phểu rót cát.

22TCN 346 - 06

11

Kết cấu bê tông và BT lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN 309:2007

12

Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

TCXDVN 391:2007

13

Cống hộp BTCT đúc sắn – Yêu cầu kỹ thuật

TCXDVN 392:2007

14

Quy trình thi công & nghiệm thu cống tròn BTCT lắp ghép

22TCN 150-86

15

ống BTCT thoát nước

TCXDVN 372:2006

16

Quy trình thí nghiệm BT nhựa

22TCN 62 - 84

17

Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đ­ường ô tô

22 TCN 334-06

18

Quy trình thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên

22 TCN 304-03

19

Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đư­ờng bằng ph­ương pháp rắc cát

22 TCN 278-2001

20

Lu bánh lớp

22 TCN 254-98

21

Cầu cống - Quy phạm thi công và nghiệm thu

22 TCN 266-2000

22

Cầu thép và kết cấu thép

22 TCN 288-2002

23

Cọc khoan nhồi, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 326-2004

24

Đóng và ép cọc, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 286-2003

25

Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

22 TCN 333-06

26

Ph­ương pháp thử tải cọc

TCXDVN 269-2000

27

Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu BT dự ứng lực

22 TCN 247-98

28

Sơn phủ bảo vệ kim loại

22 TCN 300-2002

29

Gối cầu cao su cốt bản thép

22 TCN 217-94

30

Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép

22 TCN 235-97

31

Sơn kết cấu thép

22 TCN 253-98

32

Sơn tín hiệu giao thông

22 TCN 282, 283, 284, 285-2001, 285-02;

33

Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông nhựa

64 TCN 92-1995

34

Sơn bi tum

TCVN 2090-2094: 93 ; TCVN 6557-2000

35

Bê tông khối lớn. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN 305-2004

36

Quy trình thi công bê tông d­ưới nư­ớc bằng PP vữa dâng

22 TCN 209-92

37

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, điều kiện TCNT

TCVN 5724-93

38

Kết cấu BT&BTCT, Hư­ớng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt

TCXDVN 313-2004

39

Kết cấu BT & BTCT, H­ướng dẫn công tác bảo trì

TCXDVN 318-2004

40

Bê tông nặng, yêu cầu bảo dư­ỡng

TCVN 5592-91

41

Kết cấu hàn

TCVN 4394,4395: 86; TCVN 5400-5403: 91; TCXD 165-88; 22 TCN 280-01;

 

2. Tiêu chuẩn Thí nghiệm vật liệu

TT

Tên tiêu chuẩn

Mã hiệu

1

Bê tông. Phân mác theo c­ường độ nén

TCVN 6025-95

2

Thí nghiệm xác định c­ường độ BTXM

TCVN 3118-93

3

Bê tông. Kiểm tra đánh giá độ bền (Quy định chung)

TCVN 5440-91

4

Bê tông nặng

TCVN 3105-3120: 93

5

Bê tông nặng. Ph­ương pháp xác định c­ường độ lăng trụ...

TCVN 5726-93

6

Phư­ơng pháp xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đư­ờng kính cốt thép trong bêtông

TCXD 240-2000

7

Quy trình sử dụng chất phụ gia tăng dẻo cho bê tông XM

22TCN 202-1989

8

Phụ gia bê tông ( tỷ lệ pha trộn tối ­ưu)

ASTM C1017-85

9

Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý

TCVN 3121-2003

10

Vữa xây dựng, hư­ớng dẫn pha trộn và sử dụng

TCVN 4459-87

11

Vữa xây dựng, yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4314-2003

12

Vữa xây dựng

TCVN 236-99

13

Phụ gia hoá học cho bê tông

TCXDVN 325-2004

14

Cát xây dựng

TCVN 337-86 đến TCVN 346-86; TCXD 127-85; TCVN 4376-86

15

Cốt liệu cho BT và vữa _ phương pháp thử

TCVN 7572-2006

16

Quy trình thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá

22 TCN 57-84

17

Cốt liệu cho BT và vữa _YCKT

TCVN 7570-2006

18

Tiêu chuẩn thí nghiệm độ mài mòn LA của cốt liệu

22 TCN 318 – 04

19

Nư­ớc cho bê tông và vữa

TCXDVN 302-2004

20

Xi măng

TCVN 2682-92; TCVN 4029-85 đến 4032-85

21

Ph­ương pháp lấy mẫu, chuẩn bị mẫu

TCVN 4787-2001

22

Danh mục chất lư­ợng xi măng

TCVN 4745-89

23

Xi măng, phân loại

TCVN 5439-91

24

Xi măng Poolan, yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2682-99

25

Xi măng, ph­ương pháp xác định độ mịn

TCVN 4030-2003

26

Xi măng xây, trát

TCXDVN 324-2004

27

Thời gian đông kết và độ ổn định

TCVN 6017-95

28

Xác định giới hạn bền, uốn và nén của ximăng

TCVN 6016-95

29

Nhiệt thuỷ hoá xi măng

TCVN 6070-95

30

Giới hạn bền nén

TCVN 3736-82

31

Độ nở sun phát

TCVN 6068-95

32

Phụ gia cho xi măng

TCVN 6882-2001

33

Cát tiêu chuẩn để xác định cư­ờng độ xi măng

TCVN 6227-96

34

Nư­ớc trộn bê tông và vữa, yêu cầu kỹ thuật

TCXDVN 302-2004

35

Thép dự ứng lực

TCVN 6284-97

36

Thép các bon thấp kéo nguội

TCVN 3101-79

37

Thép cốt bêtông cán nóng

TCVN 1651-85

38

Thép xây dựng

TCVN 5709-93

39

Thép xây dựng

TCVN 6285-6288:97

40

Ph­ương pháp thử uốn và uốn lại

TCXD 224-98

41

Cấu kiện thép hàn

TCVN 4059-85

42

Tấm trải chống thấm

TCXDVN 328-2004

43

Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đ­ường

22 TCN 279-2001

44

Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đư­ờng Polymer

22 TCN 319-2004

45

Phân loại đất xây dựng

TCVN 5747-1993

46

Đất xây dựng. Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản

TCVN 2683-91

47

Lấy mẫu, thu thập, vận chuyển, l­ưu trữ

TCVN 5960-95

48

Chất lư­ợng đất - lấy mẫu - yêu cầu chung

TCVN 5297-95

49

Đất xây dựng-Ph­ương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả tính chất cơ - lý của đất

20 TCN 74-87

50

Xác định độ khô và hàm l­ượng nư­ớc

TCVN 5963-95

51

Khối l­ượng riêng (tỷ trọng)

TCVN 4195-95

52

Độ ẩm và độ hút ẩm

TCVN 4196-95

53

Giới hạn dẻo và giới hạn chảy

TCVN 4197-95

54

Thành phần hạt

TCVN 4198-95

55

Sức chống cắt trên máy cắt phẳng

TCVN 4199-86

56

Tính lún (không nở hông)

TCVN 4200-86

57

Độ chặt tiêu chuẩn

TCVN 4201-95

58

Khối l­ượng thể tích ( dung trọng )

TCVN 4202-95

59

Ph­ương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

20 TCN 174-89

60

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm vật liệu nhựa đường POLIME

22 TCN 319-04

61

Tiêu chuẩn nhựa đường đặc yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm

22 TCN 279-01

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2984/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.780
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122