Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2965/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình: Gia cố cửa vào, cửa ra cống số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên tỉnh Thái Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2965/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2965/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: GIA CỐ CỬA VÀO, CỬA RA CỐNG SỐ 3 ĐÊ CHÃ, HUYỆN PHỔ YÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010, TỈNH THÁI NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 30/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Công văn số 614/TCTL-ĐĐ ngày 27/9/2010 của Tổng cục Thủy lợi về việc bổ sung hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên;
Xét Tờ trình số 1708/TTr-SNN ngày 15/10/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình: gia cố cửa vào, cửa ra cống số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên thuộc Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình: Gia cố cửa vào, cửa ra cống số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên, thuộc Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên như sau:

 

Tên gói thầu

Vị trí

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

A

Các công việc không tổ chức đấu thầu

 

97.000

 

 

 

1

Chi quản lý dự án

 

85.500

 

 

 

2

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

 

11.500

 

 

 

B

Các công việc đấu thầu

 

3.867.000

 

 

 

1

Gia cố cửa vào cống số 3 đê Chã

K6+280

1.633.500

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo đơn giá

2

Gia cố cửa ra cống số 3 đê Chã

K6+280

1.937.500

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Theo đơn giá

3

Giám sát thi công xây dựng

 

74.000

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ %

4

Khảo sát, thiết kế BVTC-DT

 

204.000

Chỉ định thầu

 

Theo đơn giá

5

Kiểm toán

 

18.000

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ %

C

Tổng cộng = A+B

 

3.964.000

 

 

 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

Xong trước 30-4-2011.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên;
- Chi cục Thủy lợi & PCLB Thái Nguyên;
- Ban QLDA TBĐĐ Thái Nguyên;
- TCTL: Vụ KHTC;
- Lưu VT,  TCTL (QH, KH: 3b, QLĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2965/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình: Gia cố cửa vào, cửa ra cống số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên tỉnh Thái Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89