Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2880/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 10/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2880/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI ĐẤU GIÁ ĐẤT GIAO THẦU; DỰ ÁN: XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG CẨM PHÔ, THỊ XÃ HỘI AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành qui chế đấu thầu; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/1999/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 03/11/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Cơ chế tài chính thực hiện dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết (1/500) xây dựng Khu dân cư phường Cẩm Phô, thị xã Hội An;
 Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Cẩm Phô, thị xã Hội An;
Xét đề nghị của UBND thị xã Hội An tại Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 14/9/2006 về việc đề nghị phê duyệt phương án, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời đấu thầu giá đất giao công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Cẩm Phô - thị xã Hội An;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2159 TT/STC-GCS ngày 02/10/2006
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời đấu giá đất giao thầu công trình, dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Cẩm Phô, địa điểm: phường Cẩm Phô - thị xã Hội An, với các nội dung chính như sau:

I. Phương án đấu thầu:

1. Mục tiêu của dự án: Giải quyết nhu cầu về đất ở cho nhân dân, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật thị xã Hội An tạo điều kiện giãn dân cư ở khu vực phố cổ.

2. Địa điểm: Phường Cẩm Phô, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

3. Qui mô và nội dung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Cẩm Phô, thị xã Hội An.

4. Qui mô và cơ cấu dự án giá đất: Tổng diện tích qui hoạch của dự án: 155.093 m2 được qui hoạch sử dụng như sau:

- Đất ở nhà vườn, biệt thự, liên kế, tái định cư:                   45.652 m2

 Trong đó: - Diện tích bố trí tái định cư:                                6.530 m2

 - Diện tích đất được phép khai thác:                                39.122 m2

- Đất cây xanh, mặt nước                                               : 47.760 m2

- Đất xây dựng công trình giao thông:                                40.640 m2

- Đất xây dựng công trình công cộng:                                 21.041 m2

5. Phương thức và hình thức đấu thầu:

a. Phương thức đấu thầu: Đấu giá đất để giao thầu công trình (đấu giá đất chuyển nhượng đã có kết cấu hạ tầng), thanh toán giá trị công trình đã hoàn thành bằng quỹ đất được phép khai thác trên cơ sở giá đất trúng đấu giá.

b. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

6. Giá sàn đấu giá: 2.600.000 đ/1m2 (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

Nhà thầu trúng thầu được giao thực hiện dự án, tự đầu tư kinh phí để xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được phê duyệt, kể cả các khoản chi phí khác theo quy định trong dự án đầu tư được duyệt như: Chi phí khảo sát, chi phí lập quy hoạch, chi phí lập dự án, lệ phí thẩm định dự án, chi phí Ban quản lý, chi phí thiết kế, chi phí bảo hiểm, chi phí khởi công, chi phí lập hồ sơ hoàn công, chi phí bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng, ... ngoài ra, nhà đầu tư chịu chi phí lãi vay (nếu có), các khoản thuế, phí, lệ phí về đất đai theo chế độ quy định của Nhà nước.

Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình, nhà thầu hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán giá trị hoàn thành với chủ đầu tư. Trên cơ sở giá trị công trình hoàn thành được thẩm tra quyết toán và giá trúng thầu, chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng quỹ đất được phép khai thác theo công thức:

Quỹ đất thanh toán giá trị công trình = Tổng chi phí đầu tư/Giá trúng đấu giá

Phần diện tích đất khai thác còn lại (nếu có), giao UBND thị xã Hội An xin được khai thác để đầu tư cho các dự án phục vụ dân sinh tại địa phương.

Để tạo điều kiện cho nhà thầu trong việc huy động vốn đầu tư dự án, chủ đầu tư có thể xem xét khối lượng công việc hoàn thành để tạm ứng trước một phần quỹ đất cho nhà thầu.

7. Trình tự thực hiện dự án: Trên cơ sở phương án, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu giá đất chuyển nhượng, đồng thời tổ chức xét thầu và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu, ký hợp đồng giao dự án theo đúng các qui định hiện hành.

II. Kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu: Toàn bộ dự án được qui về một gói thầu có tên gọi là "Đấu giá đất giao dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư phường Cẩm Phô, Địa điểm: phường Cẩm Phô, thị xã Hội An".

2. Quỹ đất đấu giá: Dự kiến tổng diện tích là 39.122 m2 được chia thành 113 lô.

3. Cơ quan tổ chức đấu giá: Ủy quyền cho UBND thị xã Hội An quyết định thành lập Hội đồng đấu giá đất do lãnh đạo UBND thị xã Hội An làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng, Ban chuyên môn có liên quan, mời Sở Tài chính tham dự.

4. Thời gian, địa điểm, giá bán hồ sơ và tiền cọc đấu giá:

a. Thời gian tổ chức đấu giá: Trong tháng 10 năm 2006.

b. Địa điểm: Phòng Tài chính Hội An số 03 Nguyễn Huệ - thị xã Hội An.

c. Giá bán hồ sơ dự đấu giá: 500.000 đồng/01bộ (Năm trăm ngàn đồng trên một bộ).

d. Tiền cọc đấu giá: 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng y).

5. Loại hợp đồng và thời gian thực hiện dự án:

a. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, giao nhận thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; Dự án Khu dân cư phường Cẩm Phô; Địa điểm: phường Cẩm Phô, thị xã Hội An.

b. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, thời gian khởi công dự kiến trong tháng 11 năm 2006.

III. Hồ sơ mời đấu giá đất giao thầu công trình:

1. Thông báo mời đấu giá đất giao thầu công trình (Phụ lục 1).

2. Hướng dẫn đối với nhà thầu (kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư XD dự án) (Phụ lục 2)

3. Quy chế đấu giá đất giao thầu công trình (Phụ lục 3)

4. Mẫu đơn đăng ký tham dự đấu giá đất giao thầu công trình (Phụ lục 4)

5. Mẫu bảo lãnh dự đấu giá đất giao thầu công trình (Phụ lục 5)

6. Dự thảo hợp đồng kinh tế về giao nhận thực hiện dự án (Phụ lục 6)

7. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục 7)

8. Thông tin chung của nhà đầu tư (Phụ lục 8)

9. Số liệu về tài chính của nhà đầu tư (Phụ lục 9)

10. Danh mục các dự án, công trình đã hoàn thành và đang thi công của nhà đầu tư từ năm 2003-2005 (Phụ lục 10)

11. Danh mục công nghệ thiết bị và các năng lực khác để xây dựng công trình (Phụ lục 11)

12. Nhân sự điều hành xây dựng công trình (Phụ lục 12)

13. Bảng kê quy cách, chủng loại, nguồn gốc vật tư sử dụng trong công trình của dự án (Phụ lục 13)

14. Phương án tài chính thực hiện dự án được ngân hàng bảo lãnh (Phụ lục 14)

15. Phần yêu cầu kỹ thuật (Phụ lục15)

(Có phương án, kế hoạch và hồ sơ mời đấu giá đất giao thầu công trình kèm theo)

Điều 2. UBND thị xã Hội An (đơn vị tổ chức đấu thầu) thành lập Hội đồng đấu thầu, tổ tư vấn giúp việc và triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện đấu thầu giá đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND thị xã Hội An và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PVP - Nguyễn Ngọc Nam;
- Lưu VT, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2880/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 về phê duyệt phương án, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời đấu giá đất giao thầu, dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Cẩm Phô, thị xã Hội An do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.457

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198