Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 287/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 02/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CẤP NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cLuật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bsung một s điu ca Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đi, bsung một s điu của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 ca Chính ph v sn xuất cung cp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đi bsung một sđiều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định s 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 ca Chính phủ về sửa đi, bsung một sđiều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình s 64/TTr-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt điều chnh cục bộ quy hoạch cp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2050),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2016 (Quy hoạch năm 2016) với những nội dung chính kèm theo hồ sơ như sau:

1. Điều chỉnh Vùng I (Bắc sông Tiền) và Vùng II (giữa sông Tiền và sông Hậu) thành một vùng Đông Bắc sông Hậu bao gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

2. Bổ sung trạm bơm nước thô tại khu vực huyện Cái Bè, tnh Tiền Giang với công suất đến năm 2025 là 300.000 m3/ngày đêm, sau năm 2025 là 600.000 m3/ngày đêm.

3. Điều chnh mạng lưới đường ống cấp nước và trạm bơm tăng áp:

- Điều chnh hướng tuyến truyền tải nước sạch của Nhà máy sông Tiền 1, trong giai đoạn trước mắt 2020 - 2025 thành tuyến ống truyền tải nước thô cấp cho tỉnh Tiền Giang, một phn tnh Long An và tuyến ống truyền tải nước thô qua sông Tiền cấp cho tỉnh Bến Tre (Danh mục tuyến ống truyền tải tại Phụ lục kèm theo).

- Điều chnh vị trí trạm bơm tăng áp phù hợp với vị trí lắp đặt các tuyến ống truyền tải nước thô gồm: Trạm bơm tăng áp ST1.1 đặt tại Thị xã Cai Lậy dịch chuyn theo tuyến ống truyền tải đặt dọc Đường tnh 864 (Tiền Giang) và trạm bơm tăng áp ST1.2 đặt tại thành phMỹ Tho trong phạm vi Nhà máy nước Đồng Tâm (thuộc huyện Châu Thành, tnh Tiền Giang).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng:

- Tchức công bố nội dung điều chnh cục bộ quy hoạch năm 2016 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với hình thức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm kinh phí.

- Hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm tra và điều chnh các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn các tnh phù hợp với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trong vùng rà soát các dự án đầu tư nhà máy nước, phát triển cấp nước; từng bước hạn chế khai thác nước ngầm, thay thế bng nguồn nước mặt để hạn chế sụt lún đất, ô nhiễm chất lượng nước ngầm.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Rà soát, cp nhật nội dung điều chnh cục bộ quy hoạch năm 2016 vào quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thi kỳ 2021 - 2030, tm nhìn đến năm 2050.

3. Các bộ, ngành khác có liên quan:

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, phối hợp với Bộ Xây dng, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các nội dung điều chnh cục bộ quy hoạch năm 2016.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp:

- Tchức rà soát, điều chnh các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn phù hợp với đồ án điều chnh cục bộ quy hoạch năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tchức thực hiện đồ án điều chnh cục bộ quy hoạch cấp nước năm 2016; tham gia đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước vùng liên tnh; tham gia đầu tư mạng đường ống tiếp nhận nguồn nước; thực hiện thỏa thuận dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước vùng liên tnh; chđạo đầu tư, phát trin cấp nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với đồ án điều chnh cục bộ quy hoạch năm 2016 được phê duyệt.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện công bố nội dung đồ án điều chnh cục bộ quy hoạch cấp nước năm 2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dng và các bộ có liên quan, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Thtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
- Thành ủy, Tnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, c Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau;
-
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, NN, QHĐP, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI LIÊN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 287/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2021 ca Thủ tướng Chính phủ)

STT

Điều chỉnh tuyến ng truyền ti liên tỉnh

Đường kính (mm)

Giai đon đến năm 2025

Giai đoạn đến năm 2030

1

Từ Cái Bè đi Cai Lậy (Tiền Giang), theo đường tỉnh 864.

DN1400

DN1200

2

Từ Cai Lậy (Tiền Giang) đi Chợ Lách (Bến Tre), qua sông Tiền, theo đường tỉnh 868 và quốc lộ 57

DN250 - DN 400

 

3

Từ Cai Lậy (Tiền Giang) đi Châu Thành (Tiền Giang), theo đường tỉnh 864

DN1400

DN1200

4

Từ Châu Thành đi Mỹ Tho (Tiền Giang), theo đường tỉnh 864.

DN500 - DN1200

 

5

Từ Châu Thành (Tiền Giang) đi Tân An (Long An), theo đường tnh 870 (Tiền Giang), đưng dẫn và hành lang cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

DN1000

DN1000

6

Từ Châu Thành (Tiền Giang) đi Châu Thành (Bến Tre) và thành ph Bến Tre, qua sông Tiền, theo quốc lộ 60, quc lộ 57B, quốc lộ 57C.

DN250 - DN1000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219