Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành thiết kế mẫu trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 276/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 18/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 943/SXD-QLQH ngày 07/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành thiết kế mẫu trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh như sau.

1. Ban hành 2 mẫu 2 tầng và 1 mẫu 3 tầng (theo bảng dưới đây):

Bảng tổng hợp mẫu trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn.

STT

Mẫu thiết kế

Quy mô diện tích sàn (m2)

Diện tích làm việc (m2)

Diện tích sử dụng chung (m2)

Diện tích chuyên dùng (m2)

Diện tích cầu thang, tường, hộp KT (m2)

1

Mẫu 1-2 tầng

678,75

306,0

202,2

61,4

109,15

2

Mẫu 2-2 tầng

626,50

268,0

182,0

61,5

115,0

3

Mẫu 3-3 tầng

678,80

272,0

190,5

62,0

154,3

2. Một số nội dung yêu cầu:

- Việc ban hành thiết kế mẫu trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã để áp dụng cho việc đầu tư xây dựng ở vị trí mới hoặc xây dựng thay thế các trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã xuống cấp không sử dụng được.

- Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã ở vị trí xây dựng mới cần lưu ý: Ngoài trụ sở làm việc chính theo mẫu này, còn có các hạng mục làm việc cho khối công an xã, xã đội và các hạng mục phụ, cổng tường rào, cột cờ, sân đường..., hội trường chung được tích hợp với hội trường Nhà văn hóa xã.

- Đối với các trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã đã xây dựng có nhu cầu cải tạo, mở rộng thì tùy theo kiến trúc công trình hiện có, chủ đầu tư xây dựng công trình lập phương án cải tạo, mở rộng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng công trình trụ sở làm việc cấp xã.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện thiết kế mẫu kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định 510/QĐ-UB ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng (b/c);
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành thiết kế mẫu trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


549

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172