Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 2730/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 09/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2730/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ TRẤN KIẾN GIANG VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 1709/TTr-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Lệ Thủy kèm theo hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1909/BC-SXD ngày 26/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh, với một số nội dung như sau:

1. Điều chỉnh phạm vi, ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch tại Khoản 2, Điều 1, như sau: Khu vực lập quy hoạch gồm thị trấn Kiến Giang và 11 xã phụ cận, gồm: Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, Cam Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc, Mai Thủy, Phú Thủy (Bổ sung 2 xã Mai Thuỷ, Phú Thuỷ), có ranh giới như sau:

- Phía Tây Bắc giáp huyện Quảng Ninh và các xã: Hoa Thủy, Sơn Thủy -huyện Lệ Thủy;

- Phía Tây Nam giáp các xã: Kim Thủy, Trường Thủy - huyện Lệ Thủy;

- Phía Đông Nam giáp các xã: Mỹ Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy, Hưng Thủy, Ngư Thủy Trung - huyện Lệ Thủy;

- Phía Đông Bắc giáp Biển Đông.

2. Điều chỉnh tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch chung tại Khoản 3, Điều 1, như sau: Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chung có tổng diện tích khoảng 20.669,7ha.

3. Điều chỉnh quy mô dân số tại Khoản 4, Điều 1, như sau:

- Tính đến 08/2016, tổng dân số trong khu vực lập quy hoạch là 87.394 người, trong đó: Dân số thị trấn Kiến Giang là 7.958 người; tổng dân số của 11 xã phụ cận là 79.436 người.

- Dự kiến đến năm 2020 tổng dân số toàn bộ khu vực quy hoạch khoảng 92.829 người.

- Dự kiến đến năm 2030 tổng dân số toàn bộ khu vực quy hoạch khoảng 104.836 người.

4. Điều chỉnh dự toán chi phí tại Khoản 8, Điều 1, như sau:

4.1. Dự toán chi phí đã phê duyệt: 2.595.778.000 đ.

4.2. Dự toán chi phí điều chỉnh: 2.642.365.000 đ.

Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình sau thuế: 1.057.528.000 đ

- Chi phí lập điều chỉnh quy hoạch sau thuế: 1.365.108.441 đ

+ Chi phí lập nhiệm vụ điều chỉnh QHC: 79.781.310 đ

+ Chi phí lập điều chỉnh QHC: 1.161.300.000 đ

+ Thuế VAT 10%: 124.108.131 đ

- Chi phí khác: 219.648.282 đ

+ Chi phí thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh QHC: 15.801.165 đ

+ Chi phí thẩm định đồ án điều chỉnh QHC: 75.136.110 đ

+ Chi phí quản lý nghiệp vụ lập điều chỉnh QHC: 70.490.910 đ

+ Chi phí lấy ý kiến cộng đồng (tạm tính): 23.226.000 đ

+ Chi phí công bố quy hoạch (tạm tính): 34.839.000 đ

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang, Chủ tịch UBND các xã: Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, Cam Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc, Mai Thủy và Phú Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVXDCB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116