Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 264/QĐ-UBND.HC năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 264/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/QÐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xét Tờ trình số 203/TTr-SXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị điều chỉnh Đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điểm c, Điểm d, thuộc Khoản 2, Mục III của Đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:

 “2. Lộ trình thực hiện hạn chế sản xuất gạch đất sét nung:

c) Được phép hoạt động đến năm 2020 và căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan sau năm 2020 để quyết định đối với các trường hợp sau đây:

- Các lò vòng (lò hoffman), lò vòng cải tiến không sử dụng nguyên liệu hóa thạch (đã xây dựng và đang hoạt động) đáp ứng các tiêu chuẩn về: môi trường, khoảng cách ly vệ sinh, phù hợp mục đích sử dụng đất, có nguồn nguyên liệu phù hợp quy hoạch theo Điểm d, Khoản này và sản phẩm có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định.

- Các dự án sản xuất gạch đất sét nung xây dựng mới (kể cả việc tháo dỡ lò gạch thủ công để xây dựng lò hoffman) thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan; nguồn nguyên liệu phù hợp quy hoạch theo Điểm d, Khoản này và sản phẩm có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định.

d) Việc khai thác đất sét để sản xuất gạch phải thuộc khu vực được phép khai thác theo Quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Quyết định thay thế Quyết định này (nếu có) và các quy định khác có liên quan”.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này; theo dõi, cập nhật các chính sách của nhà nước về phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh các quy định có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung tại Điểm c, Điểm d, thuộc Khoản 2, Mục III của Đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 264/QĐ-UBND.HC năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


425
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41