Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2621/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 04/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2621/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN: HỒ CHỨA NƯỚC HOA SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA (PHẦN VỐN NSTW DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3409 QĐ/BNN-XD ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 2730 QĐ/BNN-XD ngày 28/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư - Dự án Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa;
Xét Tờ trình số 498/TTr-BQL-BT ngày 06/9/2010 của Giám đốc Ban quản lý đầu tư và XDTL7 xin phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đấu thầu - dự án Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1154/XD-CĐ ngày 27/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu (Phần vốn NSTW do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý) - Dự án Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 11: Trang thiết bị quản lý khai thác;

- Gói thầu số 12: Quy đổi vốn đầu tư;

- Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án hoàn thành.

2. Giá gói thầu và nguồn tài chính:

- Giá gói thầu: lấy theo giá trị của hạng mục trong tổng mức đầu tư được duyệt;

- Nguồn tài chính: Ngân sách TW (Trái phiếu Chính phủ).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu; hình thức hợp đồng; thời gian tổ chức đấu thầu và thời gian thực hiện hợp đồng theo bảng dưới đây:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (106 đ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu số 11

500,00

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

Quí IV-2010

Trọn gói

1,5 tháng

Gói thầu số 12

150,00

chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quí IV-2010

Trọn gói

2 tháng

Gói thầu số 13

350,00

chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quí IV-2010

Trọn gói

2 tháng

Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 3409 QĐ/BNN-XD ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và XDTL7 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2621/QĐ-BNN-XD ngày 04/10/2010 phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án: hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa (phần vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.482

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!