Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nút giao thông đường Phong Châu - Lê Hồng Phong - Hồng Lĩnh - Nhị Hà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 2616/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 05/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2616/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 NÚT GIAO THÔNG ĐƯỜNG PHONG CHÂU - LÊ HỒNG PHONG - HỒNG LĨNH - NHỊ HÀ, THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị;

Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ từng loại Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông báo số 149/TB-UBND ngày 08/04/2016 Kết luận về công tác quản lý quy hoạch giao thông thành phố Nha Trang và Thông báo số 390/TB-UBND ngày 04/8/2016 Kết luận về bổ sung quy hoạch giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố Nha Trang; ... Quy hoạch nút giao thông đường Phong Châu - Lê Hồng Phong - Hồng Lĩnh - Nhị Hà;

Xét Tờ trình số 1586/TTr-SGTVT ngày 22/08/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc cho phép lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Nút giao thông đường Phong Châu - Lê Hồng Phong - Hồng Lĩnh - Nhị Hà, thành phố Nha Trang và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1924/SKHĐT-KTN ngày 30/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư và tiến hành lập dự án quy hoạch:

1. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nút giao thông đường Phong Châu - Lê Hồng Phong - Hồng Lĩnh - Nhị Hà, thành phố Nha Trang

2. Hình thức đầu tư: lập mới.

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, HgP,CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nút giao thông đường Phong Châu - Lê Hồng Phong - Hồng Lĩnh - Nhị Hà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


529

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123