Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 241/QĐ-TTg 2021 Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 2030

Số hiệu: 241/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030

Ngày 24/2/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 241 là danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc.

Để thực hiện phân loại theo danh mục, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thực hiện:

- Khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

- Đối với các đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị thì chương trình phát triển đô thị, đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị;

- Nghiên cứu,  tích hợp kế hoạch thực hiện phân loại đô thị giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn vào Quy hoạch tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

Đối với ĐVHC dự kiến tiếp tục sắp xếp sáp nhập giai đoạn 2019 – 2021 và giai đoạn 2022-2030 đảm bảo phù hợp về Quy hoạch, Chương trình phát triển đô thị, phù hợp với thực tiễn và hiệu quả kinh tế của địa phương.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 241/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày ký ban hành).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều ca Luật Tchức Chính phvà Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; sửa đổi, bsung và hợp nhất tại Luật số 01/VBHN-CPQH ngày 20 tháng 7 năm 2015 và Luật số 11/VBHN-VPQH 2019 ngày 04 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết s 37/NQ-TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 ca Ban Chp hành Trung ương vsắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cp xã;

Căn cứ Quyết định s 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 ca Thủ tướng Chính phủ vphê duyệt điều chnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thng đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Bộ trưng Bộ Xây dựng tại Báo cáo s 143/BC-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 (Danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 ban hành kèm theo quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định, công nhn loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tích hợp kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia đảm bảo phát triển hệ thống đô thị toàn quốc thống nhất qua các thời kỳ.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

- Đối với các đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị thì thực hiện rà soát điều chnh quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị; đánh giá phân loại lại để kiểm soát chất lượng đô thị.

- Nghiên cứu, tích hợp kế hoạch thực hiện phân loại đô thị giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn vào Quy hoạch tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. Đối với đơn vị hành chính dự kiến tiếp tục thực hiện sắp xếp sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2030 phải đảm bảo sự phù hợp về Quy hoạch, Chương trình phát triển đô thị, phù hợp với yêu cầu thực tin và hiệu quả kinh tế của địa phương.

3. Các Bộ, ngành liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Th trưng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;
-
Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công An, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tnh, UBND các thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, NN, NC, PL, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b). Tun

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐÔ THỊ THỰC HIỆN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên đô thị hiện hữu

Hiện trạng phân loại (2020)

Dự kiến phân loại 2021 - 2025

Dkiến phân loại 2026 - 2030

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Vùng trung du và miền núi phía Bắc (14 tỉnh)

1

Tnh Cao Bằng

 

 

 

1

TP. Cao Bng

III

II

 

2

TT. Tà Lùng, H.Phục Hòa

V

 

IV(MR)

 

3

TT. Hòa Thuận, H.Phục Hòa

V

V(*)

4

Các TT: Trà Lĩnh, H.Trà Lĩnh; Trùng Khánh, H.Trùng Khánh

V

V(*)

 

IV

5

Các TT: Nước Hai, H.Hòa An; Quảng Uyên, H.Quảng Hòa

V

V(*)

IV

6

Đô thị mới: Sóc Giang, H. Hà Quảng; Bản Giốc, H.Trùng Khánh

 

V

 

7

Đô thị mới: Phia Đén, H.Nguyên Bình; Cách Linh, H.Phục Hòa

 

 

V

2

Tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

1

TP. Lạng Sơn

II

II(MR)

I

2

TT. Cao Lộc, H.Cao Lộc

V

3

TT. Đồng Đăng, H.Cao Lộc

IV

 

IV(MR)

4

TT. Hữu Lũng, H.Hữu Lũng

V

 

IV(MR)

5

Đô thị mới: Bắc Lệ - Tân Thành, H.Hữu Lũng

 

V

6

Các TT: Văn Quan, H.Văn Quan; Lộc Bình, H.Lộc Bình; Na Sầm, H.Văn Lãng; Bình Gia, H.Bình Gia; Bắc Sơn, H.Bắc Sơn; Đồng Mỏ, H.Chi Lăng

V

V(*)

 

7

Đô thị mới: Chi Ma, H.Lộc Bình; Tân Thanh, H.Văn Lãng; Vạn Linh, H.Chi Lăng; Ngả Hai, H.Bắc Sơn

 

 

V

3

Tnh Bắc Giang

 

 

 

1

TP. Bắc Giang

II

 

I

2

Các TT: Nếnh, Bích Dộng, H.Việt Yên

V

V(*)

III

Đô thị Việt Yên (H.Việt Yên dự kiến thành lập thị xã)

 

IV

3

TT. Thng, H.Hiệp Hòa

IV

IV(*)

 

Đô thị Hiệp Hòa (H.Hiệp Hòa dự kiến thành lập thị xã)

 

IV

4

Các TT: Nham Biền, Tân An, H. Yên Dũng

V

V(*)

IV

Đô thị Yên Dũng (H.Yên Dũng dự kiến thành lp thị xã)

 

 

5

TT. Chũ mở rộng, H.Lục Ngạn

IV

 

IV(MR)

6

TT. Vôi, H.Lạng Giang

V

V(*)

 

IV

7

TT. Đồi Ngô mở rộng. H.Lục Nam

 

IV

 

8

Các TT: An Chầu, Tây Yên T, H.Sơn Động; Kép, H.Lạng Giang; Cao Thượng, Nhã Nam, H.Tân Yên; Phồn Xương, H.Yên Thế; Bố Hạ, H.Yên Thế

 

V(*)

 

9

Đô thị mới: Phương Sơn, H.Lục Nam; Bách Nhn, Bắc Lý, H.Hiệp Hòa; Tiền Phong, Nội Hoàng, H. Yên Dũng

 

V

 

10

Đô thị mới: Phì Đin, Bin Động, Tân Sơn, H.Lục Ngạn; Cẩm Lý, Lan Mu, H.Lục Nam; Bi, H.Ngọc Thiện; Việt Lập, H.Tân Yên; Mỏ Trạng, Xuân Lương, H.Yên Thế; Tân Dĩnh, Thái Đào, Tân Hưng, H.Lạng Giang; Long Sơn, H.Sơn Động

 

 

V

4

Tnh Bắc Kạn

 

 

 

1

TP. Bc Kạn

III

 

II

2

TT. Đồng Tâm, H.Chợ Mới

V

V(*)

 

IV

3

Các TT: Chợ Rã, H.Ba Bể; Nà Phặc, H.Ngân Sơn; Bng Lũng, H.Chợ Đồn

V

 

IV(MR)

4

Các TT: Yến Lạc, H.Na Rì; Phủ Thông, H.Bạch Thông

V

V(*)

 

5

Đô thị mới: Vân Tùng, H.Ngân Sơn; Bộc Bố, H.Pác Nặm

V

 

IV(MR)

5

Tỉnh Thái Nguyên

 

 

 

1

TP. Sông Công

III

II

 

2

TX. Ph Yên

III

II

 

3

Các TT: Hóa Thượng, H.Đồng Hỷ; Hương Sơn, H.Phú Bình

V

IV

 

4

Các TT: Đu, H.Phú Lương; Đình Cả, H.Nhai; Chợ Chu, H.Định Hóa

V

IV

 

5

Đô thị mới: Điềm Thụy, H.Phú Bình; Yên Lãng, Cù Vân, H.Đại Từ; Trung Hội, H.Định Hóa; La Hiên, H.Võ Nhai; Quang Sơn, H.Đồng Hỷ

 

V

 

6

Tỉnh Lào Cai

 

 

 

1

TP. Lào Cai

II

II(*)

 

I

2

TX. Sa Pa

IV

 

III

3

TT. Phố Lu, H.Bo Thắng

V

V(*)

 

IV

4

TT. Bát Xát, H.Bát Xát

V

V(*)

IV

5

TT. Bc Hà, H.Bc Hà

V

IV(MR)

 

6

TT. Mường Khương, H.Mường Khương

V

V(MR)

IV

7

Các TT: Khánh Yên, H.Văn Bn; Phố Ràng, H.Bo Yên

V

 

IV

8

TT Tằng Loỏng, H.Bảo Thng

V

V(*)

 

9

Đô thị mới: Bảo Hà, H.Bảo Yên; Y Tý, H.Bát Xát; Võ Lao, H.Văn Bàn

 

V

 

10

Đô thị mới: Bảo Nhai, H.Bắc Hà; Bn Lầu, H.Mường Khương; Tân An, H.Văn Bàn

 

 

V

7

Tỉnh Yên Bái

 

 

 

1

TP. Yên Bái

III

II

 

2

TX. Nghĩa Lộ

IV

IV(*)

 

III

3

Các TT: Cổ Phúc, H.Trn Yên; Yên Bình, H.Yên Bình; Mậu A, H.Văn Yên

V

IV

 

4

TT. Yên Thế, H.Lục Yên

V

 

IV

5

TT. Sơn Thịnh, H.Văn Chấn

V

V(*)

 

6

Đô thị mới: Hưng Khánh, Báo Đáp, H.Trấn Yên; An Thịnh, An Bình, H.Văn Yên; Khánh Hòa, H.Lục Yên; Cảm Ân, H.Yên Bình; Tú Lệ, Cát Thịnh, Tân Thịnh, H.Văn Chấn; Cảm Nhân, H.Yên Bình

 

V

 

7

Đô thị mới: Xuân Ái, H.Văn Yên; Púng Luông, H.Mù Cang Chải; Vân Hội, H.Trấn Yên; Gia Hội, H.Văn Chấn

 

 

V

8

Tnh Hà Giang

 

 

 

1

TP. Hà Giang

III

 

II

2

TT. Việt Quang, H.Bắc Quang

IV

 

III

3

TT. Vị Xuyên, H.Vị Xuyên

V

IV(MR)

 

4

TT. Yên Minh, H.Yên Minh

V

IV

 

5

TT. Đồng Văn, H.Đồng Văn

V

 

IV

6

Đô thị mới: Quang Minh, Hùng An, H.Bắc Quang; Thanh Thủy, Việt Lâm, H.Vị Xuyên; Mậu Du, H.Yên Minh; Thông Nguyên, H.Hoàng Su Phì; Nà Trì, H.Xín Mần

 

V

 

7

Đô thị mới: Kim Ngọc, H.Bc Quang; Bạch Đích, H.Yên Minh; Minh Ngọc, H.Bắc Mê; Pả Vi, H.Mèo Vạc

 

 

V

9

Tỉnh Tuyên Quang

 

 

 

1

TP. Tuyên Quang

III

II

 

2

Các TT: Tân Yên, H.Hàm Yên; Vĩnh Lộc, H.Chiêm Hóa; Sơn Dương, H.Sơn Dương

V

IV

 

3

TT. Na Hang, H.Na Hang

V

IV(MR)

 

4

Đô thị mới: Yên Hoa, Đà Vị, H.Na Hang; Hòa Phú; Ngọc Hội, Kim Bình, Trung Hà, H.Chiêm Hóa; Thượng Lâm, Phúc Sơn, H.Lâm Bình; Thái Sơn, Phù Lưu, H.Hàm Yên; Mỹ Bng, Xuân Vân, Trung Sơn, H.Yên Sơn; Sơn Nam, Đồng Lạc, Tân Trào, H.Sơn Dương

 

V

 

10

Tỉnh Hòa Bình

 

 

 

1

TP. Hòa Bình

III

III(*)

 

II

2

TT. Lương Sơn, H. Lương Sơn và khu vực mở rộng (dự kiến thành lập thị xã)

IV

IV(MR)

 

3

TT. Mai Châu, H.Mai Châu và khu vực mở rộng (dự kiến thành lập thị xã)

V

IV(MR)

 

4

Các TT: Bo, H.Kim Bôi; Mãn Đức, H.Tân Lạc; Chi Nê, H.Lạc Thủy

V

V(*)

IV

5

Các TT: Ba Hàng Đồi, H.Lạc Thủy; Hàng Trạm, H.Yên Thủy; Vụ Bản, H.Lạc Sơn: Đà Bc, H.Đà Bắc

V

V(*)

 

6

Đô thị mới: Phong Phú, H.Tân Lạc; Mường Vó, H.Lạc Sơn

 

V

 

7

Đô thị mới: Vạn Hoa, H.Mai Châu; Chợ Bến, H.Lương Sơn; Dũng Phong, H.Cao Phong; Nhân Nghĩa, Ân Nghĩa, H.Lạc Sơn

 

 

V

11

Tỉnh Phú Thọ

 

 

 

1

TP. Việt Trì

I

I(*)

 

2

TX. Phú Thọ

III

III (*)

 

II

3

Các TT: Thanh Ba, H.Thanh Ba; Thanh Sơn, H.Thanh Sơn; Phong Châu, H.Phù Ninh (dự kiến thành lập thị xã)

V

 

IV(MR)

4

Các TT: Đoan Hùng, H.Đoan Hùng; Hạ Hòa, H.Hạ Hòa; Lâm Thao, Hùng Sơn H.Lâm Thao; Hưng Hóa, H.Tam Nông; Thanh Thủy, H.Thanh Thủy; Yên Lập, H.Yên Lập; Tân Phú, H.Tân Sơn

V

 

IV

4

TT. Cm Khê, H.Cẩm Khê

V

V(*)

IV

5

Đô thị mới: Tây Cốc, H.Đoan Hùng; Phú Lộc, H.Phong Châu; Vạn Xuân, H.Tam Nông; Hương Cần, H.Thanh Sơn; Thu Cúc, H.Tân Sơn; Phương Xá, H.Cẩm Khê; Hiền Lương, H.Hạ Hòa

 

 

V

12

Tỉnh Lai Châu

 

 

 

1

TP. Lai Châu

III

III(*)

 

II

3

Các TT: Phong Thổ, H.Phong Thổ; Than Uyên, H.Than Uyên

V

IV

 

2

Các TT: Tam Đường, H.Tam Đường; Sìn Hồ, H. Sìn H

V

 

IV

4

Đô thị mới: Ma Lù Thàng, H.Phong Th; Phúc Than, H.Than Uyên

 

V

 

13

Tnh Sơn La

 

 

 

1

TP. Sơn La

II

 

I

2

TT. Mộc Châu, H.Mộc Châu

IV

 

III

3

Các TT: Sông Mã, H.Sông Mã; Phù Yên, H.Phù Yên; Ít Ong, H.Mường La; Thuận Châu, H.Thuận Châu

V

 

IV

4

Đô thị mới: Vân Hồ, H.Vân Hồ

 

V

 

5

Đô thị mới: Gia Phù, H.Phù Yên; Phiêng Khoài, H.Yên Châu; Tông Lạnh, H.Thuận Châu; Chiềng Khương, H.Sông Mã; Mường Bú, H.Mường La

 

 

V

14

Tỉnh Điện Biên

 

 

 

1

TP. Điện Biên Phủ

III

III(*)

II

2

TT. Tuần Giáo, H.Tun Giáo

V

 

IV

3

TT. Tủa Chùa, H.Tủa Chùa

V

V(*)

 

4

Đô thị mới: trung tâm huyện lỵ huyện Mường Nhé

 

V

 

5

Đô thị mới: Bản Phủ, H.Điện Biên

 

 

V

II

Vùng đồng bằng sông Hồng và vùng KTTĐ Bắc Bộ (11 tỉnh)

15

Tnh Bắc Ninh1

 

 

 

1

TX. Từ Sơn (dự kiến thành lập TP)

III

II

 

2

Đô thị Yên Phong (H.Yên Phong dự kiến thành lập thị xã)

 

 

III

TT. Chờ, H. Yên Phong

V

IV(MR)

 

3

Đô thị Tiên Du (H.Tiên Du dự kiến thành lập thị xã)

 

 

III

TT. Lim, H.Tiên Du

V

IV(MR)

 

4

Đô thị Thuận Thành (H.Thuận Thành dự kiến thành lập thị xã)

 

 

III

TT. Hồ, H.Thuận Thành

V

IV(MR)

 

5

Đô thị Phố Mới mở rộng (H. Quế Võ dự kiến thành lập thị xã)

IV

 

III

6

Đô thị mới: Cao Đức, H.Gia Bình; Trung Kênh, Lâm Thao, H.Lương Tài

 

 

V

16

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

1

TP. Vĩnh Yên

II

I

I2

2

TP Phúc Yên

III

II

3

Đô thị mới Bình Xuyên (H.Bình Xuyên dự kiến thành lập thị xã)

 

IV

4

Đô thị Vĩnh Tường (H.Vĩnh Tường dự kiến thành lập thị xã)

 

IV

 

5

Đô thị Lp Thạch (H.Lập Thạch dự kiến thành lập thị xã)

 

 

IV

6

Đô thị Tam Đảo (H.Tam Đo dự kiến thành lập thị xã)

 

IV

 

7

Đô thị Tam Hồng (khu vực H.Yên Lạc)

V

 

IV(MR)

8

Các TT: Bá Hiến và Đạo Đức, H.Bình Xuyên; Hợp Châu, Đại Đình, H.Tam Đảo

V

V(*)

 

9

Đô thị mới: Hoàng Đan, H.Tam Dương; Hợp Lý, Bàn Giản, H.Lập Thạch; Hải Lựu, Đức Bác, Lãng Công, Cao Phong, H.Sông Lô; Vân Hội, H.Tam Dương; Đạo Trù, Tam Quan, H.Tam Đảo; Bình Định, Đồng Cương, Yên Đồng, Liên Châu, H.Yên Lạc; Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vũ Di, H.Vĩnh Tường

 

V

 

17

Thành phố Hà Nội3

 

 

 

18

Tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

1

TP. Hạ Long

I

I(*)

 

2

TP. ng Bí

I

II(*)

I

3

TP. Móng Cái

II

 

I(MR)

4

TT. Quảng Hà, H.Hải Hà

V

V(*)

IV(MR)

5

TX. Quảng Yên; TX. Đông Triều

III

 

II

6

TT. Cái Rng, H.Vân Đồn

IV

III

II

7

TT. Tiên Yên, H.Tiên Yên

IV

 

III(MR)

8

Các TT: Cô Tô, H.Cô Tô; Đầm Hà, H.Đầm Hà

V

 

IV

9

TT. Bình Liêu, H.Bình Liêu

V

V(*)

 

10

Đô thị mới: Hoàng Mô, Đồng Văn, H.Bình Liêu

 

 

V

19

Tnh Hải Dương

 

 

 

1

TP. Hải Dương

I

I(*)

 

2

TP. Chí Linh

III

 

II

3

TX. Kinh Môn

IV

III

 

4

TT. Nam Sách, H.Nam Sách

V

IV(MR)

 

5

TT. Kẻ Sặt, H.Bình Giang

V

V(*)

 

Đô thị Bình Giang (H. Bình Giang dự kiến thành lập thị xã)

 

IV

6

Các TT: Lai Cách, H.Cẩm Giàng; Gia Lộc, H.Gia Lộc

V

V(*)

 

IV(MR)

7

Các TT: Phú Thái, H.Kim Thành; Ninh Giang, H.Ninh Giang

V

 

IV(MR)

8

TT. Thanh Miện, H.Thanh Miện

V

V(*)

IV(MR)

9

TT. Cẩm Giàng, H. Cẩm Giàng

V

V(*)

 

20

Thành phHải Phòng

 

 

 

1

TP. Hải Phòng

I

I(MR)

 

2

Các TT: Minh Đức, Núi Đèo, H.Thủy Nguyên

V

IV

 

Đô thị Thủy Nguyên (H.Thủy Nguyên dự kiến thành lập thành phố)

V

III

 

3

Các TT: An Lão, H.An Lão; Núi Đi, H.Kiến Thụy; Vĩnh Bảo, H.Vĩnh Bo

V

 

IV

4

Các TT: Tiên Lãng, H.Tiên Lãng; Cát Bà, H.Cát Hải

V

IV

 

5

Đô thị mới: Qung Thanh, Lưu Kiếm, Hòa Bình, H.Thủy Nguyên; Hùng Thắng, H.Tiên Lãng; Tam Cường, H.Vĩnh Bảo; Bạch Long Vỹ, H.Bạch Long Vỹ

 

 

V

21

Tnh Hưng Yên

 

 

 

1

TP. Hưng Yên

III

II

 

2

TX. Mỹ Hào

IV

III

 

3

TT. Văn Giang, H.Văn Giang

V

III

 

Đô thị Văn Giang (toàn Huyện Văn Giang)

 

4

Các TT: Khoái Châu, H. Châu Giang; Yên Mỹ, H.Yên Mỹ

V

IV(MR)

 

5

Đô thị mới: Thọ Vinh, Đc Hợp, Phú Thịnh, H.Kim Động; Tân Phúc, Xuân Trúc, Hồng Quang, H.Ân Thi; Thụy Lôi, Thiện Phiến, Nhật Tân, H.Tiên Lữ; Quang Hưng, Minh Tân, H.Phù Cừ, Yên Phú, Tân Việt, Trung Hưng, H.Yên Mỹ; Đông Tảo, Đông Kết, Bình Minh, H.Khoái Châu; Minh Hải, Đại Đồng, H.Văn Lâm; Đình Cao, H. Phù Cừ

 

V

 

22

Tỉnh Thái Bình

 

 

 

1

TP. Thái Bình

II

I

 

2

TT. Vũ Thư, H. Thư

V

IV

 

3

TT. Đông Hưng, H.Đông Hưng

V

IV(MR)

 

4

TT. Tiền Hải, H.Tiền Hải

V

V(*)

 

IV

5

Các TT: Hưng Hà, H.Hưng Hà; Hưng Nhân, H.Hưng Hà

V

 

IV

6

TT. Kiến Xương, H.Kiến Xương

V

V(*)

 

7

Đô thị mới: An Đồng, Quỳnh Ngọc, H.Quỳnh Phụ; Thụy Trường, H.Thái Thụy, Thanh Tân, Bình Thanh, H.Kiến Xương; Thái Phương, H.Hưng Hà

 

V

 

8

Đô thị mi: Đông Quan, Tiên Hưng, H.Đông Hưng; Xuân Hòa, Tân Phong, Vũ Hội, Vũ Tiến, H.Vũ Thư; Đông Minh, Nam Phú, H.Tiền Hải

 

 

V

23

Tỉnh Hà Nam

 

 

 

1

Các TT: Quế, Ba Sao, H.Kim Bảng

V

IV

 

Các đô thị: Nhật Tân, Tượng Lĩnh, H.Kim Bảng

V

Đô thị Kim Bảng (H. Kim Bảng dự kiến thành lập thị xã)

 

2

TX. Duy Tiên

IV

 

III

3

TT. Bình Mỹ, H.Bình Lục

V

V(*)

IV(MR)

4

TT. Vĩnh Trụ, H.Lý Nhân

V

V(*)

 

IV

5

TT. Tân Thanh, H.Thanh Liêm

V

 

IV(MR)

6

Đô thị mới: Hòa Hậu, H.Lý Nhân; Thái Hà, H.Lý Nhân; Chợ Sông, H.Bình Lục

 

V

 

24

Tỉnh Nam Định

 

 

 

1

TP. Nam Định

I

 

I(MR)

2

TT. Mỹ Lộc, H.Mỹ Lộc

V

 

3

TT. Thịnh Long, H.Hải Hậu

IV

IV(MR)

III

4

TT. Rạng Đông, H.Nghĩa Hưng

V

IV(MR)

5

TT. Quất Lâm mở rộng, H.Giao Thủy

V

IV(MR)

 

6

Các TT: Cổ Lễ, H.Trực Ninh; Xuân Trường, H.Xuân Trường

V

 

IV(MR)

7

TT. Yên Định, H.Hải Hu

V

IV

IV(MR)

8

TT. Lâm, H.Ý Yên

V

V(*)

IV(MR)

9

Đô thị mới dự kiến hình thành tại khu vực 4 xã H.Ý Yên

 

V

IV

10

Đô thị mới: Đại Đồng, H.Giao Thủy, Xuân Ninh, H.Xuân Trường; Trung Thành, H.Vụ Bản; Đồng Sơn, H.Nam Trực

 

V

 

11

Đô thị mới: Xuân Hồng, H.Xuân Trường; Hải Phú, Hải Đông, H.Hải Hậu; Trực Nội, H.Trực Ninh; Bo Yên Chính, H.Ý Yên; Nghĩa Minh, H.Nghĩa Hưng

 

 

V

25

Tnh Ninh Bình

 

 

 

1

TP. Ninh Bình

(dự kiến sáp nhập với H.Hoa Lư)

II

II(MR)

 

III

Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (14 tỉnh)

26

Tnh Thanh Hóa

 

 

 

1

TP. Thanh Hóa

I

I(MR)

 

2

TX. Bm Sơn

III

IV(MR)

 

3

TX. Nghi Sơn

IV

 

III

4

Các TT: Tân Phong, H.Quảng Xương; Bút Sơn, H.Hoằng Hóa

V

V(*)

IV(MR)

5

TT. Thọ Xuân, H.Thọ Xuân

V

V(*)

IV(MR)

6

TT. Lam Sơn - Sao Vàng, H.Thọ Xuân

IV

IV(*)

7

Các TT: Hậu Lộc, H.Hậu Lộc; Hà Trung, H.Hà Trung; Nga Sơn, H.Nga Sơn; Thiệu Hóa, H.Thiệu Hóa; Triệu Sơn, Nưa, H.Triệu Sơn; Quán Lào, H.Yên Định; Phong Sơn, H.Cẩm Thủy; Kim Tân, Vân Du, H.Thạch Thành; Vĩnh Lộc, H.Vĩnh Lộc; Bến Sung, H.Như Thanh; Yên Cát, H.Như Xuân; Thường Xuân, H.Thường Xuân; Lang Chánh, H.Lang Chánh; Cành Nàng, H.Bá Thước; Hồi Xuân, H.Quan Hóa; Sơn Lư, H.Quan Sơn; Mường Lát, H.Mường Lát

V

V(*)

 

8

Đô thị mới: Diêm Ph, H.Hậu Lộc; Cu Quan, H.Nông Cng; Bồng, H.nh Lộc; Kiu, H.Yên Định; Tiên Trang, H.Quảng Xương

 

V

 

9

Đô thị mới: Na Mèo, H.Quan Sơn; Gm, H.Triệu Sơn

 

 

V

27

Tỉnh Nghệ An

 

 

 

1

TX. Thái Hòa

IV

IV(*)

 

2

Các TT: Con Cuông, H.Con Cuông; Diễn Châu, H.Diễn Châu; Đô Lương, H.Đô Lương; Yên Thành, H.Yên Thành

V

 

IV

3

TT. Nam Đàn, H.Nam Đàn

V

V(*)

IV

4

Các TT: Thạch Giám, H.Tương Dương; Kim Sơn, H.Quế Phong

V

V(*)

 

5

Đô thị mới: Cây Chanh, H.Anh Sơn; Quán L, H.Diễn Châu; Vân Tụ, Đô Thành, H.Yên Thành

 

V

 

6

Đô thị mới: Trung Phúc Cường, H.Nam Đàn; Thượng Sơn, H.Đô Lương Chợ Thượng, H.Nghi Lộc; Hưng Phúc, H.Hưng Nguyên

 

 

V

28

Tnh Hà Tĩnh

 

 

 

1

TP. Hà Tĩnh

II

II(*)

 

2

TX. Hồng Lĩnh

IV

III

 

3

TX. Kỳ Anh

III

III(*)

 

II

4

TT. Đức Thọ, H.Đc Thọ

V

V(*)

III

IV

5

Các TT: Tiên Đin, H.Nghi Xuân; Nghèn, H.Can Lộc; Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên; Thạch Hà, H.Thạch Hà

V

V(*)

 

IV

6

Các TT: Vũ Quang, H.Vũ Quang; Tây Sơn, H.Hương Sơn

V

 

IV

7

Các TT: Ph Châu, H.Hương Sơn; Xuân An, H.Nghi Xuân; Thiên Cầm, H.Cm Xuyên

V

IV

 

8

TT. Lộc Hà, H.Lộc Hà

V

V(*)

IV

9

Đô thị mới: Nghi Xuân

 

IV

 

10

Đô thị mới: Kỳ Đồng, H.Kỳ Anh; Xuân Thành, Cương Gián, H.Nghi Xuân

 

V

 

11

Đô thị mới: Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Xuân, Kỳ Lâm, H.Kỳ Anh; Hương Trà, Phúc Đồng, La Khê, H.Hương Khê; Đc Đồng, H.Đc Thọ; Nầm, Nước Sốt, H.Hương Sơn; Tam Đồng, Lạc Thiện, H.Đức Thọ; Phù Việt, H.Thạch Hà

 

 

V

29

Tnh Qung Bình

 

 

 

1

TT. Hoàn Lão mở rộng, H.Bố Trạch

IV

IV(*)

 

2

Các TT: Quy Đạt, H.Minh Hóa; Phong Nha, H.BTrạch

V

V(*)

 

3

Đô thị mới: Dinh Mười, H.Quảng Ninh; Tiến Hóa, H.Tuyên Hóa; Phúc Trạch, H.BTrạch; Hóa Tiến, Cha Lo, H.Minh Hóa; Quảng Phương, Hòn La, H.Quảng Trạch

 

 

V

30

Tnh Quảng Trị

 

 

 

1

TP. Đông Hà

III

II

 

2

TX. Quảng Trị

IV

III

 

3

TT. Lao Bảo, H.Hướng Hóa

V

IV

III

4

Các TT: Cam Lộ, H.Cam Lộ; Hồ Xá, H.Vĩnh Linh; Khe Sanh, H.Hướng Hóa

V

IV

 

5

TT. Diên Sanh, H.Hải Lăng

V

V(*)

 

IV

6

Các TT: Gio Linh, Cửa Việt, H.Gio Linh; Ái Tử, H.Triệu Phong

V

 

IV

7

TT. Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh

V

V(*)

 

8

Đô thị mới: Mỹ Chánh, La Vang, H.Hải Lăng; Tà Rụt, H.Đakrông; Hướng Phùng, Lìa, H.Hướng Hóa; Bồ Bản, H. Triệu Phong

 

V

 

9

Đô thị mới: Mỹ Thủy, H.Hải Lăng; Trung tâm khu Kinh tế Đông Nam

 

 

V

31

Tnh Thừa Thiên Huế4

 

 

 

1

TP. Huế

I

I(MR)

 

2

Đô thị Phong Điền (H.Phong Điền dự kiến thành lập thị xã)

V

IV

 

3

Đô thị mới: Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến, Vinh Hiền, Vinh Hưng, H.Phú Lộc; Thanh Hà, H.Qung Điền; Phú Mỹ, H.Phú Vang

 

V

 

4

Đô thị mới: Hồng Vân, Lâm Đt, H.A Lưới

 

 

V

32

Thành phố Đà Nng

Không có đề xuất

33

Tỉnh Quảng Nam

 

 

 

1

TP. Tam Kỳ

II

 

I

2

TP. Hội An

III

II

 

3

TX. Điện Bàn

IV

III

 

4

Các TT: Hà Lam, H.Thăng Bình; Núi Thành, H.Núi Thành

V

IV

III

5

Các TT: Khâm Đức, H.Phước Sơn; Thạnh Mỹ, H.Nam Giang; Ái Nghĩa, H.Đức Lộc

V

 

IV

6

TT. Nam Phước, H.Duy Xuyên

V

IV

 

7

Đô thị mới: Duy Hải - Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên; Bình Minh, H.Thăng Bình

 

V

 

8

Đô thị mới: Sông Vàng, H.Đông Giang; A Xan, H.Tây Giang; Kiểm m; Vĩnh Phước - Lâm Tây, H.Đại Lộc; Phước Hiệp, H.Phước Sơn; Việt An, Cây Xanh, Sông Trà, H.Hiệp Đức

 

 

V

34

Tỉnh Qung Ngãi

 

 

 

1

TP. Quảng Ngãi

II

 

I

2

TT. La Hà, H.Tư Nghĩa

V

 

IV(MR)

TT. Sông Vệ, H.Tư Nghĩa

V

 

3

TT. Châu Ổ, H.Bình Sơn

V

V(*)

 

4

TT. Ba Tơ, H.Ba Tơ

V

V(*)

IV

5

TT. Trà Xuân, H.Trà Bồng; Đô thị Vạn Tường, H.Bình Sơn

V

 

IV

6

Đô thị mới: Nam Sông Vệ, H.Mộ Đức; Ba Vì, H.Ba Tơ

 

 

V

35

Tỉnh Bình Định

 

 

 

1

TX. An Nhơn

IV

III

 

2

TX. Hoài Nhơn

IV

 

III

3

TT. Phú Phong (H.Tây Sơn dự kiến thành lập thị xã)

IV

 

IV

4

Đô thị mới: Cát Khánh, H.Phù Cát; Mỹ Thành, H.Phù Mỹ; Phước Hòa, H.Tuy Phước; Phước Sơn, H.Tuy Phước; An Hòa, H.An Lão; Canh Vinh, H.Vân Canh

 

V

 

5

Đô thị mới: Phù Cát, H.Phù Cát

 

 

V

36

Tỉnh Phú Yên

 

 

 

1

TP. Tuy Hòa

II

I

 

2

TX. Sông Cu

III

 

II

3

TX. Đông Hòa

IV

 

III

4

Các TT: Chí Thạnh, H.Tuy An; Củng Sơn, H. Sơn Hòa

V

IV(MR)

 

5

Các TT: Phú Hòa, H.Phú Hòa; Hai Riêng, H.Sông Hinh; Phú Th, H.Tây Hòa; La Hai, H.Đồng Xuân

V

 

IV

6

Đô thị mới: An Mỹ, H.Tuy An; Tân Lp, H.Sông Hinh; Sơn Long, H.Sơn Hòa; Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa; Hòa Trị, H.Phú Hòa; Xuân Phước, H. Đồng Xuân

 

V

 

7

Đô thị mới: Xuân Lãnh; Trà Kê Sơn Hội, H.Sơn Hòa; Hòa Mỹ Đông, H.Tây Hòa; Phong Niên, H.Phú Hòa

 

 

V

37

Tỉnh Khánh Hòa5

 

 

 

1

Đô thị Khánh Hòa

 

 

I

2

TP. Cam Ranh

III

II

 

3

TT. Cam Đức, H.Cam Lâm

V

IV

 

4

Đô thị Diên Khánh, H.Diên Khánh (Khu vực H.Diên Khánh dự kiến thành lập thị xã)

V

IV(MR)

 

5

Đô thị Vạn Ninh, H.Vạn Ninh (Khu vực H.Vạn Ninh dự kiến thành lập thị xã)

V

IV(MR)

 

38

Tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

1

TT. Phước Dân, H.Ninh Phước

V

 

IV

2

TT. Tân Sơn, H.Ninh Sơn

V

IV

 

3

Đô thị Lợi Hải, H.Thuận Bc

 

V

IV

4

Đô thị mới: Phước Đại, H.Bác Ái

 

V

 

5

Đô thị mới: Thanh Hải, H.Ninh Hải; Phước Nam, H.Thuận Nam; Cà Ná, H.Thun Nam; Lâm Sơn, H.Minh Sơn; Hòa Sơn, H.Ninh Sơn

 

 

V

39

Tnh Bình Thuận

 

 

 

1

Các TT: Liên Hương, H.Tuy Phong; Võ Xu, H.Đức Linh

V

IV

 

2

Đô thị mới: Sơn Mỹ, H.Hàm Tân; Vĩnh Tân, H.Tuy Phong

 

 

V

IV

Vùng Tây Nguyên (5 tỉnh)

40

Tnh Kon Tum

 

 

 

1

TP. Kon Tum

III

II

 

2

TT. Pleikn, H.Ngọc Hồi (H.Ngọc Hồi dự kiến thành lập thị xã)

IV

IV

 

3

Đô thị mới: trung tâm H.Tu Mơ Rông; trung tâm H.Kon Ry; trung tâm H.Ia H’ Drai

 

V

 

41

Tỉnh Gia Lai

 

 

 

1

TX. An Khê

IV

III

 

2

TT. Đăk Đoa, H.Đăk Đoa

V

IV

 

3

TT. Chư Sê (H.Chư Sê dự kiến thành lập thị xã)

IV

IV(MR)

 

4

Các TT: KBang, H.KBang, Phú Hòa, H.Chư Păh; Ia Ly, H.Chư Păk; Kon Dỡng, H.Mang Yang; Nhơn Hòa, H.Chư Pưh; Đăk Pơ, H.Đăk Pơ; Phú Thiện, H.Phú Thiện

V

 

IV

42

Tỉnh Đăk Lăk

 

 

 

1

TX. Buôn Hồ

IV

III

 

2

TT. Ea Pôk, H.Cư M'gar

V

 

IV

3

Đô thị mới: Dray Bhăng, H.Cư Kuin; Trung Hòa, H.Cư Kuin; Cư Né, H.Krông Búk; Ea Phê, H.Krông Pắc; Ea Na, H.Krông Ana; Phú Xuân, H.Krông Năng.

 

V

 

4

Đô thị mới: Krông Na, H.Buôn Đôn; Ea Bar, H.Buôn Đôn; Cuôr Dăng, H.Cư M'gar; Ea Wy, H.Ea H’leo; Ea Ral, H.Ea H’leo; Cư Ni, H.Ea Kar, Ea Rk, H.Ea Súp; Khu kinh tế cửa khu Đắk Ruê, H.Ea Súp; Cư Drăm, H.Krông Bông; Đliê Ya, H.Krông Năng; Ea MDoal, H.H.M' Đrắk.

 

 

V

43

Tỉnh Đắk Nông

 

 

 

1

Thành phố Gia Nghĩa

III

 

II

2

TT Đk Mil. H. Đắk Mil

IV

 

III

Đô thị Đắk Mil (H.Đk Mil dự kiến thành lập thị xã)

 

IV(MR)

3

TT Ea T’Ling, H.Cư Jut

IV

 

III

Đô th Ea TLing (H. Cư Jut dự kiến thành lập thị xã)

 

IV(MR)

4

TT Kiến Đức, H. Đăk R'Lấp

IV

 

III

Đô thị Đăk R'Lấp (H. Đăk R'Lấp dự kiến thành lập thị xã)

 

IV(MR)

5

Các TT: Đức An, H.Đắk Song; Đăk Mâm, H Krông Nô

V

IV

 

6

Các đô thị: Quảng Khê, H. Đắk Glong; Đắk Buk So, H. Tuy Đức

V

 

IV

7

Đô thị mới: Đăk R’la, H. Đk Mil; Đạo Nghĩa, Đắk Ru, H. Đăk R'Lấp; Quảng Sơn, H. Đk Glong

 

V

 

44

Tnh Lâm Đồng

 

 

 

1

TP. Bảo Lộc

III

II

 

2

TT. Liên Nghĩa, H.Đc Trọng (H.Đức Trọng dự kiến thành lập thị xã)

IV

IV(MR)

III

3

TT. Di Linh, H.Di Linh

V

IV

III

4

Các TT: Đinh Văn, H.Lâm Hà; Lộc Thng, H.Bảo Lâm; Ma Đa Guôi, H.Đạ Huoai; Nam Bang, H. Lâm Hà

V

IV

 

5

TT. Đạ Tẻh, H.Đạ Th; Thạnh Mỹ, Hơn Dương

V

 

IV

6

TT. ĐM'ri, H.Đạ Huoai

V

V(*)

 

7

Đô thị mới: Hòa Ninh, H.Di Linh; Lộc An, H.Bảo Lâm; Bng Lăng, H.Đam Rông; Rsal, H.Đam Rông

 

V

 

V

Vùng Đông Nam Bộ (6 tỉnh)

45

Tnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

 

1

TX. Phú Mỹ

III

II

 

2

TT. Long Điền, H.Long Điền

V

 

IV

3

TT. Long Hải, H.Long Điền

V

IV

III

4

TT. Côn Sơn, H.Côn Đảo

V

IV

III

5

Đô thị mi: Bình Châu, H.Xuyên Mộc; Hòa Bình, H.Xuyên Mộc

 

V

 

6

Đô thị mới: H Tràm, H.Xuyên Mộc; Lộc An, H. Đất Đỏ

 

 

V

46

Tnh Bình Dương

 

 

 

1

TP. Thuận An

III

II

 

2

TP. Dĩ An

III

II

 

3

TX. Tân Uyên

III

II

 

4

TX. Bến Cát

III

II

 

5

TT Dầu Tiếng, H.Dầu Tiếng

V

IV

 

6

Các TT: Phước Vĩnh, H.Phú Giáo; Tân Thành, H.Bắc Tân Uyên

V

 

IV

7

TT. Lai Uyên, H.Bàu Bàng

V

 

IV(MR)

8

Đô thị mới: Lai Hưng, H.Bàu Bàng; Thanh Tuyền; Long Hòa, H.Du Tiếng

 

V

 

9

Đô thị mới: Long Nguyên, H.Bàu Bàng; Minh Hòa, H.Dầu Tiếng; Tân Lập, Bình Mỹ, H. Bắc Tân Uyên.

 

 

V

47

Tnh Bình Phước

 

 

 

1

TP. Đồng Xoài

III

 

II

2

TX. Bình Long

IV

 

III

3

TX. Phước Long

IV

 

III

4

Đô thị Chơn Thành (H. Chơn Thành dự kiến thành lập thị xã)

IV

 

III

5

TT. Tân Khai, H.Hn Quảng

V

 

IV

6

Đô thị mới: Đức Liễu, H.Bù Đăng; Bù Nho, H.Phú Riềng; Tân Hưng, H.Hn Quản; Tân Lập, H.Đồng Phú; Hoa Lư, H.Lộc Ninh; Đô thị Thiện Hưng, H.Bù Đốp

 

V

 

7

Đô thị mới: Tân Tiến, H.Đồng Phú; Lộc Tn, H.Lộc Ninh; Thanh An, H.Hớn Quản; Đồng Nơ, H.Hớn Quản

 

 

V

48

Tnh Đồng Nai

 

 

 

1

TP. Long Khánh

III

 

II

2

TT. Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch (Đô thị mới Nhơn Trạch)

V

III

II

3

TT. Trảng Bom mở rộng, H.Trảng Bom

IV

III

 

4

TT. Long Thành mở rộng, H.Long Thành

IV

III

 

5

Các TT: Tân Phú, H.Tân Phú; Định Quán, H.Định Quán; Gia Ray, H.Xuân Lộc; Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu; Dầu Giây, H. Thống Nhất

V

IV

 

6

Đô thị Long Giao, H.Cẩm Mỹ

V

 

IV

7

Đô thị mới: Bình Sơn, H.Long Thành

 

 

IV

8

Đô thị mới: Phước Thái, H. Long Thành; Thạnh Phú, Phú Lý, H. Vĩnh Cửu; Phú Túc, H. Định Quán; La Ngà, H.Định Quán

 

 

V

49

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

1

TP. Thủ Đức

I

I(*)

 

50

Tnh Tây Ninh

 

 

 

1

TP. Tây Ninh

III

II

 

2

TX. Hòa Thành

IV

III

 

3

TX. Trảng Bàng

IV

III

 

4

TT. Gò Dầu, H.Gò Du

V

IV

III

5

TT. Bến Cầu, H.Bến Cầu (H.Bến Cầu dự kiến thành lập thị xã)

V

IV

 

6

TT. Dương Minh Châu, H.Dương Minh Châu (H.Dương Minh Châu dự kiến thành lập thị xã)

V

 

IV

VI

Vùng đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh)

51

Tnh Long An

 

 

 

1

TP. Tân An

II

I

 

2

TX. Kiến Tường

IV

III

II

3

TT. Bến Lức, H.Bến Lức

IV

III

II

4

TT. Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa

IV

III

 

5

Các TT: Tân Hưng, H.Tân Hưng; Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Hưng; Tân Thạnh, H.Tân Thạnh; Thạnh Hóa, H.Thạnh Hóa; Đông Thành, Hc Huệ; Th Tha, H.Thủ Thừa; Tầm Vu, H.Châu Thành; Tân Trụ, H.Tân Trụ

V

IV

 

6

TT. Cần Giuộc, H.Cần Giuộc

IV

IV(*)

 

III

7

Đông Hòa, H.Cần Giuộc

 

IV

 

8

Đô thị mới: Hưng Điền B, H.Tân Hưng; Gò Đen, H. Bến Lức; Long Đức Đông, H.Cần Giuộc; Khánh Hưng, Thái Bình Trung, H. Vĩnh Hưng; Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ

 

V

 

9

Đô thị mới: Hậu Thạnh Đông, H.Tân Thạnh; Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Hiệp Hòa, Mỹ Hạnh H.Đức Hòa; Lương Hòa H.Bến Lức; Lạc Tấn, H.Tân Trụ

 

 

V

52

Tỉnh Tiền Giang

 

 

 

1

TX. Gò Công

III

 

II

2

TT. Mỹ Phước, H.Tân Phước

V

V(*)

IV

3

Các TT: Cái Bè, H.Cái Bè; Vàm Láng, H.Gò Công Đông

V

IV

 

4

Các TT: Chợ Gạo, H.Chợ Gạo; Vĩnh Bình, H.Gò Công Tây; Tân Hòa, H.Gò Công Đông

V

 

IV

5

Đô thị mi: An Hữu, H.Cái Bè

 

V

IV

6

Đô thị mới: Long Trung, H.Cai Lậy; Vĩnh Kim, Long Định, H.Châu Thành; Hòa Khánh, Thiên Hộ, H.Cái Bè; Phú Mỹ, H.Tân Phước; Bến Tranh, H.Chợ Gạo; Tân Tây, H.Gò Công Đông; Tân Phú Đông, H.Tân Phú Đông; Long Bình, Đồng Sơn, H.Gò Công Tây

 

V

 

7

Đô thị mới: Mỹ Thành Nam, H.Cai Lậy, Tân Điện, H.Gò Công Đông

 

 

V

53

Tỉnh Bến Tre

 

 

 

1

TP. Bến Tre

II

 

I

2

TT. Ba Tri, H.Ba Tri

IV

 

III(MR)

3

TT. Bình Đại, H.Bình Đại

IV

 

III(MR)

4

TT. M Cày, H.M Cày Nam

IV

 

III(MR)

5

Các TT: Thạnh Phú, H.Thạnh Phú; Chợ Lách, H.Chợ Lách

V

 

IV

6

Đô thị mới: Thới Thuận, H.Bình Đại; Châu Hưng, H.nh Đại; Tân Phú, H.Châu Thành; Phước Long, H.Giồng Trôm; Phú Phụng, H.Chợ Lách; An Định, H. MCày Nam; Tân Phong, H.Thạnh Phú; Tân Thành Bình, H.M Cày Bắc

 

V

 

7

Đô thị mi: An Hiệp, Phú Túc, An Hóa, H.Châu Thành; Châu Hòa, H.Giồng Trôm; An Thi, H.M Cày Nam; Thanh Tân, H. MCày Bắc

 

 

V

54

Tnh Trà Vinh

 

 

 

1

Các TT: Càng Long, H.Càng Long; Cầu Ngang, H.Cầu Nga

V

IV

 

2

TX. Duyên Hải

IV

III

 

3

Đô thị mới: Tân An, H.Càng Long; Ngũ Lạc, H.Duyên Hải; Ninh Thới, H.Cầu Kè

 

 

V

55

Tnh Vĩnh Long

 

 

 

1

TT. Cái Nhum, H.Mang Thít

V

V(*)

 

2

Các TT: Vũng Liêm, H.Vũng Liêm; Trà Ôn, H.Trà Ôn

V

IV

 

3

TT. Tân Quới, H.Bình Tân

V

V(*)

 

4

Đô thị mới: Phú Quới, H.Long Hồ

 

V

 

5

Đô thị mới: Hựu Thành, H.Trà Ôn; Cái Ngang, H.Tam Bình

 

 

V

56

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

1

TP. Cao Lãnh

II

 

I

2

TP Sa Đéc

II

 

I

3

TP. Hồng Ngự

III

 

II

4

TT. MAn

IV

 

III

5

Các TT: Thường Thi Tiền, H. Hồng Ngự; Sa Rài, H. Tân Hồng; Tràm Chim, H.Tam Nông; Thanh Bình, H.Thanh Bình; Lai Vung, H.Lai Vung

V

 

IV

6

TT. Cái Tàu Hạ - Nha Mân, H.Châu Thành

V

IV

 

7

Đô thị mới: Tân Phú Trung, H.Châu Thành; Phong Hòa, Tân Dương, H.Lai Vung; Bình Thành, H.Thanh Bình; Dinh Bà, Giồng Răng, H.Tân Hồng; Thường Phước, Long Khánh B, H.Hng Ngự; Phương Trà, H.Cao Lãnh; Thanh Mỹ, Đc Binh Kiều, Mỹ Hòa, H.Tháp Mười

 

V

 

8

Đô thị mới: Phong An, Tân Thạnh, Tân Mỹ, H.Thanh Bình; Mỹ Long, An Bình, Gáo Rồng, H.Cao Lãnh; Tân Mỹ, Hưng Long A, Bình Thành, H.Lấp Vò; Phú Điền, Mỹ Quý, H.Tháp Mười; Phú Thành A, Hòa Bình, H.Tam Nông

 

 

V

57

Tnh An Giang

 

 

 

1

Đô thị Tịnh Biên mở rộng

IV

III

 

2

Các TT: Cái Dầu, H.Châu Phú; Phú Hòa, H.Thoại Sơn; Óc Eo, H.Thoại Sơn; Tri Tôn, H.Tri Tôn; An Châu, H.Châu Thành

V

IV

 

3

Các TT: An Phú, H.An Phú; Long Bình, H.An Phú; Ba Chúc, H.Tri Tôn; Chợ Vàm, H. Phú Tân

V

 

IV

4

Đô thị mới: Cần Đăng, H.Châu Thành

 

V

 

5

Đô thị mới: Hòa Lạc, H.Phú Tân; Mỹ Đức, H.Châu Phú; Thạnh Mỹ Tây, H.Châu Phú

 

 

V

58

Tỉnh Kiên Giang

 

 

 

1

TP. Rạch Giá

II

I

 

2

TP. Phú Quốc

II

I

 

3

TP. Hà Tiên

III

II

 

4

TT. Kiên Lương, H.Kiên Lương

IV

III

 

5

Các TT: Tân Hiệp, H.Tân Hiệp; Minh Lương, H.Châu Thành; Giồng Riềng, H.Giồng Riềng; Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Thuận; Thứ Ba (đô thị An Biên), H.An Biên

V

IV

 

6

Các TT: Gò Quao, H.Gò Quao; Thứ Mười Một, H.An Minh; Hòn Đất, Sóc Sơn H.Hòn Đất

V

 

IV

7

Đô thị mới: Lại Sơn, H.Kiên Hải

 

V

IV

8

Đô thị mới: Tc Cậu, H.Châu Thành; U Minh Thượng, H.U Minh Thượng; Thổ Chu, Phú Quốc; Thuận Hưng, H.Giồng Riềng; An Sơn, Nam Du, H.Kiên Hải; Xẻo Nhàu; Tân Khánh Hòa, H.Giang Thành; Thứ By, H.An Biên

 

V

 

9

Đô thị mới: Thổ Sơn, Mỹ Lâm, H.Hòn Đất; Đầm Chít, Vĩnh Phú, H.Giang Thành; Thạnh Đông A, Thạnh Đông, Cây Dương, H.Tân Hiệp; Định An, H.Gò Quao; Long Thạnh, H.Giồng Riềng; Bình Minh, H.Vĩnh Thuận; Nhà Ngang, H.U Minh Thượng

 

 

V

59

Thành phố Cần Thơ

 

 

 

1

Các TT: Thới Lai, H.Thới Lai; Cờ Đỏ, H.C Đ

V

IV

 

2

Các TT: Thạch An, H.Vĩnh Thạnh; Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh

V

 

IV

3

TT. Phong Điền, H.Phong Điền

V

IV

III

60

Tỉnh Hậu Giang

 

 

 

1

TT Cái Tắc, H.Châu Thành A

V

IV

 

2

TT. Ngã Sáu, H.Châu Thành

V

V(*)

 

IV

3

Các TT: Cây Dương, H.Phụng Hiệp; Cái Tắc, H.Châu Thành A; Mái Dầm, H.Châu Thành; Vĩnh Viễn, H.Long Mỹ; Một Ngàn, H. Châu Thành A

V

 

IV

61

Tnh Sóc Trăng

 

 

 

1

TP. Sóc Trăng

III

II

 

TT. Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên

V

2

TX. Vĩnh Châu

IV

III

 

3

TX. Ngã Năm

IV

 

III

4

Các TT: Kế Sách, H.Kế Sách; Phú Lộc, H. Thạnh Trị; Long Phú, H.Long Phú; Châu Thành, H.Châu Thành; Trn Đề, H.Trn Đ; Đại Ngãi, H.Long Phú

V

IV

 

5

Các TT: An Lạc Thôn, H.Kế Sách; Cù Lao Dung, H.Cù Lao Dung

V

 

IV

6

Đô thị mới: Thi An Hội, Nhơn Mỹ, Đại Hải, An Lạc Tây, H.Kế Sách; Hòa Tú 1, Ngọc Tố, Thạnh Quới, Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên; Đại Ân 2, H. Trần Đ; An Hiệp, An Ninh, H. Châu Thành; An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung

 

V

 

62

Tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

1

TP. Bạc Liêu

II

 

I

2

TX. Giá Rai

IV

III

 

3

Các TT: Gành Hào, H.Đông Hải; Hòa Bình, H.Hòa Bình; Phước Long, H.Phước Long; Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi

V

IV

 

4

TT. Ngan Dừa, H.Hồng Dân

V

 

IV

5

Đô thị mới: Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Lợi; Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình; Ninh Quới A, H.Hồng Dân; ChChí, H.Phước Long

 

V

 

6

Đô thị mới: Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi; Ba Đình, Điền Hải, H.Hồng Dân

 

 

V

63

Tỉnh Cà Mau

 

 

 

1

TP. Cà Mau

II

I

 

2

TT. Năm Căn, H.Năm Căn

IV

III

 

3

TT. Sông Đốc, H.Trần Văn Thời

IV

III

 

4

Các TT: Cái Nước, H.Cái Nước; Đầm Dơi, H.Đầm Dơi; Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân; Trần Văn Thời, H. Trần Văn Thời

V

IV

 

5

Các TT: Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển; Thi Bình, H.Thới Bình; U Minh, H.U Minh

V

 

IV

6

Đô thị mới: Phú Tân, H.Phú Tân; Đất Mũi (Rạch Tàu), H.Ngọc Hiển; Trí Phải, H.Thới Bình; Tân Hưng, Thạnh Phú, H.Cái Nước; Khánh Bình Tây, H. Trần Văn Thời; Khánh Hội, H.U Minh; Tân Thuận, Thanh Tùng, Nguyễn Huân, H.Đầm Dơi; Hàm Rồng, Hàng Vnh, H.Năm Căn

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(*) Đô thị thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lại cho các đơn vị hành chính đô thị được sp xếp, sáp nhập giai đoạn 2019 - 2020 theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(MR) Đô thị dự kiến mở rộng phạm vi phân loại đô thị hoặc sáp nhập theo quy hoạch chung đô thị được duyt.

 1 Dự kiến tỉnh Bắc Ninh là thành phố trực thuộc trung ương.

2 Đô thị Vĩnh Phúc (khu vực các thành phVĩnh Yên, Phúc Yên và đô thị mới Bình Xuyên).

3 Các huyện: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng dự kiến thành lập quận.

4 Dự kiến tnh Thừa Thiên Huế là thành phtrực thuộc trung ương theo Nghị quyết s54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045.

5 Dự kiến tnh Khánh Hòa là thành phtrực thuộc trung ương theo Kết luận s53-KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030.

THE PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 241/QD-TTg

Hanoi, February 24, 2021

 

DECISION

ON APPROVAL FOR THE NATIONAL URBAN CLASSIFICATION PLAN FOR PERIOD OF 2021 - 2030

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on amendments to the Law on Government Organization and the Law on Organization of Local Government dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Planning dated November 24, 2017;

Pursuant to Law on amendments to 37 Laws related to planning dated November 20, 2018;

Pursuant to the Law on Urban Planning dated June 17, 2009; on amendments, supplementation and consolidation of Law No. 01/VBHN-CPQH dated July 20, 2015 and Law No. 11/VBHN-VPQH 2019 dated July 4, 2019;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Decision No. 445/QD-TTg dated April 7, 2009 of the Prime Minister on approval for the adjustment of orientations of the master plan on development of Vietnam's urban system to 2025 with a vision to 2050;

At the request of the Minister of Construction in Report No. 143/BC-BXD dated December 28, 2020,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Approval of the National Urban Classification Plan for the 2021 - 2030 period (The list of urban areas nationwide to be classified in the 2021 - 2025 period and the 2026 - 2030 period is attached to this decision).

Article 2. Implementation

1. Ministry of Construction

- Take charge and coordinate with ministries, branches and People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities in implementation of urban classification according to the National Urban Classification Plan for the 2021 - 2030 period; review urban planning work, guide localities in formulating urban classification schemes; appraise and recognize classes of urban areas or request the competent authorities to recognize classes of urban areas in accordance with applicable law.  Inspect, review and report to the Prime Minister on the periodic basis during the implementation.

- Integrate the national urban classification plan for the period of 2021 - 2030 into the National urban and rural system planning, adjust the National urban development program to ensure that the development of the national urban system is unified through the periods.

2. People's Committees of provinces and centrally affiliated cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For urban areas that have been newly established or undergone the merger of urban administrative divisions, it is necessary to review and adjust the urban planning, urban development programs, urban development investment to ensure urban classification criteria; review the classification for urban quality control.

- Research and integrate the plan for urban classification in the period of 2021 - 2030 in the province/city into the provincial planning, urban development program of the whole province. For administrative divisions that plan to continue the merger for the period of 2019 - 2021 and period of 2022 - 2030, it must ensure the conformity of the urban development master plan and program, and the actual requirements and local economic efficiency.

3. Relevant ministries and agencies:  Within the ambit of their functions and tasks, coordinate with the Ministry of Construction and the People's Committees of the provinces and centrally-affiliated cities in organizing the effective implementation of the National urban classification plan in the period of 2021 - 2030.

Article 3. This Decision shall enter into force upon signing.

The Ministers, the Presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-affiliated cities, and the heads of the relevant agencies shall implement this Decision./.

 

 

PP. THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Trinh Dinh Dung

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST OF URBAN AREAS TO BE CLASSIFIED NATIONWIDE IN THE 2021 - 2030 PERIOD
(Issued together with Decision No. 241/QD-TTg dated February 24, 2021 of the Prime Minister)

No.

Name of existing urban areas

Current class (2020)

Planned class in 2021 - 2025

Planned class in 2026 - 2030

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

I

Northern midlands and highlands (14 provinces)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Cao Bang Province

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

Cao Bang City

III

II

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

Ta Lung Town, Phuc Hoa District

V

 

IV(MR)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3

Hoa Thuan Town, Phuc Hoa District

V

V(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

4

Tra Linh Town, Tra Linh District; Trung Khanh Town, Trung Khanh District

V

V(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

5

Nuoc Hai Town, Hoa An District; Quang Uyen Town, Quang Hoa District

V

V(*)

IV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

6

New urban areas: Soc Giang, Ha Quang District; Ban Gioc, Trung Khanh District

 

V

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

7

New urban areas: Phia Den, Nguyen Binh District; Cach Linh, Phuc Hoa District

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2

Lang Son Province

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

1

Lang Son City

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II(MR)

I

 

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

 

 

 

 

 

 

3

Dong Dang Town, Cao Loc District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IV(MR)

 

 

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

 

IV(MR)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

New urban areas: Bac Le - Tan Thanh, Huu Lung District

 

V

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Towns: Van Quan, Van Quan District; Loc Binh, Loc Binh District; Na Sam, Van Lang District; Binh Gia, Binh Gia District; Bac Son, Bac Son District; Dong Mo, Chi Lang District

V

V(*)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

New urban areas: Chi Ma, Loc Binh District; Tan Thanh, Van Lang District; Van Linh, Chi Lang District; Nga Hai, Bac Son District

 

 

V

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

Bac Giang Province

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

Bac Giang City

II

 

I

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

Towns: Nenh, Bich Dong, Viet Yen District

V

V(*)

III

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Viet Yen urban area (Viet Yen District is planned to become a town)

 

IV

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3

Thang Town, Hiep Hoa District

IV

IV(*)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Hiep Hoa urban area (Hiep Hoa District is planned to become a town)

 

IV

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

Towns: Nham Bien, Tan An, Yen Dung District

V

V(*)

IV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Yen Dung urban area (Yen Dung is planned to become a town)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

5

Town: Expanded Chu, Luc Ngan District

IV

 

IV(MR)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

6

Town: Voi, Lang Giang District

V

V(*)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7

Town: Expanded Doi Ngo. Luc Nam District

 

IV

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8

Towns: An Chau, Tay Yen Tu, Son Dong District; Kep, Lang Giang District; Cao Thuong, Nha Nam, Tan Yen District; Phon Xuong, Yen The District; Bo Ha, Yen The District

 

V(*)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

9

New urban areas: Phuong Son, Luc Nam District; Bach Nhan, Bac Ly, Hiep Hoa District; Tien Phong, Noi Hoang, Yen Dung District

 

V

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

10

New urban areas: Phi Dien, Bien Dong, Tan Son, Luc Ngan District; Cam Ly, Lan Mau, Luc Nam District; Bi, Ngoc Thien District; Viet Lap, Tan Yen District; Mo Trang, Xuan Luong, Yen The District; Tan Dinh, Thai Dao, Tan Hung, Lang Giang District; Long Son, Son Dong District

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

4

Bac Kan Province

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

1

Bac Kan City

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

II

 

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

V(*)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

Towns: Cho Ra, Ba Be District; Na Phac, Ngan Son District; Bang Lung, Cho Don District

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV(MR)

 

 

 

 

 

 

4

Towns: Yen Lac, Na Ri District; Phu Thong, Bach Thong District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V(*)

 

 

 

 

 

 

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

 

IV(MR)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thai Nguyen Province

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Song Cong City

III

II

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Pho Yen Town

III

II

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

Towns: Hoa Thuong, Dong Hy District; Huong Son, Phu Binh District

V

IV

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

Towns: Du, Phu Luong District; Dinh Ca, Vo Nhai District; Cho Chu, Dinh Hoa District

V

IV

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

New urban areas: Diem Thuy, Phu Binh District; Yen Lang, Cu Van, Dai Tu District; Trung Hoi, Dinh Hoa District; La Hien, Vo Nhai District; Quang Son, Dong Hy District

 

V

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

6

Lao Cai Province

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

1

Lao Cai City

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

I

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2

Sa Pa Town

IV

 

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3

Town: Pho Lu, Bao Thang District

V

V(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

Town: Bat Xat, Bat Xat District

V

V(*)

IV

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

Town: Bac Ha, Bac Ha District

V

IV(MR)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

6

Town: Muong Khuong, Muong Khuong District

V

V(MR)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

7

Towns: Khanh Yen, Van Ban District; Pho Rang, Bao Yen District

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV

 

 

 

 

 

 

8

Tang Loong Town, Bao Thang District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V(*)

 

 

 

 

 

 

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

V

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

New urban areas: Bao Nhai, Bac Ha District; Ban Lau, Muong Khuong District; Tan An, Van Ban District

 

 

V

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Yen Bai Province

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Yen Bai City

III

II

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

Nghia Lo Town

IV

IV(*)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

III

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Towns: Co Phuc, Tran Yen District; Yen Binh, Yen Binh District; Mau A, Van Yen District

V

IV

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Town: Yen The , Luc Yen District

V

 

IV

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5

Town: Son Thinh, Van Chan District

V

V(*)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6

New urban areas: Hung Khanh, Bao Dap, Tran Yen District; An Thinh, An Binh,.Van Yen District; Khanh Hoa, Luc Yen District; Cam An, Yen Binh District; Tu Le, Cat Thinh, Tan Thinh, Van Chan District; Cam Nhan, Yen Binh District

 

V

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

7

New urban areas: Xuan Ai, Van Yen; Pung Luong, Mu Cang Chai District; Van Hoi, Tran Yen District; Gia Hoi, Van Chan District

 

 

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

8

Ha Giang Province

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

1

Ha Giang City

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

 

 

 

 

 

 

2

Viet Quang Town, Bac Quang District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

III

 

 

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

IV(MR)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yen Minh Town, Yen Minh District

V

IV

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Dong Van Town, Dong Van District

V

 

IV

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

New urban areas: Quang Minh, Hung An, Bac Quang District; Thanh Thuy, Viet Lam, Vi Xuyen District; Mau Due, Yen Minh District; Thong Nguyen, Hoang Su Phi District; Na Tri, Xin Man District

 

V

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7

New urban areas: Kim Ngoc, Bac Quang District; Bach Dich, Yen Minh District; Minh Ngoc, Bac Me District; Pa Vi, Meo Vac District

 

 

V

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

9

Tuyen Quang Province

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Tuyen Quang City

III

II

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

Towns: Tan Yen, Ham Yen District; Vinh Loc, Chiem Hoa District; Son Duong, Son Duong District

V

IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

Na Hang Town, Na Hang District

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

4

New urban areas: Yen Hoa, Da Vi, Na Hang District; Hoa Phu; Ngoc Hoi, Kim Binh, Trung Ha, Chiem Hoa District; Thuong Lam, Phuc Son, Lam Binh District; Thai Son, Phu Luu, Ham Yen District; My Bang, Xuan Van, Trung Son, Yen Son District; Son Nam, Dong Lac, Tan Trao, Son Duong District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

 

 

 

 

 

 

 

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoa Binh City

III

III(*)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

 

 

 

 

 

 

2

Luong Son Town, Luong Son District and the expanded area (planned to become a town)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV(MR)

 

 

 

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

IV(MR)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Towns: Bo, Kim Boi District; Man Duc, Tan Lac District; Chi Ne, Lac Thuy District

V

V(*)

IV

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Towns: Ba Hang Doi, Lac Thuy District; Hang Tram, Yen Thuy District; Vu Ban, Lac Son District:  Da Bac, Da Bac District

V

V(*)

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

New urban areas: Phong Phu, Tan Lac District; Muong Vo, Lac Son District

 

V

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7

New urban areas: Van Hoa, Mai Chau District; Cho Ben, Luong Son District; Dung Phong, Cao Phong District; Nhan Nghia, An Nghia, Lac Son District

 

 

V

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

11

Phu Tho District

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Viet Tri City

I

I(*)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

Phu Tho Town

III

III(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

II

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3

Towns: Thanh Ba, Thanh Ba District; Thanh Son, Thanh Son District; Phong Chau, Phu Ninh District (planned to become a town)

V

 

IV(MR)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

4

Towns: Doan Hung, Doan Hung District; Ha Hoa, Ha Hoa; Lam Thao, Hung Son, Lam Thao District; Hung Hoa, Tam Nong District; Thanh Thuy, Thanh Thuy District; Yen Lap, Yen Lap District; Tan Phu, Tan Son District

V

 

IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

4

Cam Khe Town, Cam Khe District

V

V(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

5

New urban areas: Tay Coc, Doan Hung District; Phu Loc, Phong Chau District; Van Xuan, Tam Nong District; Huong Can, Thanh Son District; Thu Cuc, Tan Son District; Phuong Xa, Cam Khe District; Hien Luong, Ha Hoa District

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

 

 

 

 

 

 

12

Lao Cai Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III

III(*)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

Towns: Phong Tho, Phong Tho District; Than Uyen, Than Uyen District

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

2

Towns: Tam Duong Tam Duong district; Sin Ho, Sin Ho District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IV

 

 

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

V

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Son La Province

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Son La City

II

 

I

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Moc Chau Town, Moc Chau District

IV

 

III

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

Towns: Song Ma, Song Ma District; Phu Yen, Phu Yen District; It Ong, Muong La District; Thuan Chau, Thuan Chau District

V

 

IV

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

New urban areas: Van Ho, Van Ho District

 

V

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

New urban areas: Gia Phu, Phu Yen District; Phieng Khoai, Yen Chau District; Tong Lanh, Thuan Chau District; Chieng Khuong, Song Ma District; Muong Bu, Muong La District

 

 

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

14

Dien Bien Province

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

1

Dien Bien Phu City

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

 

 

 

 

 

 

2

Tuan Giao, Tuan Giao District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IV

 

 

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

V(*)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

New urban areas: Muong Nhe district capital

 

V

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

New urban areas: Ban Phu, Dien Bien District

 

 

V

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

II

Red River Delta and Northern Key Economic Zone (11 provinces)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bac Ninh Province1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Tu Son Town (planned to become a city)

III

II

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Yen Phong urban area (Yen Phong is planned to become a town)

 

 

III

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Cho Town, Yen Phong District

V

IV(MR)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

Tien Du urban area (Tien Du district is planned to become a town)

 

 

III

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Lim Town, Tien Du District

V

IV(MR)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

Thuan Thanh urban area (Thuan Thanh district is planned to become a town)

 

 

III

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Ho Town, Thuan Thanh District

V

IV(MR)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

Pho Moi expended urban area (Que Vo is planned to become a town)

IV

 

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

6

New urban areas: Cao Duc, Gia Binh District; Trung Kenh, Lam Thao, Luong Tai District

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

16

Vinh Phuc province

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

1

Vinh Yen City

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

I2

 

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III

II

 

 

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IV

 

 

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lap Thach urban area (Lap Thach is planned to become a town)

 

 

IV

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Tam Dao urban area (Tam Dao District is planned to become a town)

 

IV

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7

Tam Hong urban area (Yen Lac district area)

V

 

IV(MR)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8

Towns: Ba Hien and Dao Duc, Binh Xuyen District; Hop Chau, Dai Dinh, Tam Dao District

V

V(*)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

9

New urban areas: Hoang Dan, Tam Duong District; Hop Ly, Ban Gian, Lap Thach District; Hai Luu, Duc Bac, Lang Cong, Cao Phong, Song Lo District; Van Hoi, Tam Duong District; Dao Tru, Tam Quan, Tam Dao District; Binh Dinh, Dong Cuong, Yen Dong, Lien Chau, Yen Lac District; Binh Duong, Vinh Son, Vu Di, Vinh Tuong District

 

V

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

17

Hanoi City3

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

18

Quang Ninh Province

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

1

Ha Long City

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

2

Uong Bi City

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II(*)

I

 

 

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

 

I(MR)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quang Ha Town, Hai Ha District

V

V(*)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

5

Quang Yen Town; Dong Trieu Town

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

 

 

 

 

 

 

6

Cai Rong Town, Van Don District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III

II

 

 

 

 

 

 

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV

 

III(MR)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Towns: Co To, Co To District; Dam Ha, Dam Ha District

V

 

IV

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Binh Lieu Town, Binh Lieu District

V

V(*)

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

New urban areas: Hoang Mo, Dong Van, Binh Lieu District

 

 

V

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

19

Hai Duong Province

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

Hai Duong City

I

I(*)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2

Chi Linh City

III

 

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3

Kinh Mon Town

IV

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

4

Nam Sach Town, Nam Sach District

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

5

Ke Sat Town, Binh Giang District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V(*)

 

 

 

 

 

 

 

Binh Giang urban area (Binh Giang District is planned to become a town)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV

 

 

 

 

 

 

6

Towns: Lai Cach, Cam Giang District; Gia Loc, Gia Loc District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V(*)

 

 

 

 

 

 

 

IV(MR)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

7

Town: Phu Thai, Kim Thanh District; Ninh Giang, Ninh Giang District

V

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

8

Thanh Mien Town, Thanh Mien District

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV(MR)

 

 

 

 

 

 

9

Cam Giang Town, Cam Giang District

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V(*)

 

 

 

 

 

 

 

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hai Phong City

I

I(MR)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Towns: Minh Duc, Nui Deo, Thuy Nguyen District

V

IV

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Thuy Nguyen urban area (Thuy Nguyen district is planned to become a city)

V

III

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
</