Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2020

Số hiệu: 2337/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành: 05/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2337/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN RẠNG ĐÔNG, HUYỆN NGHĨA HƯNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH11 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ các quy định liên quan về quy hoạch;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Nghĩa Hưng; Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 24/10/2015 của UBND thị trấn Rạng Đông, Tờ trình số 133/TTr-SXD ngày 03/11/2015 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng đến năm 2020, với nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung đất công cộng, dịch vụ thương mại:

Điều tổng diện tích khoảng 23,07ha theo quy hoạch được duyệt gồm: Một phần lô đất công nghiệp CN5 (khoảng 3,84ha), một phần lô đất ở mới N14 (khoảng 3,16ha), N20 (khoảng 1,35ha) và các lô đất ở mới N18 (khoảng 2,02ha), N19 (khoảng 6,54ha), N21 (khoảng 3,36ha), N23 (khoảng 2,80ha) nay chuyển thành đất công cộng, dịch vụ thương mại.

2. Điều chỉnh thành đất công nghiệp:

Điều chỉnh một phần khu đất N7 diện tích khoảng 1,30ha theo quy hoạch là đất ở mới nay điều chỉnh thành đất công nghiệp.

3. Điều chỉnh thành đất ở:

Điều chỉnh tổng diện tích khoảng 24,37ha theo quy hoạch được duyệt gồm các loại đất: Đất thương mại dịch vụ lô CC20 (khoảng 5,31 ha), đất dự phòng phát triển lô DP1 (khoảng 10,5ha), DP3 (khoảng 8,56ha) nay chuyển thành đất ở mới.

- Chuyển chức năng 2,04ha đất ở mới theo quy hoạch được duyệt, gồm: Một phần lô N7 (khoảng 0,66ha), N20 (khoảng 0,28ha) và lô N22 (khoảng 1,1ha) thành đất ở hiện có (do quỹ đất trên đã được đưa vào sử dụng).

4. Điều chỉnh thành đất cơ quan:

Điều chỉnh một phần lô N14 diện tích khoảng 0,42ha theo quy hoạch được duyệt có chức năng là đất ở mới nay chuyển thành đất cơ quan.

Biểu tổng hợp chi tiết các nội dung điều chỉnh quy hoạch

STT

Quy hoạch đã được phê duyệt

Quy hoạch điều chỉnh

Ký hiệu Lô đất

Diện tích

Chức năng các loại đất

Ký hiệu lô đất

Diện tích

Chức năng các loại đất

1

Điều chỉnh thành đất Công cộng, Dịch vụ thương mại

1.1

CN5 (*)

3,84

Đất công nghiệp

CC27

23,07

Đất công cộng, dịch vụ thương mại

N14 (*)

3,16

Đất ở mới

1.2

N18

2,02

Đất ở mới

CC28

N19

6,54

CC29

N20 (*)

1,35

CC30

N21

3,36

CC31

N23

2,80

CC32

2

Điều chỉnh thành đất công nghiệp

2.1

N7 (*)

1,30

Đất ở mới

CN4

3,49

Đất công nghiệp

2.2

CN4

2,19

Đất công nghiệp

3

Điều chỉnh thành Đất ở

3.1

CC20

5,31

Đất dịch vụ thương mại

N34

24,37

Đất ở mới

3.2

DP1

10,5

Đất dự phòng phát triển

N35

3.3

DP3

8,56

N36

3.4

N7 (*)

0,66

Đất ở mới

LX36

2,04

Đất ở hiện có

3.5

N22

1,1

LX22

3.6

N20 (*)

0,28

4

Điều chỉnh thành đất cơ quan

4.1

N14 (*)

0,42

Đất ở mới

CQ4

0,42

Đất cơ quan

Chú thích: (*) thể hiện điều chỉnh một phần diện tích lô đất theo QH đã được phê duyệt.

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (ha) Theo QH được duyệt

Diện tích (ha) Theo QH điều chỉnh

Chênh lệch (ha) tăng (+); giảm (-)

1

Đất công cộng, dịch vụ thương mại

27,63

45,39

+ 17,76

2

Đất cơ quan, trường học

11,05

11,47

+ 0,42

3

Đất ở hiện có

48,2

50,24

+ 2,04

4

Đất ở mới

130,48

131,86

+ 1,38

5

Đất xây xanh, TDTT

27,63

27,63

0

6

Đất công nghiệp

77,74

75,20

-2,54

7

Đất giao thông

107,93

107,93

0

8

Sông hồ, mặt nước

105,0

105,0

0

9

Đất tôn giáo

0,94

0,94

0

10

Đất nuôi trồng thủy sản

237,01

237,01

0

11

Đất hoa màu

29,70

29,70

0

12

Đất dự phòng phát triển

32,3

13,24

-19,06

13

Đất hạ tầng kỹ thuật

7,60

7,60

0

14

Đất nghĩa địa

5,53

5,53

0

15

Đất quân sự

1,32

1,32

0

16

Đất nông nghiệp

480,72

480,72

0

Tổng cộng

1.330,78

1.330,78

0

(Chi tiết theo bản vẽ điều chỉnh quy hoạch)

Điều 2. Giao Sở Xây dựng, UBND huyện Nghĩa Hưng, UBND thị trấn Rạng Đông và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ kết quả phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại điều 1 thực hiện các thủ tục, công việc tiếp theo quy định.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Những nội dung còn lại thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nghĩa Hưng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị trấn Rạng Đông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45