Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2250/QĐ-UBND 2017 xây dựng trụ sở Ban quản lý rừng Thạch Thành Thanh Hóa

Số hiệu: 2250/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 29/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP TRỤ SỞ LÀM VIỆC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ THẠCH THÀNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chtrương cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc của một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3246/SXD-QLN ngày 21/6/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành, với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Thch Thành.

3. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

4. Chđầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Thành Vân, xã Thành Mỹ, Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành.

6. Các giải pháp thiết kế chủ yếu:

6.1. Hạng mục: Văn phòng Ban quản lý.

- Phá dỡ toàn bộ mái tôn cũ bị hư hng và lợp lại mới bằng tôn dày 0,4mm.

- Bổ sung xây mới một số vị trí tường thu hồi mái để trùm phần sênô.

- Thay mới 30% khối lượng xà gồ mái bằng thép hình C100x50x5mm.

6.2. Hạng mục: Nhà kỹ thuật: Bổ sung thiết kế mái tôn dày 0,4mm cho hệ thống mái công trình; kết cấu mái dùng hệ cột thép D90 dày 2mm; hệ vì kèo khẩu độ 8,36m; bán kèo khẩu độ 5,478m làm bằng thép hình L50x5mm; hệ xà gồ bằng sắt hộp kích thước 30x60x3mm. Liên kết cho vì kèo mái bằng liên kết hàn và liên kết bulông. Làm vệ sinh tường trong nhà và ngoài nhà, quét ve 01 nước lót và 02 nước mầu.

6.3. Hạng mục: Trạm bảo vệ rừng Thành Vân.

- Phá bỏ hệ thống mái cũ của công trình và lp lại bằng tôn liên doanh dày 0,4mm.

- B sung hệ thống tường thu hồi mái xây gạch vữa xi măng mác 50#, vị trí 2 đầu hồi theo độ dốc mái tôn ci tạo.

- Bổ sung hệ vì kèo mái khẩu độ 6,4m làm bằng thép hình L50x5mm; hệ xà gồ bằng sắt hình U80x40x3mm. Liên kết cho vì kèo mái bằng liên kết hàn và liên kết bulông.

- Trần bê tông đục bỏ lp vữa trên mặt và quét 01 lớp vật liệu chống thấm và láng lại bằng vữa xi măng mác 75#.

- Làm vệ sinh tường trong nhà và ngoài nhà, quét ve 01 nước lót và 02 nước mầu.

- Lát lại nền nhà bằng gạch đỏ kích thước 400x400mm.

- Hệ thống cửa được vệ sinh và sơn lại toàn bộ.

- Xây mới 02 phòng mới vị trí trục (4-6)(A-C) bằng kết cấu tường chịu lực, móng dưới tường xây đá hộc vữa xi măng mác 50#.

- Bổ sung hệ thống cửa đi và cửa sổ cho các phòng xây mới bằng hệ thống cửa gỗ.

6.4. Hạng mục: Trạm bảo vệ rừng Đng Luật.

- Phá dỡ toàn bộ hệ thống mái ngói cũ và lp lại bằng tôn liên doanh dày 0,4mm.

- Giữ nguyên hệ vì kèo mái, thay thế mới xà gồ bằng thép hình U80x40x3mm.

(Nội dung chi tiết theo hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Sở Xây dựng kèm theo Tờ trình số 3246/SXD-QLN ngày 21/6/2017)

7. Tổng dự toán xây dựng công trình: 491.710.000đồng (Bằng chữ: Bn trăm chín mươi mt nghìn, by trăm mười nghìn đng chn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

379.233.000đồng.

- Chi phí quản lý dự án:

11.314.934đồng.

- Chi phí tư vấn ĐTXDCT:

52.709.236đồng.

- Chi phí khác:

25.037.825đồng.

- Chi phí dự phòng:

23.414.750đồng.

( phụ biểu chi tiết kèm theo)

8. Nguồn vốn: Từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc của một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tnh Thanh Hóa.

9. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

- Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT và đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tnh; Giám đốc Ban quản lý rng phòng hộ Thạch Thành; Thtrưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.
(MC56)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ BIỂU CHI TIẾT:

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công trình: Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc
Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành
(Kèm theo Quyết định số: 2250/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

TT

NỘI DUNG CHI PHÍ

Giá trị trước thuế

Thuế GTGT

Giá trị sau thuế

Ký hiệu

I

CHI PHÍ XÂY DNG

344.757.273

34.475.727

379.233.000

Gxd

1

Sửa chữa Văn phòng Ban quản lý

76.137.273

7.613.727

83.751.000

 

2

Nhà kỹ thuật

66.910.909

6.691.091

73.602.000

 

3

Trạm Bảo vệ rng Thành Vân

156.330.000

15.633.000

171.963.000

 

4

Trạm Bảo vệ rừng Đồng Luật

45.379.091

4.537.909

49.917.000

 

II

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

11.314.934

 

11.314.934

Gqlda

III

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

47.917.487

4.791.749

52.709.236

Gtv

1

Chi phí khảo sát hiện trạng

8.693.636

869.364

9.563.000

 

2

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

22.409.223

2.240.922

24.650.145

 

3

Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC

2.000.000

200.000

2.200.000

 

4

Chi phí thẩm tra dự toán

2.000.000

200.000

2.200.000

 

5

Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT xây lắp

1.489.351

148.935

1.638.287

 

6

Chi phí giám sát thi công XD

11.325.276

1.132.528

12.457.804

 

IV

CHI PHÍ KHÁC

23.831.174

1.206.650

25.037.825

Gk

1

Chi phí hạng mục chung

12.066.505

1.206.650

13.273.155

 

2

Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

93.425

 

93.425

 

3

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

4.671.245

 

4.671.245

 

4

Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu

2.000.000

 

2.000.000

 

5

Chi phí kiểm tra của cơ quan QLNN (tạm tính)

5.000.000

 

5.000.000

 

V

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

 

 

23.414.750

 

1

Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh

 

 

23.414.750

Gdp

Tổng cộng

 

 

491.709.744

Gxdct

Làm tròn

 

 

491.710.000

 

(Bng chữ: Bn trăm chín mươi mt triệu, by trăm mười nghìn đng chn)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2250/QĐ-UBND ngày 29/06/2017 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.298

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!