Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2168/QĐ-SXD năm 2010 phê duyệt dự toán bổ sung theo Công văn 920/BXD-KTXD hạng mục: Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ Dự án đầu tư xây dựng: Khu nhà ở sinh viên tại thành phố Thanh Hóa do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2168/QĐ-SXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trần Hòa
Ngày ban hành: 16/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2168/QĐ-SXD

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN BỔ SUNG THEO CÔNG VĂN SỐ 920/BXD-KTXD NGÀY 25/5/2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Hạng mục: Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ Dự án ĐTXD: Khu nhà ở sinh viên tại Thành phố Thanh Hoá

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HOÁ

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp;

Căn cứ Quyết định số 3280/QĐ-UB ngày 23/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở sinh viên tại Thành phố Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-SXD ngày 21/12/2009 của Giám đốc sở Xây dựng Thanh Hoá về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết hạng mục Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 27/2009/TCXD ngày 28/12/2009 giữa Ban quản lý các dự án công trình xây dựng – Sở xây dựng Thanh Hoá với Tổng Công ty cổ phần xây dựng Thanh Hoá về việc thi công xây dựng hạng mục Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ thuộc dự án ĐTXD Khu nhà ở sinh viên tại Thanh phố Thanh Hoá.

Căn cứ công văn 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010.

Xét tờ trình số: 208/BQL-KTGS ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ban quản lý các dự án công trình xây dựng về việc xin phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ xây dựng đối với hạng mục: Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ thuộc dự án ĐTXD Khu nhà ở sinh viên tại Thành phố Thanh Hoá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1: Phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ xây dựng đối với hạng mục: Nhà ở sinh viên bốn tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ thuộc dự án ĐTXD Khu nhà ở sinh viên tại Thành phố Thanh Hoá, với những nội dung chủ yếu sau:

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

1. Điều chỉnh, bổ sung theo Công văn 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010.

II. DỰ TOÁN VÀ NGUỒN VỐN:

1. Dự toán:

- Đơn giá dự toán tính theo đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt công bố kèm theo công văn số: 5254/UBND-CN và 5255/UBND- CN ngày 07/12/2007.

- Cơ cấu dự toán theo thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1776; 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng; Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình áp dụng theo Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của bộ xây dựng.

- Thuế VAT theo thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT.

+ Giá trị dự toán trình duyệt bổ sung là: 468.926.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

Trong đó:

- Chi phí bổ sung theo công văn 920/BXD-KTXD = 446.958.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án = 7.504.425 đồng

- Chi phí kiểm toán = 1.671.623 đồng

- Chi phí phê duyệt quyết toán = 1.045.882 đồng

(Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung phần nhân công và máy thi công sau khi phê duyệt được giảm giá theo tỷ lệ giá trúng thầu và được bổ sung vào giá gói thầu)

2. Nguồn vốn:

Vốn trái phiếu chính phủ đầu tư theo kế hoạch.

Điều 2: Giao cho Ban quản lý các dự án công trình xây dựng tổ chức đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng Ban quản lý các dự án công trình xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở tài chính
- Lưu VT,BQL(02)
(H9.10)

GIÁM ĐỐC
Trần Hoà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2168/QĐ-SXD năm 2010 phê duyệt dự toán bổ sung theo Công văn 920/BXD-KTXD hạng mục: Nhà ở sinh viên 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ Dự án đầu tư xây dựng: Khu nhà ở sinh viên tại thành phố Thanh Hóa do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.502
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123