Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch: điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2161/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN KHẢO SÁT, QUY HOẠCH: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét tờ trình số 90/TTr-KT&HT ngày 01/10/2013 của Phòng Kinh tế và hạ tầng - huyện Lạc Dương và văn bản thẩm định nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch số 56/SXD-KTQH ngày 17/10/2013 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch: điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

1. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và hạ tầng - huyện Lạc Dương.

2. Tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đức Dung.

3. Vị trí và quy mô quy hoạch:

- Vị trí: thị trấn Lạc Dương và một phần diện tích xã Lát, huyện Lạc Dương;

- Tổng diện tích quy hoạch: 7.060,96ha.

4. Tỷ lệ quy hoạch: 1/5.000.

5. Nhiệm vụ, nội dung quy hoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch: theo mục II văn bản thẩm định nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch số 56/SXD-KTQH ngày 17/10/2013 của Sở Xây dựng.

Ngoài ra, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương phải phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

6. Tổng dự toán: 1.872.203.000,00 đồng (một tỷ, tám trăm bảy hai triệu, hai trăm lẻ ba ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 60.525.000 đồng;

- Chi phí lập quy hoạch: 730.053.000 đồng;

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch: 11.005.000 đồng;

- Chi phí thẩm định quy hoạch: 51.886.000 đồng;

- Chi phí quản lý quy hoạch: 48.749.000 đồng;

- Kinh phí công bố quy hoạch (dự nguồn): 19.911.000 đồng;

- Kinh phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư (dự nguồn): 13.274.000 đồng;

- Chi phí khảo sát địa hình: 936.800.000 đồng.

7. Nguồn kinh phí: thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Điều 2.

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầu của cơ quan thẩm định tại văn bản số 56/SXD-KTQH ngày 17/10/2013; chi phí công bố quy hoạch, chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư phải được lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện; xác định quy mô diện tích khảo sát, cấp địa hình, diện tích thực tế có tác động trực tiếp của quy hoạch và căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để thanh quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và hạ tầng - huyện Lạc Dương và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch: điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.275
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123