Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi mẫu thiết kế "Biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế"

Số hiệu: 2140/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 22/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2140/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI MẪU THIẾT KẾ "BIỂU TƯỢNG ĐIỂM NHẤN TẠI CỬA NGÕ PHÍA BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thi tuyển;

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan;

Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức cuộc thi mẫu thiết kế "Biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt  Kế hoạch tổ chức cuộc thi mẫu thiết kế "Biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế" với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung: Thi tuyển phương án mẫu thiết kế "Biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế"

2. Vị trí địa điểm: Cửa ngõ phía Bắc của tỉnh (huyện Phong Điền).

3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

4. Thời gian tổ chức thi tuyển: Tháng 11 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014.

5. Kinh phí: thực hiện theo Công văn số 2337/STC-HCSN ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Sở Tài chính về việc kinh phí cuộc thi mẫu thiết kể biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc của tỉnh.

Điều 2. Phân công thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi:

a) Tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng cuộc thi mẫu thiết kế "Biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế"

2. Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí để triển khai cuộc thi theo quy định.

3. Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh, UBND huyện Phong Điền và các cơ quan có liên quan tham gia triển khai cuộc thi theo phân công của Ban tổ chức cuộc thi mẫu thiết kế "Biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế"

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: PCVP và CV: XD;
- Lưu: VT, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi mẫu thiết kế "Biểu tượng điểm nhấn tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118