Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp Y tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 20/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 06/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 01 năm 2016.

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TỈNH LÀO CAI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chc Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và qun lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một s nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đu tư và danh mục thiết kế quy hoạch đợt 5 năm 2015;

Căn c biên bản họp ly ý kiến nhân dân, các quan và tổ chức xã hội về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trường Trung cấp Y tỉnh Lào Cai ngày 24/11/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 572/TTr-SXD ngày 29/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tlệ 1/500 Trường Trung cấp Y tỉnh Lào Cai, bao gồm các nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp Y tỉnh Lào Cai.

2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch

2.1. Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch

Thuộc địa giới hành chính phường Bình Minh, thành phố Lào Cai,

- Phía Bc và phía Tây giáp đường B11.

- Phía Đông giáp đường B12.

- Phía Nam giáp đường B10.

2.2. Quy mô lập quy hoạch

- Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng: 6,9 ha

- Hồ sơ khảo sát địa hình được lập trên bình đồ tlệ 1/500.

- Hồ sơ quy hoạch được lập trên bình đồ tỷ lệ 1/500.

3. Tính cht của khu vực lập quy hoạch.

Là nơi đào tạo, bi dưỡng cán bộ ngành Y tế.

4. Các chỉ tiêu bản của đồ án quy hoạch

Quy mô đất đai và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành và sẽ được xác định cụ thtrong giai đoạn lập quy hoạch.

5. Các yêu cầu nghiên cứu

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân , xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch.

- Xác định chtiêu sử dụng đất quy hoạch, hạ tầng xã hội và hạ tầng kthuật cho toàn khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch tng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đi với từng lô đt và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

- Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thc kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thkiến trúc khác cho từng lô đất; tchức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phvà mặt nước trong khu vực quy hoạch.

- Quy hoch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Xác định cốt xây dựng đối với từng hạng mục công trình;

+ Xác định mạng lưới giao thông (kể cđường đi bộ nếu có), mặt ct, chỉ giới đường đvà chỉ gii xây dng;

+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông skỹ thuật chi tiết;

+ Xác định nhu cu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng;

- Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc;

+ Xác định lượng nước thi, rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, cht thải.

- Đánh giá môi trường chiến lược:

+ Đánh giá hiện trạng môi trường và điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên;

+ Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thng các tiêu chí bảo vệ môi trường đđưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;

+ Đề ra các gii pháp cụ thgiảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

+ Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

7. Danh mục hồ sơ đồ án: Theo các quy định hiện hành.

8. Nguồn vốn và dự toán kinh phí lập quy hoạch

- Nguồn vốn lập quy hoạch: vn ngân sách + vốn khác.

- Dự toán chi phí lập quy hoạch: theo các quy định hiện hành.

9. Tiến độ: Thời gian hoàn thành 03 tháng kể từ ngày có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các S: Xây dựng, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trưng, Chủ tịch UBND thành ph Lào Cai, Thtrưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tnh;
- Điều 3 QĐ;
- Sở Xây dựng (4 bản);
- Lãnh đạo VP;
- Trang TTĐT VP;
- Lưu: VT, TH, TNMT, QLĐT.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp Y tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106