Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1955/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Số hiệu: 1955/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1955/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cLuật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mt số điều của Luật Phòng chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tng thlĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án Quy hoch tng thlĩnh vực ứng cứu sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1484/TTr-SXD ngày 01 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Ban chỉ đạo TW v PCTT;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PVP UBND tỉnh;
- Hội chữ thập đỏ;
- Lưu VT, NN, CT, GT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tnh)

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 và Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ng cứu sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch ứng phó với sự cố sập đcông trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Chủ động, sẵn sàng ứng phó, kịp thời triển khai khắc phục hậu quả do sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng (bao gồm; sập đổ công trình, giàn giáo trong khi thi công xây dựng; sập đổ công trình nhà cao tầng, các cột tháp anten truyền thông...) và tìm kiếm cứu nạn; hạn chế đến mức thp nhất những tổn thất về người và tài sản.

2. Xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cu nn đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

3. Tổ chức, phân công nhiệm vụ hoạt động của các cơ quan liên quan, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khi có tình huống sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình, nhà cao tầng; xác định cơ quan chỉ đạo, chỉ huy lc lượng tham gia ứng phó và xác định chủng loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo sự thống nhất đu mối chỉ đạo hoạt đng ứng phó với sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

4. Định hướng, chủ động cân đối kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật cht kỹ thuật mua sắm phương tiện, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực đphục vụ ứng phó sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trình UBND tỉnh ban hành.

2. Đảm bảo cơ chế chính sách thống nhất trong chỉ đạo, chỉ huy, điều hành ứng phó hiệu quả; khuyến khích các thành phần tự nguyện tham gia hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra các công trình đang xây dựng, các công trình có nguy cơ sập đổ theo quy định của pháp luật nhằm tránh xảy ra sự cố; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và biện pháp phòng tránh.

4. Xây dựng các tình huống giả định, phương án ứng phó và phối hợp khi xảy ra sự cố.

5. Tăng cường học tập kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, điều hành, hun luyện đào tạo; khai thác có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

6. Đẩy mạnh đầu tư phát triển và áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Bảo đảm chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên: mua sắm trang thiết bị phổ thông phục vụ phương châm “bn tại ch”; mua sm trang thiết bị thiết yếu, chuyên dụng và cơ sở hạ tầng cho các đơn vị chuyên trách thưng trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong từng tình huống cụ thể.

III. HỆ THỐNG TỔ CHỨC ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG

Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng từ cấp tỉnh đến cấp xã như sau:

1. Cơ quan chỉ đạo: Ban chỉ huy Phòng, chng thiên tai và Tìm kiếm cu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Cơ quan chỉ huy:

- Cấp tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với: Cảnh sát PCCC tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế và các đơn vị liên quan;

- Cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã.

3. Lực lượng ứng cứu: Lực lượng chuyên trách, Quân đội, Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Y tế, Chữ thập đỏ, dân quân tự vệ và các lực lượng khác theo điều động của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

4. Phương tiện, trang thiết bị: máy xúc, máy gạt, xe cẩu, xe thang, xe nâng, xe chữa cháy, xe kích, xe đầu kéo, máy đục, máy khoan cắt bê tông, nhà bạt cứu sinh và các trang thiết bị khác.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thưng trực về tìm kiếm, cứu nạn)

- Xây dựng phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện; chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp, triển khai công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo lực lượng quân đội là lực lượng chủ lực, nòng ct;

- Huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi tham gia ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; đảm bảo lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

- Chủ trì, phối hợp với các quan liên quan rà soát, tổng hp, xây dựng danh mục, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng.

2. SXây dựng

- Triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và của UBND tỉnh có liên quan đến công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình, nhà ở, chung cư nhằm khả năng chịu được động đất, gió, bão, lốc xoáy có cường độ cao, nhất là ở những vùng thưng xuyên, trực tiếp ảnh hưởng;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, các chủ đầu tư và UBND cp huyện kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà cao tầng có nguy xảy ra sự cố sập đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng;

- Rà soát, nắm bắt thông tin về phương tiện, các thiết bị thi công xây dựng của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đề xuất trưng dụng khẩn cấp các trang thiết bị cần thiết trong việc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng;

- Tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ;

- Phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ;

- Tham mưu UBND tỉnh trong việc giải quyết sự cố công trình theo thẩm quyền;

- Báo cáo nhanh các sự cố, thiên tai xảy ra gây sập đổ công trình, nhà cao tầng với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo thẩm quyền;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

3. SY tế

- Huy động nhân lực, lực lượng y bác sỹ, phương tiện cấp cứu, số máu, cơ số thuốc cần thiết, đảm bảo việc cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến sở y tế gần nhất khi xảy ra sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng;

- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y- Dược Huế và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có kế hoạch hỗ trợ trong cấp cứu bệnh nhân hàng loạt khi có sự cố, bảo quản thi thể nạn nhân; giám định mẫu ADN;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng do sự cố gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng do sự cố gây ra theo đúng quy định để bàn giao cho gia đình nạn nhân;

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch và giải pháp vệ sinh, làm sạch môi trường ở nơi xảy ra sự cố.

4. Công an tỉnh

- Ch trì, phối hp với các đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác định nguyên nhân sự cố;

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng;

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ do sập đổ công trình, nhà cao tầng và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Nắm, quản lý nhân khẩu cư trú, làm việc tại các công trình, nhà ở cao tng để phục vụ việc tìm kiếm, xác định tung tích nạn nhân khi xảy ra sự cố;

- Bố trí lực lượng để đảm bảo ANTT khu vực xảy ra sự cố, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức, công dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng sự cố để chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật; đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thông suốt;

- Tăng cường lực lượng hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong thời gian xảy ra sự cố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện giao thông hoạt động;

- Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố theo yêu cầu của UBND tỉnh.

5. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh

- Tham mưu đề xuất việc đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, hiện đại; áp dụng công nghệ kỹ thuật mới như thiết bị dò tìm, quan sát trong đống đổ nát, trong lòng đất, camera quan sát dưới nước, thiết bị dò tìm thân nhiệt, phát hiện nhiệt độ tăng cao,... trang bị cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng, các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo ứng phó, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra hỏa hoạn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhà nước và an toàn tính mạng của nhân dân;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện và thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ hàng năm cho cán bộ trong trường hợp sập đổ công trình, nhà cao tầng;

- Tăng cường công tác tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở trọng đim, đặc biệt đối với các cơ sở nhà cao tầng, nguy hiểm cháy nổ;

- Nghiên cứu, phổ biến, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác cứu nạn, cứu hộ đối với sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng cho các lực lượng: dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và các lực lượng khác theo yêu cầu.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Bố trí kế hoạch vốn, kinh phí dự phòng cho công tác ứng cứu sự cố, khắc phục hậu quả kịp thời, đảm bảo nhu cầu.

7. Các Squản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Công Thương, SGiao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thưng xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành theo quy định, yêu cầu tạm dừng thi công nếu phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo, có nguy cơ gây sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công công trình không đảm bảo an toàn;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ;

- Tham mưu UBND tỉnh trong việc giải quyết sự cố công trình đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý;

- Báo cáo nhanh các sự cố và báo cáo định kỳ về công tác quản lý cht lượng các công trình xây dựng chuyên ngành về UBND tỉnh, Sở Xây dựng.

8. SNội vụ

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản về kiện toàn cơ cu tổ chức của Ban cho phù hợp với tình hình thực tế.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten truyền thông tổ chức kiểm định an toàn các cột tháp anten truyền thông theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; tổ chức thực hiện bảo hành, bảo trì công trình theo quy định;

- Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cp II, cấp III đối với công trình cột tháp anten;

- Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà cao tầng trên địa bàn quản lý có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân;

- Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn để đề xuất giải pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước;

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất;

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân các biện pháp giằng, chống đnhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sập đổ khi xảy ra giông, gió, lốc xoáy;

- Chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình giải quyết sự cố. Trong trường hợp xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và vật chất, báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để giải quyết;

- Tchức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quản lý. Trường hợp cần thiết, có thể đề nghị Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phối hợp trong việc tổ chức giám định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu để trợ giúp và tổ chức cung ứng hàng hóa cứu trợ cho người dân ở khu vực xảy ra sự cố; kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng việc xảy ra sự cố để đầu cơ, nâng giá gây ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân;

- Chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể thuộc trách nhiệm của cơ quan, địa phương mình;

- Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng định kỳ hàng năm, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

11. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất phải báo cáo cho UBND cấp huyện và UBND tỉnh về sự cố; tham gia công tác ứng cứu và bảo vệ hiện trường khi sự cố xảy ra;

- Kịp thời báo cáo với UBND cấp huyện về những công trình có nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Huế

- Nm bt thông tin và phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng nhà cao tầng (trên địa bàn quản lý) có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân;

- Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất phải báo cáo UBND tỉnh, UBND cấp huyện nơi xảy ra sự cố; tham gia công tác ứng cứu và bảo vệ hiện trường khi sự cố xảy ra.

- Kịp thời báo cáo với UBND tỉnh và Sở Xây dựng về những công trình có nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

13. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng, nhà thầu thi công xây dựng

- Ngay sau khi xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất chủ đầu tư phải báo cáo tóm tt về sự cố cho UBND cấp xã nơi xảy ra sự cvà cơ quan cấp trên của mình;

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sdụng báo cáo về sự cố bng văn bản tới UBND cấp huyện nơi xảy ra sự cố và UBND tỉnh. Đối với tất cả các loại sự cố, nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư còn phải gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước có thm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản; hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố;

- Nhà thu thi công xây dựng, chủ đu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công;

- Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao gồm các nội dung sau:

+ Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục công trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố;

+ Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố;

+ H sơ giám định nguyên nhân sự cố;

+ Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, người đứng đầu các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch này;

- Các s, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính đề xut cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, đảm bảo nguồn kinh phí đtriển khai thực hiện kế hoạch;

- Thtrưởng các sở, ban, ngành, người đứng đầu các cơ sở nhà cao tầng, Chủ tịch UBND cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để theo dõi chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, trình UBND tỉnh giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1955/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


760
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70