Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1744/QĐ-UBND 2017 danh mục Chương trình quốc gia đặc thù đầu tư xây dựng Thanh Hóa

Số hiệu: 1744/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 29/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC LOẠI DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02/12/2016 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3301/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1664/SKHĐT-TH ngày 28/4/2017 về việc dự thảo Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau:

1. Trạm y tế xã;

2. Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh (đường trục thôn, đường liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng).

3. Kiên cố hóa kênh mương nội đồng (nhng tuyến kênh mương do UBND xã quản lý).

4. Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, bản.

5. Nhà hội trường thuộc Trung tâm văn hóa - thể thao xã.

6. Sân thể thao thôn, bản (sân bóng đá, bóng chuyền).

7. Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

8. Công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân (giếng đào, nước tự chảy, bể chứa nước).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vi ngân sách Trung ương đối với các loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. Hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các loại dự án: Trạm y tế xã; nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, bản; nhà hội trường thuộc Trung tâm văn hóa - thể thao xã; sân thể thao thôn, bản (sân bóng đá, bóng chuyền); trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

3. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với loại dự án đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh (đường trục thôn, đường liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng).

4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các loại dự án: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng (nhng tuyến kênh mương do UBND xã quản lý); công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân (giếng đào, nước tự chảy, bể chứa nước).

5. Đối với các loại dự án đã được UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu còn hiệu lực, yêu cầu các Sở rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều kiện thực tế.

6. Giao Sở Tài chính chtrì hướng dẫn các địa phương thực hiện quyết toán đối với loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Quyết định này; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh quy định việc quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án được Nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng, đảm bảo phù hp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
(để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1744/QĐ-UBND ngày 29/05/2017 danh mục loại dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.198

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214