Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch Ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020

Số hiệu: 1648/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Ca
Ngày ban hành: 28/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghđịnh số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 23/6/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn;
- Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,
NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh).

Trong những năm qua, tình hình sự cố công trình xảy ra trong quá trình thi công, khai thác, sử dụng hay do thiên tai ngày một diễn biến phức tạp, xuất hiện ở cả những công trình, nhà cao tầng hiện đại, có quy mô lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến đi sống, an toàn xã hội.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thlĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm cụ thể hóa nội dung được xác định trong Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 tỉnh Thái Bình; làm cơ sở để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong tỉnh quán triệt, triển khai, thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả;

- Chủ động, sẵn sàng ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do sự cố xảy ra;

- Xác định lực lượng và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh;

- Định hướng, chủ động cân đối kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm phương tiện, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai gây sập đ công trình xây dựng.

2. Yêu cầu

- Triển khai, thực hiện Đề án phải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 và Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 tỉnh Thái Bình; phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện;

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để Kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố sập đô công trình, nhà cao tng trên địa bàn tỉnh.

II. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, LỰC LƯỢNG THAM GIA, TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG

1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan điều hành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

3. Các lực lượng tham gia:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Các khu Công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (địa bàn xảy ra sự csập đổ công trình, nhà cao tầng) và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế và các lực lượng khác theo điều động của cơ quan chỉ đạo.

4. Phương tiện, trang thiết bị:

- Trang thiết bị thiết yếu: Ưu tiên trang bị các loại thiết bị cần thiết, cấp bách đáp ứng nhu cầu ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng (Danh mục đầu tư mua sm có Phụ lục chi tiết kèm theo);

- Trang thiết bị huy động: Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và khả năng của mình, đồng thời khai thác các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, xây dựng phương án huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó kịp thời; từng bước thực hiện xã hội hóa một số khâu thuộc lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp để giảm vốn đầu tư tập trung của ngân sách tnh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

2. Đảm bảo cơ chế chính sách thống nhất trong chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, ứng phó hiệu quả; khuyến khích các thành phần tự nguyện tham gia hoạt động ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

3. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và biện pháp phòng tránh.

4. Tăng cường học tập kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện, đào tạo; đẩy mạnh đầu tư, áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới; khai thác có hiệu quả các ngun vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

5. Xây dựng các tình huống giả định, phương án ứng phó và phối hợp khi xảy ra sự c.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Là cơ quan thường trực, tiếp nhận, xử lý thông tin và điều hành công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tng;

- Xây dựng phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện; chủ trì, phi hợp với các s, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp, triển khai công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; khắc phục sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất, xử lý môi trường do sập đổ công trình gây ra; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo lực lượng quân đội là lực lượng chủ lực, nòng cốt;

- Hun luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi tham gia ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; đảm bảo lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đầu tư trang bị các phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng.

2. Sở Xây dựng:

- Triển khai thực hiện Luật Xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng liên quan đến công tác ứng phó sự csập đcông trình, nhà cao tầng; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình, nhà ở, chung cư nhằm có khả năng chịu được động đất, gió; bão, lốc xoáy có cường độ cao, nhất là ở những vùng thường xuyên, trực tiếp ảnh hưởng;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, các chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, đề xuất hướng xử các công trình xây dựng, nhà cao tầng có nguy cơ xảy ra sự cố sập đảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng;

- Rà soát, nắm bắt thông tin về phương tiện, các thiết bị thi công xây dựng của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đề xuất trưng dụng khẩn cấp các trang thiết bị cần thiết trong việc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức giám định nguyên nhân sự cố; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình sự cố, thiên tai xảy ra gây sập đổ các công trình xây dựng, nhà cao tầng trên địa bàn theo quy định.

3. Sở Y tế:

- Huy động nhân lực, lực lượng y bác sỹ, phương tiện cấp cứu, cơ số máu, cơ số thuốc cần thiết, đảm bảo việc sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất khi xảy ra sự cố sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng;

- Chủ t, phối hợp với: Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng do sự cố sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng do sự cố gây ra theo đúng quy định để bàn giao cho gia đình nạn nhân; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và giải pháp vệ sinh, làm sạch môi trường ở nơi xảy ra sự cố.

4. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của sự cố tai nạn xảy ra; phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng; tổ chức bo vệ hiện trường, điều tra, khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của scố tai nạn;

- Triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình để gây mất trật tự xã hội, trộm cắp, cướp giật;

- Tăng cường lực lượng hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong thời gian xảy ra sự cố sập đổ công trình, nhà ở cao tầng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện giao thông hoạt động;

- Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy khi có sự cố theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh:

- Chủ trì, phi hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành theo quy định;

- Yêu cầu tạm dừng thi công nếu phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ gây sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công công trình không đảm bảo an toàn theo thẩm quyền đúng quy định;

- Phối hp với Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình xây dựng chuyên ngành khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng chuyên ngành.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng phương án khắc phục, xử lý hậu quả rò rỉ hóa chất, ô nhiễm môi trường do sự cố sập đcông trình, nhà cao tầng gây ra.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nguồn kinh phí đtriển khai Kế hoạch này trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành, địa phương.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Quản lý, đăng tải thông tin về sự cố, xử lý các thông tin sai lệch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Squản lý chuyên ngành kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà cao tầng trên địa bàn quản lý có nguy cơ xảy ra sự cố sập đảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân;

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự csập đổ công trình, nhà cao tầng nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất;

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn khi có sự cố; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân các biện pháp giằng, chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sập đổ khi xảy ra giông, gió, lốc xoáy;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu để trợ giúp và tổ chức cung ứng hàng hóa cứu trợ cho người dân ở khu vực xảy ra sự cố sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng; kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng việc xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa để đầu cơ, nâng giá gây ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân;

- Báo cáo sự cố công trình theo quy định; chủ trì giải quyết sự cố cấp III đối với công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hin các công việc cn thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố; việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan và phải đáp ứng các yêu cu sau:

+ Được thực hiện theo phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các công trình lân cận;

+ Hiện trường sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi phá dỡ, thu dọn;

+ Sự cố phải được xác định đúng nguyên nhân để khắc phục triệt để, đảm bảo chất lượng công trình theo quy định của thiết kế; sau khi khc phục sự cố, công trình được thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng phải có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Kiện toàn Ban Chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của cấp huyện, cấp xã.

- Rà soát, nắm bắt thông tin về phương tiện, các thiết bị thi công xây dựng của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn cấp huyện, nhằm kịp thời đề xuất trưng dụng khẩn cấp các trang thiết bị cần thiết trong việc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng;

- Tổ chức rút kinh nghiệm, tổng hợp, báo cáo định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

10. Ủy ban nhân dân cấp xã: Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh về sự cố; tham gia công tác ứng cứu, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý.

11. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng (sau đây gọi chung là chủ đầu tư), nhà thầu thi công:

- Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy him có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo sự cố theo quy định;

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh nơi xảy ra sự cố. Đối với tt cả các loại sự cố, nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư còn phải gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời báo cáo ngay cho cơ quan thường trực đ tiếp nhận và xử lý thông tin;

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường; khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công;

- Chđầu tư, chsở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao gồm các nội dung sau:

+ Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục công trình xảy ra sự c; địa đim xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố;

+ Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố;

+ Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố;

+ Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch này;

- Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tài chính, Kế hoạch đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng năm sơ kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng) để theo dõi chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất giải pháp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

NHU CẦU TRANG, THIẾT BỊ THIẾT YẾU CHO CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

1

Cần trục ô tô 30T

Chiếc

01

2

Máy xúc lật 2.3m3

Chiếc

01

3

Máy ủi 110CV

Chiếc

02

4

Máy khoan bê tông

Chiếc

02

5

Máy cắt bê tông

Chiếc

02

6

Bộ đục phá bê tông

Chiếc

02

7

Bộ dụng cụ phá dỡ đa năng cầm tay

Bộ

02

8

Máy cưa

Chiếc

02

9

Bộ thiết bị cứu hộ, cứu nạn cầm tay

Bộ

01

10

Kích chống tường

Chiếc

02

11

Kích thủy lực

Bộ

02

12

Búa chèn

Chiếc

02

13

Máy cắt kim loại bằng khí gas (bằng tay)

Chiếc

01

14

Đèn công tác cá nhân

Chiếc

02

15

Máy thở cá nhân

Chiếc

02

16

Máy ép hơi

Chiếc

02

17

Thiết bị quan sát dịch chuyển công trình

Bộ

01

18

Nhà bạt cứu sinh loại 16,5m2

Cái

03

19

Túi cứu thương

Bộ

02

20

Thanh chống tải

Chiếc

04

21

Thiết bị banh, cắt thủy lực

Bộ

02

22

Dây cứu nạn, cứu hộ, cuộn 50m

Cuộn

02

23

Dây cứu nạn, cứu hộ (kéo phương tiện), cuộn 20m

Cuộn

04

24

Dây cứu nạn, cứu hộ (đoạn 4m)

Đoạn

10

25

Mặt nạ phòng độc cách ly

Bộ

05

26

Bơm thủy lực

Bộ

01

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch Ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.028

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250