Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1602/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh dự án; Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư: Trạm bơm tưới Bến Chuồng, xã Công Chính, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1602/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1602/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN; ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRÚNG THẦU CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ: TRẠM BƠM TƯỚI BẾN CHUỒNG, XÃ CÔNG CHÍNH, HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HOÁ.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 được Quốc Hội khoá XI thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 16/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-Cp của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2007 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 29/9/2006 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số: 530/QĐ-UBND ngày 23/02/2005; Quyết định số: 829/QĐ-UBND ngày 27/3/2006; Quyết định số: 2355/QĐ-UBND ngày 29/8/2006; Quyết định số: 3507/QĐ-UBND ngày 29/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án; phê duyệt điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư; phê duyệt KHĐT, HSMT; phê duyệt KQĐT công trình trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính huyện Nông Cống;
Xét đề nghị tại Tờ trình số: 153/TTr-UBND ngày 20/5/2008 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Nông Cống về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; điều chỉnh giá trúng thầu theo TT 07/2006/TT-BXD các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính, huyện Nông Cống và đề nghị tại Tờ trình số: 714/SKHĐT-TĐ ngày 30/05/2008 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án; Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư: Trạm bơm tưới Bến Chuồng, xã Công Chính, huyện Nông Cống bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Khái quát về dự án:

Dự án trạm bơm tưới bến Chuồng huyện Nông Cống được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số: 530/QĐ-UBND ngày 23/2/2005; Phê duyệt điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư tại Quyết định số: 829/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 với tổng mức đầu tư 10.868,0 triệu đồng; Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình tại Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 với giá trị dự toán công trình là: 8.477,0 triệu đồng; UBND huyện Nông Cống phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 04/11/2006 và Quyết định số: 1040/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 với tổng dự toán kinh phí bồi thường GPMB 510,4 triệu đồng; Phê duyệt bổ sung dự toán tại Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 với giá trị 301,0 triệu đồng; Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo TT 07/2006/TT-BXD với giá trị 742,0 triệu đồng. Như vậy, giá trị dự toán công trình là 10.030,0 triệu đồng (< tổng mức đầu tư của công trình đã được phê duyệt).

Hiện nay công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Lý do điều chỉnh.

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, một số nội dung trong thiết kế được duyệt không phù hợp và còn bất cập so với thực tế; UBND tỉnh đã giao sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định phương án xử lý, trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản thẩm định số: 1285/NN&PTNT-TĐ ngày 27/8/2007 về việc thẩm định bổ sung TKBVTC-DT công trình trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính huyện Nông Cống. Mặt khác, ngày 10/10/2006 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số: 07/2006/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng (do điều chỉnh mức lương tối thiểu) và công trình này thuộc đối tượng được điều chỉnh trên. Vì vậy, việc điều chỉnh dự án trên là cần thiết.

3. Nội dung điều chỉnh.

a. Điều chỉnh dự án đầu tư:

- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự án gồm: Nâng cao đỉnh tường chắn đất xung quanh nhà trạm; rãnh thoát nước nhà trạm; Hàng rào trạm bơm phía lâm trường Thanh Kỳ; cống tiêu qua đường phía hữu kênh tại K2+234; 3 tuyến đường ống thép f300 vượt kênh chính; cầu qua kênh tại K2+279 vào dự án; Điều chỉnh vị trí, kết cấu một số công trình trên kênh cho phù hợp với địa hình. Cắt bỏ 2 cống tiêu luồn trên kênh chính tại K3+246; K3+253.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư:    10.030,80 triệu đồng.

(Mười tỷ không trăm ba mươi triệu tám trăm ngàn đồng )

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:                    7.874,01 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị:                        382,10 triệu đồng;

- Chi phí khác:                           860,40 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường, GPMB:      510,40 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng:                    403,80 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo - Phụ lục 1)

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số: 530/QĐ-UBND ngày13/7/2001; Quyết định số: 829/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Điều chỉnh giá trúng thầu:

Trên cơ sở Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 và Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 Chủ tịch UBND huyện Nông Cống phê duyệt TKBVTC-DT bổ sung; phê duyệt điều chỉnh dự toán theo TT 07/2006/TT-BXD công trình trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính, huyện Nông Cống; điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính, huyện Nông Cống như sau:

- Điều chỉnh giá trúng thầu gói thầu số 1 là 1.825,0 triệu đồng;

- Điều chỉnh giá trúng thầu gói thầu số 2 là 6.047,8 triệu đồng;

Điều 2. UBND huyện Nông Cống hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán điều chỉnh, phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện theo đúng Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các Nghị định hướng dẫn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, UBND huyện Nông Cống và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, Dg NN (2).
 Qd dc Da, gia trung thau TB Ben Chuong

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu phạm Ngọc Hiển

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN: TRẠM BƠM TƯỚI BẾN CHUỒNG XÃ CÔNG CHÍNH, HUYỆN NÔNG CỐNG
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 06 năm 2008 của Chủ tịch)

TT

Công việc

Tổng mức đầu tư theo quyết định 829/QĐ-UBND ngày 27/3/2006

Tổng mức đầu tư điều chỉnh

Chênh lệch

 

Tổng cộng

10.868,43

10.030,80

(837,63)

I

Chi phí xây dựng

6.831,03

7.874,10

1.043,07

II

Chi phí thiết bị

382,10

382,10

-

III

Chi phí khác

860,36

860,40

0,04

IV

Chi phí bồi thường, GPMB

1.806,90

510,40

(1.296,50)

V

Chi phí dự phòng (10%)

988,04

403,80

(584,24)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1602/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh dự án; Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư: Trạm bơm tưới Bến Chuồng, xã Công Chính, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.158
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233