Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh ô quy hoạch C2-2/AN1 và C2-2/CXK01, tỷ lệ 1/500 địa điểm: phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Số hiệu: 1583/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 15/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1583/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG XUNG QUANH Ô QUY HOẠCH C2-2/AN1 và C2-2/CXK01, TỶ LỆ 1/500
ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG BỒ ĐỀ - QUẬN LONG BIÊN - HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2.000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 776/TTr-QHKT-P7, ngày 14/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh ô quy hoạch C2-2/AN1 và C2-2/CXK01 (tương ứng là các ô quy hoạch E.2-NO12 và E.2-CXK01 tại đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N10) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành ngày 31/10/2014, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, hướng tuyến:

- Đoạn 1: phía Tây Bắc ô quy hoạch C2-2/CXK01, hướng tuyến đi qua các điểm 1, 2.

- Đoạn 2: phía Đông Nam ô quy hoạch C2-2/CXK01, hướng tuyến đi qua các điểm 3, 4.

- Đoạn 3: xung quanh các phía Tây, phía Bắc và phía Đông ô quy hoạch C2-2/AN1, hướng tuyến đi qua các điểm 5, 6, 1, 3, 7, 8.

2. Cấp hạng và quy mô mặt cắt ngang:

- Cấp hạng đường: Đoạn 1 (qua các điểm 1, 2) có cấp hạng là đường phân khu vực; Đoạn 2 (qua các điểm 3, 4) và đoạn 3 (qua các điểm 5, 6, 1, 3, 7, 8) có cấp hạng là đường chính khu vực.

- Quy mô mặt cắt ngang: 03 đoạn tuyến đường nêu trên có quy mô mặt cắt ngang rộng B = 25m, gồm: lòng đường rộng 15m (4 làn xe); vỉa hè hai bên 2x5m.

3. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường quy hoạch: Xác định thông qua các điểm mốc tim đường có tọa độ và các điều kiện khống chế, các thông số kỹ thuật (đường cong bằng) được ghi trực tiếp trên bản vẽ. Cụ thể như sau:

+ Đoạn 1: tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2;

+ Đoạn 2: tim đường quy hoạch đi qua các điểm 3, 4;

+ Đoạn 3: tim đường quy hoạch đi qua các điểm 5, 6, 1, 3, 7, 8. Trong đó, điểm 6 và điểm 7 được xác định thông qua các điểm 6* và 7* là các điểm chuyển hướng của tim đường quy hoạch.

- Chỉ giới đường đỏ: Xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước và kết hợp với nội suy trực tiếp trên bản vẽ.

Điều 2. Giao UBND quận Long Biên: công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, tỷ lệ 1/500 theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định này để triển khai cắm mốc ngoài thực địa; Bàn giao hồ sơ mốc giới cho UBND phường Bồ Đề để quản lý mốc giới trên thực địa, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND quận Long Biên; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Báo Hà Nội mới, Báo KT&ĐT, Đài PT&THHN;
- VPUBTP: CVP, các đ/c PCVP: Lưu Quang Huy, P. Chí Công, các phòng TH, TD, QHKT, XDGTĐ,N,P;
- Lưu VT ( 27 bản), QHTra(01).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ T
CH
Nguyễn Quốc Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh ô quy hoạch C2-2/AN1 và C2-2/CXK01, tỷ lệ 1/500 địa điểm: phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188