Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 145/2013/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 145/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 145/2013/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN VÀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT , ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 13/TTr-VPĐP ngày 26/12/2012 và Văn bản thẩm định số 23/STP-XDVB, ngày 07/01/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tchức công bố “Xã đạt chun nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Tổ thẩm định công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
-
Văn phòng Điều phối NTM TW;
-
T.Trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
-
Chủ tịch các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
-
NĐiều 2 QĐ;
-
Lưu: VT, Pg NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Quyền

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN VÀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các xã trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới;

b) Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Điều 2. Nguyên tắc xét và công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mi”.

- “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” là xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg , của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc công nhận “Xã đạt chun nông thôn mới” phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định.

Điều 3. Thẩm quyền, thời hạn công nhận.

1. Thẩm quyền: “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận;

2. Thời hạn công nhận: Có hiệu lực 03 năm đối với xã công nhận lần đầu và 05 năm đối với xã công nhận lại.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

1. Trình tự đăng ký, xét và công nhận.

Trên cơ sở đề án, kế hoạch triển khai và nội dung đăng ký của các xã, hàng năm, căn cứ vào kết quả rà soát đánh giá tiêu chí nông thôn mới, Chủ tịch UBND xã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới. Chủ tịch UBND huyện giao Hội đồng thẩm tra tiêu chí của huyện tiến hành thẩm tra tiêu chí đạt. Căn cứ tờ trình của Hội đồng thẩm tra huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định công nhận các tiêu chí nông thôn mới của xã đã đạt theo hướng dẫn tại Quyết định 1666/QĐ-UBND , ngày 27/5/2011 của Chủ tịch UBND tnh.

Đối với những xã đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới thì UBND các huyện có văn bản đnghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Chủ tịch UBND tỉnh giao t thm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh tiến hành thm định, trình chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận “Xã đạt chun nông thôn mới”.

2. Thủ tục công nhận.

Hồ sơ đề nghị gồm:

- Đán xây dựng nông thôn mới của xã được phê duyệt;

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nội dung của tiêu chí theo đề án được duyệt đến thời điểm báo cáo, so sánh với yêu cầu của từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới để xác định tiêu chí đạt.

- Quyết định công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới của Chủ tịch UBND huyn.

- Văn bản đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” của Chủ tịch UBND huyện.

Hồ sơ cần nộp là 03 bộ, nộp trực tiếp tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản thẩm định, tờ trình của tổ thẩm định cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Trường hợp không đủ điều kiện công nhận, sẽ có văn bản trả lời UBND huyện, xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Điều 5. Tổ chức Lễ công bố.

1. Trách nhiệm tchức: Do xã được công nhận đạt chun nông thôn mới tổ chức

2. Trách nhiệm công bố: UBND huyện.

3. Thi gian công bố: Sau khi có Quyết định công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

4. Địa điểm: Tại xã đạt chun nông thôn mới.

5. Hình thc: Trang trọng, tiết kiệm.

6. Kinh phí tổ chức lễ công bố: Từ kinh phí quản lý chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới phân b hàng năm cho xã.

Chương 3.

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện.

1. Trên cơ sở trình tự, thủ tục xét công nhận và tchức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đã được quy định, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới phối hợp với y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện.

2. Hàng năm, xã đạt chun nông thôn mới có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát, kim tra, đánh giá lại các tiêu chí đạt của các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, các địa phương, đơn vị có ý kiến phản ánh về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đi, bổ sung phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 145/2013/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125