Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 132/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 132/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 16/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 132/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng (Có Phụ lục kèm theo Quyết định này)”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh thì báo cáo Lãnh đạo Bộ để bổ sung kịp thời .

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3;
Văn Phòng Chính phủ;
Bộ Tư pháp;
Các đ/c Thứ trưởng;
Lưu: VP, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 132 /QĐ-BXD ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời gian trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ phụ trách soạn thảo

A

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

 

 

I

Văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành:

 

 

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở.

Cục QL nhà và thị trường Bất động sản

Tháng 02/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

2

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2006/NĐ-CP , ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Nt

Tháng 7/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho sinh viên, học sinh và công nhân khu công nghiệp tập trung thuê.

Nt

Tháng 3/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

4

Nghị định của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị.

Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

5

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 về xây dựng ngầm đô thị.

Nt

Tháng 10/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

6

Nghị định của Chính phủ về công viên cây xanh đô thị.

Nt

Tháng 12/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

7

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được ban hành tại Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg .

Nt

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được ban hành tại Quyết định số 35/1999/QĐ-TTg .

Cục Hạ tầng Kỹ thuật đô thị

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

9

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2007/NĐ-CP về quản lý kiến trúc không gian cảnh quan đô thi.

Vụ Kiến trúc Quy hoạch

Tháng 9/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

10

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2004/NĐ-CP hướng dẫn về lập, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị.

Nt

Tháng 10/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

11

Nghị định của Chính phủ về chế độ Kiến trúc sư trưởng thành phố (Hướng dẫn Luật Quy hoạch đô thị).

Nt

Tháng 11/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

12

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Viện Kinh tế XD

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

13

Nghị định của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Vụ Kinh tế XD

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

14

Nghị quyết của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 quy định việc giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991.

Thanh tra Xây dựng

Tháng 3/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

15

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng.

Nt

Sau khi Luật Thanh tra được sửa đổi

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

16

Nghị định của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

Cục Giám định

Tháng 11/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

17

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch địa điểm chôn cất, lưu giữ chất thải phóng xạ.

Viện Quy hoạch, đô thị và nông thôn

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

II

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành:

 

 

 

1

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

Tháng 3/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

2

Thông tư hướng dẫn về điều kiện năng lực và chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.

Nt

Tháng 5/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

3

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008.

Cục QL nhà và thị trường bất động sản

Tháng 3/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

4

Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng biệt thự.

Nt

Tháng 5/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

5

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2006/NĐ-CP .

Nt

Tháng 9/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

6

Thông tư hướng dẫn Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý phát triển nhà và công sở.

Thanh tra Xây dựng

Tháng 4/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

7

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

Nt

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

8

Thông tư hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình.

Cục giám định

Tháng 5/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

9

Thông tư liên tịch Bộ Xây dựng - Bộ Tư pháp về giám định tư pháp trong xây dựng.

Nt

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

10

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD , ngày 20/12/2005 về quản lý cây xanh đô thị.

Cục Hạ tầng Kỹ thuật đô thị

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

11

Thông tư quy định các tiêu chí đánh giá ngành nước và chế độ báo cáo.

Nt

Tháng 9/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

12

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về phân loại đô thị.

Cục phát triển đô thị

Tháng 5/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

13

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Nt

Tháng 3/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

14

Thông tư hướng dẫn việc tính trượt giá xây dựng công trình.

Viện Kinh tế XD

Tháng 12/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

15

Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (hướng dẫn NĐ sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2007/NĐ-CP).

Nt

Tháng 12/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

16

Thông tư hướng dẫn quản lý giá dịch vụ nhà chung cư ở đô thị.

Vụ Kinh tế XD

Tháng 9/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

17

Thông tư hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Nt

Tháng 12/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

18

Thông tư hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Vụ Kiến trúc- Quy hoạch

Tháng 5/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

19

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý kiến trúc, không gian cảnh quan đô thị.

Nt

Tháng 11/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

20

Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt và quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị.

Nt

Tháng 12/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

21

Thông tư liên tịch Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về kiến trúc sư trưởng thành phố.

Vụ Kiến trúc- Quy hoạch

Tháng 12/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc Chính

B

CÁC ĐỀ ÁN

 

 

 

1

Đề án phát triển nhà công vụ.

Cục QL nhà và thị trường bất động sản

Tháng 3/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

2

Đề án chung về chính sách nhà ở cho các đối tượng xã hội có nhu cầu phải giải quyết về nhà ở.

Nt

Tháng 3/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

3

Đề án phát triển thị trường bất động sản.

Nt

Tháng 4/2009

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

4

Đề án quy hoạch khu dân cư nông thôn tập trung vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Viện Quy hoạch, đô thị và nông thôn

Tháng 6/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc chính

5

Đề án Chiến lược phát triển đô thị đến năm 2025 - thực hiện điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cục Phát triển đô thị

Tháng 3/2009

Thứ trưởng Trần Ngọc chính

6

Đề án nghiên cứu phát triển các đô thị ven biển Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cục Phát triển đô thị

Tháng 12/2009

Thứ trưởng  Trần Ngọc chính

7

Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Cục Giám định

Tháng 9/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

8

Đề án xây dựng cơ chế mẫu, thí điểm về khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Viện Kinh tế XD

Tháng 9/2009

Thứ trưởng Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 132/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.845

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124