Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1300/QĐ-UBND.HC kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị Thanh Bình Đồng Tháp 2016

Số hiệu: 1300/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ TRẤN THANH BÌNH, HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-UBND.HC ngày 04/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Bình định hướng phát triển theo tiêu chí đô thị loại IV;

Căn cứ Công văn số 281/UBND-KTN ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấp thuận chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1291/SXD-KTQH.HTKT ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung chính như sau:

1. Tên Chương trình: Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi lập chương trình:

- Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình được lập trên cơ sở hiện trạng phát triển của đô thị và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

- Phạm vi nghiên cứu thuộc một phần nằm trong địa giới hành chính thị trấn Thanh Bình, được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Tân Phú;

+ Phía Tây giáp xã Tân Thạnh;

+ Phía Nam giáp Sông Tiền và tỉnh An Giang;

+ Phía Đông giáp xã Bình Thành.

3. Các nội dung yêu cầu lập chương trình:

- Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình về các nội dung: dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, các chỉ tiêu phát triển hạ tầng đô thị (hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội); động lực, thuận lợi và khó khăn trong phát triển đô thị;

- Tóm lược định hướng phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình theo Quy hoạch chung đã được phê duyệt; luận cứ xác lập các chỉ tiêu phát triển đô thị về dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cần đạt được và lồng ghép các chương trình dự án hạ tầng khung trên địa bàn thị trấn trong từng giai đoạn 05 năm, hàng năm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Xác định danh mục phân loại, hình thành đô thị mới từng giai đoạn 05 năm và hàng năm đến năm 2020; Xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng khung; Đề xuất các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch ưu tiên đầu tư cho từng đô thị kế hoạch phân loại đô thị;

- Xác định nhu cầu, kế hoạch phân bổ, huy động vốn đầu tư thực hiện;

- Đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình theo ngành, lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị.

4. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí:

4.1. Hồ sơ sản phẩm:

a) Phần bản vẽ: Các bản vẽ trên khổ A0 bao gồm:

- Sơ đồ phân bố các khu vực phát triển đô thị theo lộ trình 05 năm phù hợp quy hoạch chung được phê duyệt. Xác định khu vực phát triển đô thị đợt đầu.

- Bản đồ xác định các dự án ưu tiên về hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối trên nền bản vẽ quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khu vực xây dựng đợt đầu.

b) Phần thuyết minh và các văn bản kèm theo; Đĩa CD ROM lưu trữ toàn bộ nội dung Chương trình.

4.2. Dự toán kinh phí:

Tổng dự toán kinh phí lập chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình theo tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (lấy tròn): 304.815.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ bốn triệu, tám trăm mười lăm ngàn đồng). Trong đó:

- Chi phí lập Chương trình: 237.105.000 đồng

- Chi phí lập Đề cương nhiệm vụ: 29.946.362 đồng

- Chi phí thẩm định Chương trình: 10.777.500 đồng

- Chi phí quản lý lập Chương trình: 20.520.360 đồng

- Chi phí công bố Chương trình: 6.466.500 đồng

Dự toán kinh phí trên được tạm tính trên cơ sở áp dụng định mức, khối lượng dự kiến thực hiện. Khi thanh toán phải căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện để nghiệm thu thanh quyết toán.

4.3. Nguồn vốn lập Chương trình: Ngân sách Tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Tiến độ thực hiện: Thời gian lập Chương trình: không quá 09 tháng kể từ ngày đề cương nhiệm vụ được phê duyệt.

5.2. Cơ quan thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

- Cơ quan thẩm định Chương trình: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phê duyệt Chương trình: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Phân công thực hiện

- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình theo đúng quy định, có đối chiếu với các hướng dẫn chuyên ngành có liên quan của Trung ương.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình đúng quy định.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/KTN.nbht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1300/QĐ-UBND.HC ngày 08/11/2016 phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!