Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1298/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp cống Lạc Hiền trên đê Hữu sông Ghềnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 1298/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CỐNG LẠC HIỀN TRÊN ĐÊ HỮU SÔNG GHỀNH, HUYỆN YÊN MÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 256/TTr-KHĐT ngày 04/10/2016 và kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1121/SNN-QLXD ngày 24/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp cống Lạc Hiền trên đê Hữu sông Ghềnh, huyện Yên Mô, với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp cống Lạc Hiền trên đê Hữu sông Ghềnh, huyện Yên Mô.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Mô.

3. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Trí Thành.

4. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn cho đê Hữu sông Ghềnh trong mùa mưa bão. Tăng cường kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Nâng cấp, xây dựng mới cống Lạc Hiền trên đê Hữu sông Ghềnh, tim cống mới cách tim cống cũ 6,0m về phía hạ lưu sông Ghềnh, thuộc địa phận xã Yên Hòa, huyện Yên Mô. Kết cấu cống hộp BTCT mác 200, chiều dài thân cống L= 14,4m, kích thước lỗ cửa (BxH)= (2,0x2,7)m, cao trình đáy cống (-1,00), cao trình trần cống (+2,00), bản đáy dày 50cm, lót bê-tông mác 100, dày 10cm, tường dày 50cm, trần dày 30cm. Tường cánh thượng, hạ lưu bằng BTCT mác 200. Xử lý nền bằng cọc BTCT mác 300, kích thước cọc dự kiến (1180x25x25)cm, tổng số 66 cọc. Cửa van bằng thép, đóng mở bằng vít nâng V3. Gia cố cửa vào, ra bằng đá xây VXM mác 100, dày 30cm; dưới lót đá dăm (4x6) dày 10cm.

6. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng:

- Quy chuẩn QCVN 04-01:2010/BNNPTNT về thành phần nội dung báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Quy chuẩn QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về thiết kế.

- Tiêu chuẩn TCVN 8477-2010: Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án thiết kế.

- Tiêu chuẩn TCVN 8478-2010: Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án thiết kế.

- Tiêu chuẩn TCVN 4118-2012: Công trình thủy lợi - Hệ thống kênh tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế.

- Tiêu chuẩn TCVN 8418-2010: Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

8. Loại, cấp công trình, nhóm dự án:

- Dự án nhóm C.

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư:

3.294

triệu đồng

(Ba tỷ, hai trăm chín mươi tư triệu đồng)

Trong đó:

 

- Chi phí xây dựng:

2.446

triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án:

58

triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

322

triệu đồng

- Chi phí khác:

150

triệu đồng

- Chi phí bồi thường, GPMB:

20

triệu đồng

- Chi phí dự phòng:

298

triệu đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện Yên Mô, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh: 3.000 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 294 triệu đồng.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016-2017).

Điều 2. Yêu cầu Chủ đầu tư:

1. Hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo Quyết định phê duyệt này, kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1121/SNN-QLXD ngày 24/8/2016 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2240/TTr-KHĐT ngày 04/10/2016; triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Chỉ được tổ chức đấu thầu, triển khai thi công khi dự án được bố trí vốn và theo tiến độ cấp vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Mô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP4,3,5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1298/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp cống Lạc Hiền trên đê Hữu sông Ghềnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


549

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175