Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1298/QĐ-CTUBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: đường phía tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn)

Số hiệu: 1298/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 13/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 13 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG PHÍA TÂY TỈNH BÌNH ĐỊNH (AN NHƠN - HOÀI NHƠN).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn); Quyết định số 818/QĐ-CTUBND ngày 20/4/20111 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 149/TTr-SKHĐT ngày 06/6/2011; đề nghị của Sở Giao thông vận tải Bình Định tại Tờ trình số 816/TTr-GTVT ngày 30/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư công trình xây dựng, với những nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn).

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh, bổ sung: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định.

4. Nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn); theo đó, chiều dài dự án được duyệt là 119,654 Km (trong đó có 6,564 Km đường cũ tận dụng). Do trên tuyến đường phía Tây tỉnh được đầu tư bằng lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau (vốn GTNT3; vốn ADB, AFD; vốn ADB5), vì vậy điều chỉnh chiều dài tuyến đường thực hiện theo thực tế là 52,703 Km (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm).

- Điều chỉnh, bổ sung một số công trình thoát nước ngang; điều chỉnh hướng tuyến và nắn tuyến cục bộ một số đoạn để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật xây dựng, đồng thời giảm chi phí đền bù GPMB và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Thay đổi kết cấu mặt đường một số đoạn bị ngập nước từ bê tông nhựa sang bê tông xi măng để đảm bảo tính bền vững công trình.

- Mở rộng mặt đường từ 3,50m thành 5,50m và 6,00m tại các đoạn tuyến qua khu dân cư, phục vụ nhu cầu kinh tế, sinh hoạt của nhân dân.

- Bổ sung các chi phí khác để phục vụ công tác GPMB như di dời hệ thống điện, di dời hệ thống cấp nước sạch, đầu tư xây dựng khu tái định cư cầu An Thái, khu cải táng,…

- Bổ sung các hạng mục xây dựng mới vào dự án như: cắm cọc GPMB đoạn Tây Vinh - Cát Lâm (thuộc dự án GTNT 3); xây dựng 03 nhà Hạt quản lý đường của toàn tuyến đường phía Tây tỉnh (bao gồm xây dựng mới 03 nhà Hạt quản lý đường tại các lý trình km20+000, km50+000 và km105+000, quy mô đầu tư cho mỗi công trình là nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 155m2, các hạng mục khác gồm tường rào, cổng ngõ và sân bê tông xi măng).

- Điều chỉnh, bổ sung giá trị đền bù, GPMB cho phù hợp với chế độ, chính sách đền bù của Nhà nước tại các thời điểm thực hiện và đã được cấp thẩm quyền phê duyệt các quyết định chi tiết.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 289.354.729.000 đồng (Hai trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi chín nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt

Cơ cấu nội dung chi phí

Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

1

Chi phí xây dựng

291.926.555.000

193.916.406.000

2

Chi phí khác

27.438.631.000

13.832.611.000

3

Chi phí đền bù GPMB

34.805.607.000

65.971.607.000

4

Chi phí dự phòng

31.936.519.000

15.634.105.000

Tổng cộng

386.107.312.000

289.354.729.000

(Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm)

6. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007 và Quyết định số 818/QĐ-CTUBND ngày 20/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007 và Quyết định số 818/QĐ-CTUBND ngày 20/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K14(TK.11b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Quyết định số 1298/QĐ-CTUBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Tên các đoạn tuyến và tổng chiều dài tuyến đầu tư xây dựng điều chỉnh:

Stt

Tên đoạn tuyến

Chiều dài (km)

Địa điểm xây dựng

Ghi chú

1

Nhơn Tân - Nhơn Phúc - Tây Vinh (km0+000 - km17+876)

17,876

Các huyện An Nhơn và Tây Sơn

Bao gồm đoạn cầu An Thái Km7+575- Km8+896

2

Cầu Cát Lâm và đường dẫn (km34+677 - km38+214)

3,537

Huyện Phù Cát

 

3

Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa (km88+373 - km119+663)

31,29

Huyện Hoài Nhơn

 

Tổng cộng chiều dài xây dựng

52,703 km

2. Tên các đoạn tuyến đầu tư thành dự án riêng bằng các nguồn vốn khác:

Stt

Tên đoạn tuyến

Chiều dài (km)

Địa điểm xây dựng

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu

Quyết định phê duyệt

1

Tây Vinh - Cát Lâm (km17+876 - km34+677)

16,801

Các huyện Tây Sơn và Phù Cát

GTNT3

Quyết định số 1731/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Mỹ Hiệp - Mỹ Trinh (km38+214 - km54+497)

16,283

Huyện Phù Mỹ

ADB, AFD

Quyết định số 2855/QĐ-CTUBND ngày 16/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

Mỹ Trinh - Gò Loi (km54+497- km 69+691)

15,194

Các huyện Phù Mỹ và Hoài Ân

ADB5

Quyết định số 367/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT

4

Ân Đức - Ân Mỹ (km71+646 - km83+764)

12,118

Huyện Hoài Ân

ADB, AFD

Quyết định số 458/QĐ-CTUBND ngày 04/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tổng chiều dài xây dựng

60,396 km

 

 

3. Tên các đoạn tuyến tận dụng đường cũ đã xây dựng:

Stt

Tên đoạn tuyến

Chiều dài (km)

Địa điểm xây dựng

1

Gò Loi - Ân Đức
(Km69+691 - Km71+646)

1,955

Huyện Hoài Ân

2

Ân Mỹ - Bồng Sơn
(Km83+764 - Km88+373)

6,564

Huyện Hoài Ân

Tổng cộng chiều dài xây dựng

8,519 km

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1298/QĐ-CTUBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: đường phía tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121