Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Công trình xây dựng cống dưới đê tại vị trí K19+438 trên tuyến đê Hữu sông Vạc thuộc địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 1293/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1293/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỐNG DƯỚI ĐÊ TẠI VỊ TRÍ K19+438 TRÊN TUYẾN ĐÊ HỮU SÔNG VẠC THUỘC ĐỊA BÀN XÃ THƯỢNG KIỆM, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của UBND huyện Kim Sơn tại Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 27/9/2016 và kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 2136/BC-KHĐT ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Công trình xây dựng cống dưới đê tại vị trí K19+438 trên tuyến đê Hữu sông Vạc thuộc địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình do UBND huyện Kim Sơn làm chủ đầu tư dự án.

1. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực, ổn định sinh hoạt, cải thiện môi trường.

- Đảm bảo an toàn cho tuyến đê hữu sông Vạc trong mùa mưa bão. Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tăng cường năng lực tưới tiêu.

- Đảm bảo trong vùng dự án các loại cây trồng vật nuôi không bị hạn nặng và ngập lâu dài, hệ sinh thái ổn định.

- Tăng cường kết cấu hạ tầng về giao thông thủy lợi, nâng cao giá trị kinh tế, tại điều kiện ổn định, thuận lợi cho phát triển sản xuất.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng mới cống có khẩu độ BxH = (1,50 x 2,00)m, cao trình đáy cống (-1,00)m, cao trình trần cống (+1,30)m; Kết cấu thân cống, bể tiêu năng, dàn van bằng BTCT M200#, xử lý nền bằng cọc tre dài 3m, mật độ dự kiến 30 cọc/m2. Hệ thống đóng mở dùng vít nâng V3.

3. Nhóm dự án:

- Lĩnh vực dự án: Công trình thủy lợi, cấp IV.

- Nhóm dự án: Công trình thuộc dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 2.490 triệu đồng.

(Hai tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn.

6. Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Ngân sách tỉnh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016 - 2017).

8. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Hoa Lư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Kim Sơn thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VT, VP4, 3.
MH.02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Công trình xây dựng cống dưới đê tại vị trí K19+438 trên tuyến đê Hữu sông Vạc thuộc địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246