Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Số hiệu: 1274/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 13/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ CÀ MAU ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 08/6/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch Đô thị và Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với Biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 14/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ thông qua Tổ chức GIZ;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định việc phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng giai đoạn 2 tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng giai đoạn 2 tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt dự toán kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng tỉnh Cà Mau, lập định hướng phát triển thoát nước, chống ngập úng đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1761/TTr-SXD ngày 27/7/2018 và Báo cáo thẩm định số 1760/BCTĐ-SXD ngày 27/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch.

Phạm vi nghiên cứu là toàn thành phố Cà Mau theo ranh giới hành chính của thành phố với quy mô 250.3km2 và có xét đến kết nối với vùng phụ cận. Phạm vi lập Quy hoạch thoát nước tập trung trong khu vực đô thị.

Đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch: Tập trung vào thoát nước mưa và cập nhật các dự án thoát nước và xử lý nước thải.

2. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch

a) Quan điểm quy hoạch.

- Quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cà Mau đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu - nước biển dâng và Quy hoạch thủy lợi tỉnh Cà Mau.

- Quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để hướng tới phát triển hệ thống thoát nước đảm bảo ổn định, bền vững trên cơ sở xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước từ thu gom tới xả thải. Quy hoạch cần phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, cụ thể Quy hoạch thoát nước mưa áp dụng các nguyên tắc thoát nước bền vững, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, ao, hồ, sông, kênh mương. Tăng cường khả năng thấm nước của đất đô thị và áp dụng ý tưởng về các bể trữ nước mưa trước khi xả thải, góp phần giảm thiểu dòng chảy lúc cao điểm và dần xóa bỏ tình trạng ngập úng tại trung tâm đô thị trong phạm vi lập quy hoạch.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thoát nước thành phố Cà Mau.

- Là cơ sở cho công tác quản lý xây dựng chuyên ngành thoát nước và công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

b) Mục tiêu quy hoạch

- Cụ thể hóa định hướng quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau trong điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cà Mau đến năm 2025 có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

- Quy hoạch góp phần giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng tại ranh giới nghiên cứu quy hoạch, cải thiện điều kiện vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Xác định lưu vực tiêu thoát nước, hướng thoát nước mưa, vị trí quy mô các công trình đầu mối (nếu có), mạng lưới thoát nước mưa.

- Làm cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Cà Mau.

3. Nội dung đồ án quy hoạch

Quy hoạch thoát nước đô thị là quy hoạch chuyên ngành được lập riêng thành một đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch thoát nước trong quy hoạch chung đô thị. Theo Điều 5 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, quy hoạch chuyên ngành thoát nước phải làm rõ các nội dung: Phạm vi, ranh giới; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; xác định lưu vực, phân vùng thoát nước; nguồn tiếp nhận, dự báo tổng lượng thoát nước, mạng lưới và vị trí quy mô các công trình thoát nước. Do có tính đến tác động của biến đổi khí hậu vì vậy bổ sung thêm một số nội dung, các nội dung nghiên cứu lập quy hoạch được đề xuất như sau:

- Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khu vực quy hoạch. Đánh giá tổng quát về thực trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng của khu vực quy hoạch.

- Nghiên cứu điều kiện thủy văn, khí hậu, hiện trạng sông ngòi, ao hồ các dữ liệu về chất lượng nước của các sông.

- Nghiên cứu đánh giá tổng hợp và toàn diện hiện trạng thoát nước của thành phố Cà Mau đặc biệt khả năng tiêu thoát nước mưa và ngập úng đô thị;

- Rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án có liên quan đã và đang triển khai trên địa bàn.

- Rà soát, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của hệ thống thoát nước.

- Phân tích các yếu tố gây ngập úng, tình hình ô nhiễm môi trường, đề xuất các giải pháp làm giảm thiểu và thích ứng dưới tác động của biến đổi khí hậu.

- Lựa chọn mô hình thoát nước, phân tích thủy văn, thủy lực của các giải pháp thoát nước.

- Đề xuất các biện pháp phòng chống ngập, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Vị trí, quy mô công trình đầu mối, các nguồn tiếp nhận, khả năng tiếp nhận.

- Xác định hướng, vị trí, kích thước mạng lưới thoát nước, các điểm xả, cao trình mực nước, lưu lượng tối đa, yêu cầu chất lượng nước tại điểm xả.

- Xác định các chương trình và dự án đầu tư ưu tiên, sơ bộ tổng mức dự kiến nguồn vốn, hình thức đầu tư và kế hoạch thực hiện.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

4. Hồ sơ đồ án quy hoạch thực hiện

Bảng tổng hợp danh mục sản phẩm thực hiện:

STT

Thành phần hồ sơ

Tỷ lệ bản đồ

I

Bản vẽ quy hoạch thoát nước

 

01

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng.

1/25.000.

02

Bản đồ hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước mưa; vị trí, quy mô các công trình đầu mối.

1/10.000.

03

Bản đồ hiện trạng ngập úng đô thị.

1/10.000.

04

Bản đồ quy hoạch thoát nước toàn đô thị.

1/10.000.

05

Bản đồ quy hoạch thoát nước thể hiện: Phân vùng thoát nước; dự báo về vùng, khu vực ngập úng; vị trí, quy mô các công trình đầu mối; vị trí, quy mô các tuyến thoát nước cấp 1, cấp 2.

1/5.000;

06

Các bản đồ khác có liên quan quy hoạch thoát nước theo quy định.

Tỷ lệ thích hợp

II

Thuyết minh

 

 

Báo cáo tóm tắt, báo cáo thuyết minh tổng hợp, phụ lục và dự thảo tờ trình và quyết định phê duyệt quy hoạch; đĩa CD lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch

 

III

Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch

 

IV

Phụ lục kèm theo thuyết minh

(Các giải trình, giải thích, bổ sung cho thuyết minh; các số liệu tính toán; văn bản pháp lý liên quan)

 

- Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ bàn giao gồm:

+ 09 bộ bản vẽ in màu.

+ 09 tập thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết.

+ 09 Disk CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ quy hoạch.

+ 02 bộ dự thảo các văn bản thực hiện (Tờ trình, Quyết định, ...).

5. Kinh phí thực hiện

Chi phí đối ứng thực hiện Quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau, tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh là: 266.701.000 đồng.

6. Nguồn vốn

- Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và SECO tài trợ: Kinh phí lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh đối ứng: Chi phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch, chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư, chi phí công bố đồ án quy hoạch, chi phí khác phục vụ lập đồ án quy hoạch theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Thời gian và tổ chức thực hiện

1. Thời gian thực hiện

Năm 2018 - 2019 (theo Hợp đồng giữa GIZ và Công ty Tư vấn Quốc tế Eptisa).

2. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, trước khi phê duyệt quy hoạch lấy ý kiến của Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật).

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ).

- Cơ quan lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: Công ty Tư vấn quốc tế Eptisa.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP Nguyễn Đức Thánh;
- Các phòng QH-XD (Ut03), NN-TN, TH;
- Lưu: VT, M.A22/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227