Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1191/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Xuân Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 28/11/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1191/QĐ-BXD quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Chi phí sát hạch là khoản tiền đuợc ấn định mà cá nhân phải nộp khi tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, để bù đắp chi phí tổ chức sát hạch.

- Cá nhân tham dự sát hạch thực hiện nộp chi phí sát hạch một lần trước khi tham gia sát hạch. Chi phi sát hạch không được hoàn trả trong mọi truờng hợp.

- Chi phi sát hạch được thu và sử dụng để chi trả cho các hoạt động phục vụ công tác sát hạch của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền, bao gồm:

+ Chi phi đi lại, lưu trú, phòng nghi của các cá nhân tham gia tổ chức sát hạch;

+ Chi phi tổ chức thi sát hạch bao gồm: chi phí thuê hội truờng, phòng máy, chi giải khát giữa giờ và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức sát hach;

+ Chi phí văn phòng phẩm, phô tô, in ấn phục vụ tổ chức sát hach;

+ Chi phi quản lý, vận hành hệ thống phần mềm;

+ Chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

Mức thu chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Mức thu chi phí sát hạch được tính theo bài thi sát hạch của cá nhân và được xác định là 350.000 đồng/bài thi.

- Ngoài chi phí sát hạch của cá nhân là 350.000 đồng/bài thi, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tự xây dựng mức thu chi phí phục vụ đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham dự sát hạch nhưng không vượt quá mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Bộ Tài chính và thực hiện niêm yết công khai.

Quyết định 1191/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2023 và thay thế Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng:
- SXD các địa phương;
- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Dũng

QUY ĐỊNH

VỀ CHI PHÍ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định và đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề; cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây viết là chi phí sát hạch) tại văn bản này là căn cứ để cơ quan/tổ chức có thẩm quyền và cá nhân tham dự sát hạch thực hiện việc thu, nộp và quản lý, sử dụng chi phí sát hạch.

3. Không sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề.

Điều 2. Chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Chi phí sát hạch là khoản tiền được ấn định mà cá nhân phải nộp khi tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, để bù đắp chi phí tổ chức sát hạch.

2. Cá nhân tham dự sát hạch thực hiện nộp chi phí sát hạch một lần trước khi tham gia sát hạch. Chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

3. Chi phí sát hạch được thu và sử dụng để chi trả cho các hoạt động phục vụ công tác sát hạch của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền, bao gồm:

a) Chi phí đi lại, lưu trú, phòng nghỉ của các cá nhân tham gia tổ chức sát hạch;

b) Chi phí tổ chức thi sát hạch bao gồm: chi phí thuê hội trường, phòng máy, chi giải khát giữa giờ và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức sát hạch;

c) Chi phí văn phòng phẩm, phô tô, in ấn phục vụ tổ chức sát hạch;

d) Chi phí quản lý, vận hành hệ thống phần mềm;

d) Chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề;

Điều 3. Mức thu chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Mức thu chi phí sát hạch được tính theo bài thi sát hạch của cá nhân và được xác định như sau: 350.000đ/bài thi.

2. Ngoài chi phí sát hạch nêu tại Khoản 1 Điều này, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tự xây dựng mức thu chi phí phục vụ đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham dự sát hạch nhưng không vượt quá mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Bộ Tài chính và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

Điều 4. Quản lý, sử dụng chi phí sát hạch

1. Cơ quan/tổ chức thực hiện tổ chức công tác sát hạch có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế thu, chi để quản lý, sử dụng chi phí sát hạch tiết kiệm, đảm bảo hiệu quá hoạt động của công tác sát hạch, đúng theo quy định của pháp luật.

2. Sau mỗi đợt sát hạch (tối đa không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức sát hạch), cơ quan/tổ chức thu chi phí sát hạch có trách nhiệm chuyển chi phí quản lý, vận hành hệ thống phần mềm và chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề về Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng để chi trả cho đơn vị quản lý, vận hành phần mềm và phục vụ công tác xây dựng, cập nhật, bổ sung bộ câu hỏi trắc nghiệm, cụ thể như sau:

a) Chi phí quản lý, vận hành hệ thống phần mềm là 60.000 đ/bài thi;

b) Chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề là 35.000 đ/bài thi.

3. Cơ quan/tổ chức thu, sử dụng chi phí sát hạch thực hiện việc kê khai và quyết toán chi phí sát hạch theo quy định của pháp luật./.

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1191/QD-BXD

 Hanoi, November 28, 2023

 

DECISION

EXAMINATION FEE FOR ISSUING CONSTRUCTION PRACTICE CERTIFICATES

MINISTER OF CONSTRUCTION

Pursuant to the Law on Construction No. 50/2014/QH13 dated June 18, 2014; Law on amendments to the Law on Construction dated June 17, 2020;

Pursuant to Government's Decree No. 52/2022/ND-CP dated August 8, 2022 on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to Decree No. 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021 of the Government on elaboration of construction project management;

Pursuant to Decree No. 35/2023/ND-CP dated June 20, 2023 of the Government on amendments to Decrees under management of the Ministry of Construction;

At the request of the Director of the Department of Construction Management,

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Issue the Regulation on the Examination Fee for Issuing Construction Practice Certificates, attached to this Decision.

Article 2. This Decision comes into force as of the date of signing and supersedes Decision No. 970/QD-BXD dated September 21, 2017 of the Ministry of Construction on examination fee for issuing construction practice certificates.

Article 3. The Chief of the Ministry Office, Director of the Department of Construction Management and agencies and organizations related to examination for issuance of construction practice certificates shall implement this Decision./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Xuan Dung

 

REGULATION

ON EXAMINATION FEE FOR ISSUING CONSTRUCTION PRACTICE CERTIFICATES
(Issued together with Decision No. 1191/QD-BXD dated November 28, 2023 of the Minister of Construction)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. This Regulation applies to the issuing  authorities of construction practice certificates in accordance with the regulations and affiliated public sector entities of these issuing authorities (hereinafter referred to as issuing authorities); individuals taking the examination for issuing construction practice certificates (hereinafter referred to as examinees).

2. The regulations on the examination fee for issuing construction practice certificates (hereinafter referred to as the examination fee) in this document are the basis for issuing authorities of construction practice certificates and examinees to perform the collection, payment, and management and use of examination fees.

3. The state budget is not used to hold the examination for issuing construction practice certificates.

Article 2. Examination fee for issuing construction practice certificates

1. The examination fee is a fixed amount that an examinee must pay when taking an examination for a construction practice certificate, to compensate for the cost of holding the examination.

2. The examinee shall pay the examination fee once before taking the examination. The examination fee is not refundable in any case.

3. The examination fee is collected and used to pay for the following activities of the issuing authorities, including:

a) Travel, accommodation, and accommodation costs for individuals who hold the examination;

b) Examination costs, including:  costs for renting halls, computer rooms, tea break and other costs directly related to the organization of exams;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) The cost of managing and operating the software system;

e) The cost of developing, updating, and supplementing the question bank for the examination for construction practice certificates;

Article 3. Amount of examination fee for issuing construction practice certificates

1. The examination fee is calculated per examination of an examinee as follows: VND 350,000/examination.

2. In addition to the examination fee mentioned in Clause 1 of this Article, socio-professional organizations recognized as eligible for granting practice certificates may set their own fee rates to serve the assessment of applications for construction practice certificates of examinees but not exceeding the fee amount in accordance with the regulations of the Ministry of Finance and publicly listed according to the regulations.

Article 4. Management and use of examination fees

1. Agencies/organizations that hold the examination shall be responsible for developing and issuing regulations on collection and expenditures to manage and use examination fees efficiently, ensuring the efficiency of the examination activities, in accordance with the law.

2. After each examination session (no more than 10 days from the date of the examination), the agency/organization collecting the examination fee shall transfer the portion to cover the cost of managing and operating the software system and the cost of developing, updating, and supplementing the question bank for the examination for construction practice certificates to the Construction Activities Management Department, affiliated to Ministry of Construction, in specific:

a) The cost of managing and operating the software system: VND 60,000/examination;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Agencies/organizations collecting and using examination fees shall perform the declaration and settlement of examination fees in accordance with the law./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.934

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!