Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hệ thống cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 118/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 118/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên và Môi trường ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 236/TB-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện việc chuyển giao Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa cho UBND thành phố Nha Trang quản lý;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển giao hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang cho UBND thành phố Nha Trang tiếp nhận, quản lý và vận hành;

Căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức quản lý cấp nước và thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2661/TTr-SXD ngày 21/12/2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hệ thống cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hệ thống cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cp Thoát nước Khánh Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Phòng Kinh tế;
-
Lưu VT,HgP,CN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về công tác phối hợp giữa UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH Một thành viên cấp Thoát nước Khánh Hòa trong nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

UBND thành phố Nha Trang, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH Một thành viên cấp Thoát nước Khánh Hòa; các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Chương 2.

NỘI DUNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi, trao đổi các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống cấp nước, thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thvà khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các quy định khác có liên quan.

3. UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa có trách nhiệm xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống cấp nước, thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (hoặc trình UBND tỉnh ban hành).

Điều 4. Cơ chế thông tin, phối hợp

1. Báo cáo tình hình, cung cấp thông tin qua các cuộc họp.

2. Cung cp bằng văn bản khi được đề nghị.

3. UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa có trách nhiệm thông báo cho nhau về kết quả thực hiện các nội dung trong công tác phối hợp hoạt động.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm của UBND thành phố Nha Trang

1. Đối với lĩnh vực cấp nước:

1.1. Thực hiện ký kết hợp đồng theo thẩm quyền việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Nha Trang với Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

1.2. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp nước theo quy định tại Khoản 9 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Khoản 10 Điều 3 Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh

2. Đối với lĩnh vực thoát nước:

2.1. Thực hiện ký kết hợp đồng theo thẩm quyền việc quản lý, vận hành và khai thác sử dng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang với Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa theo quy định tại Điều 28, Điều 46 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp và theo qui định tại Khoản 1 Điều 10 được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.

2.2. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động thoát nước theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và theo qui định tại Khoản 6 Điều 4 được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.

2.3. Phối hp với Sở Xây dựng và các Sở, Ngành có liên quan thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư về thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.

2.4. Chủ trì và phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa khảo sát khối lượng cần thực hiện và hoàn thành hồ sơ dự toán quản lý vận hành hệ thống thoát nước, gửi SXây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duvệt trước ngày 30/3 hàng năm.

2.5. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.

2.6. Thực hiện báo cáo công tác quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 4 được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.

2.7. Trường hp có yêu cầu giải quyết thoát nước cục bộ hay xử lý những điểm riêng chưa có trong kế hoạch, phải có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa thực hiện và có trách nhiệm tổ chức lập dự toán thiết kế trình thẩm định, phê duyệt, thanh toán cho Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Khánh Hòa theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Khánh Hòa

1. Đối với lĩnh vực cấp nước:

1.1. Thực hiện việc cp nước theo hợp đồng được ký kết với UBND thành phố Nha Trang theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

1.2. Thực hiện các quy định đối với đơn vị cấp nước được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn và Khoản 11 Điều 3 Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh.

2. Đối với lĩnh vực thoát nước

2.1. Thực hiện việc thoát nước theo hợp đồng được ký kết với UBND thành phố Nha Trang theo quy định tại Điều 28, Điều 46 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

2.2. Thực hiện trách nhiệm quản lý tài sản của chủ sở hữu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.

2.3. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang, Sở Xây dựng và các Sở, Ngành có liên quan kiểm tra, nghiệm thu chất lượng các công trình được bàn giao theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và các quy định khác liên quan.

2.4. Hàng năm phối hợp với UBND thành phố Nha Trang khảo sát khối lượng cn thực hiện và hoàn thành hồ sơ dự toán quản lý vận hành hệ thống thoát nước trước ngày 30/3.

2.5. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.

2.6. Thỏa thuận đấu nối theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp và Điều 12 Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.

2.7. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang kiểm soát việc xả nước thải tại các điểm đấu nối theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và Điều 14 Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.

2.8. Phối hợp với UBND thành phố tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo định kỳ hàng tháng. Tổng hợp, lập hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

2.9. Khi có yêu cầu của UBND thành phố Nha Trang về xử lý cục bộ những điểm trong kế hoạch phải phi hợp thực hiện để giải quyết ngập úng, thoát nước cho đô thị theo yêu cầu của UBND thành phố Nha Trang và được thanh toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan

Các S: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động cấp nước, thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007, Khoản 8 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ, Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn, Điu 4 Quy định được ban hành kèm Quyết định s42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh, Điều 3 Quy định được ban hành kèm Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tchức thực hiện

UBND thành phố Nha Trang, Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm tổng hp, kiến nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hệ thống cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224